Home » Bezpieczeństwo w szkole

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczeństwo w szkole

Pismo do Dyrek­to­rów, Nauczy­cie­li, Rodzi­ców i uczniów (pdf)

Pro­ce­du­ry reago­wa­nia w przy­pad­ku wystą­pie­nia wewnętrz­nych i zewnętrz­nych zagro­żeń fizycz­nych w szko­le (pdf)

Pro­ce­du­ry Postę­po­wa­nia Obo­wią­zu­ją­ce w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Zagro­że­nia i zale­ca­ne dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa fizycz­ne­go i cyfro­we­go uczniów (pdf)

Nume­ry alar­mo­we w Pol­sce (pdf)

Pro­gra­my pro­fi­lak­tycz­ne na temat bez­pie­czeń­stwa (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.

Anonimowa Skrzynka na Sygnały

Sza­now­ni Państwo,
w związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się zagro­że­nia­mi we współ­cze­snym świe­cie i tro­ską o bez­pie­czeń­stwo uczniów w naszej szko­le, zosta­ła utwo­rzo­na for­mu­ła tzw. Ano­ni­mo­wej skrzyn­ki na sygnały.
Zachę­ca­my Pań­stwa do korzy­sta­nia z tego narzę­dzia, jako dodat­ko­wej for­my współ­pra­cy szko­ły z rodzicami.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

29 maja br. ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­kiem- przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie. Tema­tem poga­dan­ki była agre­sja i prze­moc wobec rówie­śni­ków, używ­ki oraz zasa­dy zacho­wa­nia się obo­wią­zu­ją­ce w szko­le i poza nią. Poli­cjant poru­szył tak­że temat  cyber­prze­mo­cy i skut­ków, jakie może nieść za sobą nie­wła­ści­we korzy­sta­nie z Internetu.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się koń­cem roku szkol­ne­go nie mogło zabrak­nąć tema­ty­ki „Bez­piecz­nych waka­cji”. Poli­cjant prze­strze­gał przed kąpie­la­mi i zaba­wa­mi w miej­scach nie­do­zwo­lo­nych oraz zawie­ra­niem zna­jo­mo­ści z oso­ba­mi nie­zna­jo­my­mi. Ze wzglę­du na wzmo­żo­ną czę­sto­tli­wość wycie­czek pie­szych i rowe­ro­wych, zazna­czył, jak nie­zwy­kle waż­na jest odpo­wied­nia widocz­ność pie­sze­go bądź rowe­rzy­sty na dro­dze, dla­cze­go war­to nosić ele­men­ty odblaskowe.

Internet. Szansa czy zagrożenie?

6 maja w naszej szko­le odby­ło się spo­tka­nie rodzi­ców z panem Dariu­szem Sobor­czy­kiem, kie­row­ni­kiem Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Miej­ski Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie”, pod­czas któ­re­go omó­wio­no szan­se i zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej. Uka­za­ne wady i zale­ty takiej for­my prze­ka­zu infor­ma­cji wyni­ka­ją przede wszyst­kim z nie­wie­dzy użyt­kow­ni­ka Inter­ne­tu i jego bra­ku roze­zna­nia się w sie­ci. Przed­sta­wio­ne przy­kła­dy to tyl­ko nie­wiel­ka część plu­sów i minu­sów komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej. Wszyst­ko jest dla ludzi, jed­nak trze­ba umie­jęt­nie i mądrze z tego korzy­stać. Przed­sta­wio­no rów­nież boga­tą ofer­tę doty­czą­cą wpar­cia osób uza­leż­nio­nych, zagro­żo­nych uza­leż­nie­nia­mi oraz ich rodzin.

Było to kolej­ne spo­tka­nie na ten temat bo spra­wa jest poważ­na i może doty­czyć każdego.

Dro­gi rodzi­cu, przy­po­mnij sobie: sygna­ły ostrze­gaw­cze oraz obja­wy uzależnienia.

Ze swo­im dziec­kiem ustal zasa­dy poda­ne w umo­wie o Internecie.