Home » Rekrutacja

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach pro­wa­dzi rekru­ta­cję do:

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z fol­de­rem szko­ły oraz na wir­tu­al­ny spa­cer po szko­le.

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA WIERUSZOWA z dnia 28 stycz­nia 2020 r. w spra­wie usta­le­nia ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go i postę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go na rok szkol­ny 2020/2021 w tym ter­mi­nów skła­da­nia doku­men­tów do publicz­nych przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych w publicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych , publicz­nych innych form wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go i klas I publicz­nych szkól pod­sta­wo­wych pro­wa­dzo­nych przez Gmi­nę Wie­ru­szów (pdf)

UCHWAŁA NR LXIII/445/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE z dnia 12 czerw­ca 2018 r. zmie­nia­ją­ca uchwa­łę w spra­wie usta­le­nia kry­te­riów wraz z licz­bą punk­tów oraz doku­men­tów nie­zbęd­nych do potwier­dze­nia tych kry­te­riów na dru­gim eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do publicz­nych przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych oraz publicz­nych innych form wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go pro­wa­dzo­nych przez Gmi­nę Wie­ru­szów (pdf)

UCHWAŁA NR LIV/389/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE z dnia 25 stycz­nia 2018 r. w spra­wie usta­le­nia kry­te­riów wraz z licz­bą punk­tów oraz doku­men­tów nie­zbęd­nych do potwier­dze­nia tych kry­te­riów na dru­gim eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do publicz­nych przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych oraz publicz­nych innych form wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go pro­wa­dzo­nych przez Gmi­nę Wie­ru­szów (pdf)