Home » Projekty » Książki naszych marzeń

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Książki naszych marzeń

W ramach reali­za­cji zadań wyni­ka­ją­cych z przy­stą­pie­nia szko­ły do pro­gra­mu rzą­do­we­go wspie­ra­nia w 2015 roku orga­nów pro­wa­dzą­cych szko­ły pod­sta­wo­we i szko­ły arty­stycz­ne reali­zu­ją­ce kształ­ce­nie ogól­ne w zakre­sie szko­ły pod­sta­wo­wej w obsza­rze roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań uczniów przez pro­mo­cję czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży „ Książ­ki naszych marzeń” szko­ła reali­zo­wać będzie cie­ka­we przedsięwzięcia.

terminy-ksiazkamarzen