Home » Rok szkolny 2017/2018 » Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

19 stycz­nia 2018 r. przed­sta­wi­ciel Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — sierż. szt. Paweł Ciu­ra spo­tkał się z ucznia­mi naszej szko­ły. Głów­nym celem spo­tka­nia było bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w trak­cie zbli­ża­ją­cych się ferii zimo­wych.

Funk­cjo­na­riusz prze­strze­gał przed zagro­że­nia­mi jakie mogą ich spo­tkać w cza­sie zabaw na śnie­gu i lodzie. Mówił o nie­bez­pie­czeń­stwie zjaz­dów san­ka­mi w oko­li­cach dróg, zbior­ni­ków wod­nych, wcho­dze­nia na zamar­z­nię­te akwe­ny wod­ne. Pro­sił o zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści pod­czas poru­sza­nia się po dro­gach publicz­nych po zmro­ku i prze­ko­ny­wał uczniów o tym, że nosze­nie odbla­sków wpły­wa na popra­wę bez­pie­czeń­stwa. Dzie­ci, któ­re pozo­sta­ją w domach zosta­ły poin­for­mo­wa­ne o koniecz­no­ści zamy­ka­nia drzwi i zaka­zie wpusz­cza­nia osób nie­zna­jo­mych. Poli­cjant przy­po­mniał rów­nież o bez­pie­czeń­stwie w sie­ci. Na koniec nasz gość życzył wszyst­kim uda­nych i bez­piecz­nych ferii.