Home » Rekrutacja » Nabór na wolne stanowisko

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Nabór na wolne stanowisko

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z klau­zu­lą infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych dostęp­ną tutaj. Pro­si­my rów­nież o jej wydru­ko­wa­nie, pod­pi­sa­nie i dostar­cze­nie wraz z CV do sie­dzi­by Szko­ły. Jeże­li dostar­czo­ne przez Pań­stwa doku­men­ty mają wziąć udział rów­nież w przy­szłych rekru­ta­cjach, pro­si­my tak­że o dołą­cze­nie do nich pod­pi­sa­nej zgo­dy.

27.11.2017 r.

Nabór na sta­no­wi­sko sprzą­tacz­ki (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.