Home » Projekty » Żółty talerz 2018 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Żółty talerz 2018 r.

Uczest­ni­czy­my w pro­gra­mie „Żół­ty Talerz”.

Pro­gram zaini­cjo­wa­ny przez Domi­ni­kę i Seba­stia­na Kul­czy­ka ma w zało­że­niu wspie­rać sys­tem doży­wa­nia dzie­ci w Pol­sce. W jego przy­go­to­wa­nie zaan­ga­żo­wa­no pięć naj­więk­szych orga­ni­za­cji poma­ga­ją­cych dzie­ciom, wśród nich zna­la­zło się Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzieci.

Pro­gram reali­zo­wa­ny jest w pla­ców­kach TPD OM w Wie­ru­szo­wie. Koor­dy­na­to­rem dzia­łań reali­zo­wa­nych w pro­jek­cie jest Koło TPD Wysza­nów. Zaję­cia warsz­ta­to­we dla dzie­ci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach świe­tli­co­wych i doro­słych tj. rodzi­ców, opie­ku­nów i osób z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia reali­zo­wa­ne będą wymien­nie w Wysza­no­wie, Pie­czy­skach, Mir­ko­wie, Pod­zam­czu i Wie­ru­szo­wie. Oprócz zapla­no­wa­nych w pro­jek­cie dzia­łań warsz­ta­to­wych i spo­tkań infor­ma­cyj­nych w mie­sią­cach waka­cyj­nych odbę­dą się 2 impre­zy ple­ne­ro­we, pod­czas któ­rych oprócz dobrej zaba­wy tj. ofer­ty kul­tu­ral­nej i spor­to­wej zor­ga­ni­zo­wa­ne będą sto­iska ze zdro­wą żyw­no­ścią i kon­sul­ta­cja­mi spe­cja­li­stów na ten temat. Dzie­ci, rodzi­ce i opie­ku­no­wie przy­go­to­wy­wać i kon­su­mo­wać będą w trak­cie trwa­nia impre­zy przy­go­to­wa­ne potra­wy. Rów­no­le­gle w trak­cie trwa­nia impre­zy w pomiesz­cze­niach zamknię­tych odby­wać się będą tema­tycz­ne warsz­ta­ty dla rodzi­ców, opie­ku­nów, osób z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia, wolon­ta­riu­szy itp. zgod­nie z opra­co­wa­ną tema­ty­ką mery­to­rycz­ną. Udzie­la­ne będą rów­nież uczest­ni­kom szko­le­nia indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje die­te­tycz­ne dot. zdro­we­go odży­wia­nia oraz pro­ble­mów z jaki­mi na co dzień bory­ka­ją się dzie­ci oraz ich najbliżsi.


Warsz­ta­ty “Jesien­ne przysmaki”

Nasz udział w reali­za­cji pro­gra­mu “Żół­ty talerz” pole­gał na zor­ga­ni­zo­wa­niu, w dniu 25 paź­dzier­ni­ka, zajęć warsz­ta­to­wych na temat “Jesien­ne przy­sma­ki”. W rolę szkol­ne­go sze­fa kuch­ni wcie­li­ła się pani Anna Zna­mi­row­ska, któ­ra zaopa­trzy­ła kuchen­ny skle­pik w warzy­wa i owo­ce (nie­jed­no­krot­nie widzia­ne i pró­bo­wa­ne przez uczest­ni­ków pierw­szy raz). Załą­czo­ny do pro­jek­tu sce­na­riusz zakła­dał wyko­na­nie zdro­we­go posił­ku z wyko­rzy­sta­niem warzyw i owo­ców. Uczest­ni­cy zajęć samo­dziel­nie dobie­ra­li skład­ni­ki i wyko­ny­wa­li przy­sma­ki: sałat­ki owo­co­we, surów­ki warzyw­ne, sok. W cza­sie zajęć, jak to w kuch­ni bywa, roz­ma­wia­no na tema­ty zwią­za­ne z war­to­ścia­mi odżyw­czy­mi warzyw i owo­ców, potrze­bą ich spo­ży­wa­nia. I tak przy­jem­ne z poży­tecz­nym oka­za­ło się kro­kiem ku zdro­we­mu odżywianiu.

“Świę­ta tuż, tuż”

Kolej­na odsło­na reali­za­cji Pro­gra­mu sys­te­mu żywie­nia dzie­ci w Pol­sce „Żół­ty talerz” odby­ła się 14 grud­nia i mia­ła cha­rak­ter zajęć warsz­ta­to­wych “Świę­ta tuż, tuż”. Tajem­ni­czy tytuł warsz­ta­tów krył zada­nie pole­ga­ją­ce na przy­go­to­wa­niu świą­tecz­nych pier­ni­ków. Zanim pier­ni­ki upie­czo­no uczest­ni­cy pozna­li róż­ne pro­duk­ty, nie­zbęd­ne do wyko­na­nia zada­nia: od mąki przez jaj­ka, miód aż po aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Pier­ni­ko­wa akcja była tak­że oka­zją do roz­wi­ja­nia wie­lu umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych: two­rze­nie pro­ce­dur, następ­stwo cza­so­we, odmie­rza­nie ilo­ści. Wspól­ne pie­cze­nie oka­za­ło się świet­ną zaba­wą i kolej­ną lek­cją na temat zdro­we­go odży­wia­nia. W ocze­ki­wa­niu na pie­czo­ne pier­nicz­ki adep­ci sztu­ki cukier­ni­czej słu­cha­li świą­tecz­nych pio­se­nek, dzie­li­li się wia­do­mo­ścia­mi na temat zdro­wych, świą­tecz­nych przy­sma­ków . Momen­tem kul­mi­na­cyj­nym było wspól­ne deko­ro­wa­nie. Mło­dym pie­ka­rzom nie bra­kło pomy­słów i wyobraź­ni w two­rze­niu ory­gi­nal­nych świą­tecz­nych sma­ko­ły­ków. W 100% wyko­rzy­sta­li oka­zję, aby wyka­zać się inwen­cją twór­czą i przy­ozdo­bić każ­de cia­stecz­ko według wła­sne­go pomy­słu. Wspól­ne pie­cze­nie pier­ni­ków oka­za­ło się świet­nym spo­so­bem na spę­dze­nie gru­dnio­we­go popo­łu­dnia w szkole.

Zdro­we — świą­tecz­ne przysmaki

Miko­łaj­ko­we spo­tka­nie uczniów, przed­szko­la­ków i ich rodzi­ców sta­ło się oka­zją do przy­go­to­wa­nia zdro­wych przy­sma­ków świą­tecz­nych i poważ­nej roz­mo­wy z rodzi­ca­mi o zdro­wym odży­wia­niu w ramach warsz­ta­tów na temat oty­ło­ści dzie­ci i mło­dzie­ży. 8 grud­nia w sali Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach, oprócz rado­ści ze spo­tka­nia z Miko­ła­jem, wybrzmiał ton tro­ski o zdro­we żywie­nie i nie­po­ko­ju w związ­ku z kon­se­kwen­cja­mi błę­dów żywie­nio­wych. „Naj­waż­niej­szym kro­kiem, jaki moż­na wyko­nać dla budo­wa­nia zdro­wych nawy­ków żywie­nio­wych u dzie­ci, jest zbu­do­wa­nie ich dla same­go sie­bie. Dziec­ko nie powin­no mieć wra­że­nia, że nade­szła rewo­lu­cja, któ­ra wywra­ca do góry noga­mi wszyst­kie jego przy­zwy­cza­je­nia — to powi­nien być płyn­ny pro­ces, któ­ry przej­dzie bez­bo­le­śnie w całej rodzi­nie. Naj­ła­twiej będzie wyko­nać pierw­szy krok ku zdrow­sze­mu sty­lo­wi życia, gdy zaak­cep­tu­je się fakt, że nie trze­ba od razu wpro­wa­dzać wszyst­kich zale­ceń jakie tyl­ko napo­tka się w Inter­ne­cie. Wystar­czą drob­ne zmia­ny, bo zdrow­sze jedze­nie to już i tak dużo wię­cej, niż cał­ko­wi­cie nie­zdro­we. Przy­kład idzie z góry — nasze dzie­ci powie­la­ją sche­ma­ty, któ­re wyko­nu­je­my my, rodzi­ce. Dla­te­go, by dziec­ko nie piło gazo­wa­nych napo­jów jedząc chip­sy przed tele­wi­zo­rem, nie może być tych pro­duk­tów w domu. To wyzwa­nie dla całej rodzi­ny, któ­re zaowo­cu­je lep­szą sytu­acją zdro­wot­ną dziec­ka i jego rodzi­ców…” To kwin­te­sen­cja spo­tka­nia, któ­re­go final­nym punk­tem był poczę­stu­nek z soka­mi owo­co­wy­mi, man­da­ryn­ka­mi, bana­na­mi, jabł­ka­mi i cia­stem wyko­na­nym przez mamy, suszo­ny­mi owo­ca­mi ‑świet­ny przy­kład, że moż­na zjeść smacz­nie i zdrowo.

Kil­ka zdań o Pro­gra­mie “Żół­ty Talerz”

„Żół­ty Talerz” przy­go­to­wał dla dzie­ci już ponad ćwierć milio­na posiłków!

Czy jeden obiad może zmie­nić całe życie dziec­ka? Może, jeśli sta­nie się począt­kiem dro­gi ku nor­mal­no­ści. – Ta nor­mal­ność to wca­le nie talerz zupy dla każ­de­go, ale o wie­le wię­cej. To peł­no­war­to­ścio­wy posi­łek. Taki, któ­re­go dziec­ko czę­sto dotąd nie widzia­ło i nie jadło – pod­kre­śla­ją orga­ni­za­to­rzy pro­gra­mu „Żół­ty Talerz”, w któ­rym pięć naj­więk­szych pol­skich orga­ni­za­cji pomo­co­wych na zapro­sze­nie Kul­czyk Foun­da­tion zaczę­ło reali­zo­wać wspól­ne cele. Efekt to 276058 posił­ków wyda­nych do tej chwi­li. A do sierp­nia 2017 roku będzie ich być milion!

Do pro­gra­mu „Żół­ty Talerz”, któ­re­mu patro­nu­je Rzecz­nik Praw Dziec­ka, Kul­czyk Foun­da­tion zapro­si­ła: Cari­tas, Ban­ki Żyw­no­ści, TPD, PCK i SOS Wio­ski Dzie­cię­ce. Domi­ni­ka i Seba­stian Kul­czyk na pro­gram we wrze­śniu tego roku prze­zna­czy­li 4 milio­ny zł, po to, by cią­gu 12 mie­się­cy dzie­ci otrzy­ma­ły łącz­nie wła­śnie 1 milion peł­no­war­to­ścio­wych posił­ków. „Żół­ty Talerz” w zało­że­niu ma być wspar­ciem dla ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu żywie­nia dzie­ci jako uni­kal­ny stan­dard pomo­cy. Uni­kal­ny, bo wszyst­kie zapro­szo­ne orga­ni­za­cje reali­zu­ją te same czte­ry cele. – Po pierw­sze, wię­cej zdro­wo odży­wia­ją­cych się dzie­ci, po dru­gie, lep­sze jako­ścio­wo i zdrow­sze jedze­nie, po trze­cie, łatwiej­szy dostęp do wie­dzy o zdro­wym żywie­niu, wresz­cie po czwar­te, mobi­li­za­cja doro­słych do pomo­cy w żywie­niu dzie­ci – wyli­cza Mar­ta Schmu­de-Olczak, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cy Kul­czyk Foundation.

Z pro­gra­mu w cią­gu 12 mie­się­cy ma sko­rzy­stać ponad 6 tys. dzie­ci. – Szcze­gól­nie teraz zimą tak wiel­kie zna­cze­nie ma posi­łek, któ­ry daje dzie­ciom ener­gię i zdro­wie. Po kil­ku pierw­szych mie­sią­cach pro­wa­dze­nia pro­gra­mu widzi­my, jak waż­ne jest, by w szko­le była kuch­nia, a w niej przy­go­to­wy­wa­no peł­no­war­to­ścio­we jedze­nie. Bar­dzo dużo dzie­ci, ze wzglę­du na odro­bi­nę prze­kra­cza­ją­ce dol­ny pułap docho­dy rodzi­ców, nie jest obję­tych ofi­cjal­nym sys­te­mem doży­wia­nia, co nie zna­czy, że nie potrze­bu­ją pomo­cy żywie­nio­wej. Gdy jest kuch­nia, moż­na sta­rać się o to, aby tak­że dla nich też star­czy­ło zdro­we­go jedze­nia. Nato­miast gdy w szko­le jest cate­ring, tra­fia do niej wyli­czo­na licz­ba posił­ków, wów­czas takich moż­li­wo­ści nie ma. Dla­te­go bar­dzo zale­ży nam, aby mobi­li­zo­wać się lokal­nie, aby wes­przeć miej­sco­wą sto­łów­kę dla dzie­ci – pod­kre­śla Mar­ta Schmude-Olczak.

„Rób­my pasty!”

Pod takim hasłem, w dniu 15 mar­ca, przy­stą­pi­li­śmy do reali­za­cji kolej­ne­go punk­tu pro­gra­mu „Żół­ty talerz”. Tym razem zada­nie pole­ga­ło na przy­go­to­wa­niu smacz­ne­go i zdro­we­go śnia­da­nia, dru­gie­go śnia­da­nia lub kola­cji. Na liście skład­ni­ków zna­la­zły się m.in.: bazy­lia, kolen­dra, czo­snek, sło­necz­nik, dynia, awo­ka­do, jogurt natu­ral­ny, twa­ro­żek, serek homo­ge­ni­zo­wa­ny, rzod­kiew­ka, ogó­rek zie­lo­ny, ogó­rek kiszo­ny, szczy­pio­rek, sała­ta, jaj­ko, pomi­dor. W róż­nych pro­por­cjach i skła­dzie zosta­ły one połą­czo­ne tak, aby powsta­ła pysz­na pasta. Przy­sma­ki, przy­go­to­wa­ne przez kucha­rzy w sze­ściu gru­pach, zgod­nie z prze­zna­cze­niem zna­la­zły miej­sce w brzu­chach. W cza­sie spo­tka­nia ogól­ne­go omó­wio­no i zade­mon­stro­wa­no kole­gom i kole­żan­kom pasty jajecz­ne, sero­we, awo­ka­do­we, twa­roż­ko­we. Świet­ne wyko­na­nie i odpo­wied­nia rekla­ma przy­sma­ków była wstę­pem do dal­szej kon­sump­cji. Na pod­sta­wie wypo­wie­dzi dzie­cia­ków wnio­sku­je­my, że dzi­siej­sza zna­jo­mość z pastą prze­ro­dzi się w przy­jaźń. I o to cho­dzi w pro­ce­sie wdra­ża­nia do zdro­we­go odżywiania.

 

„Żół­ty Talerz to pro­gram wspar­cia sys­te­mu żywie­nia dzie­ci poprzez dzia­ła­nie tam, gdzie kon­kret­ne dziec­ko sia­da do posił­ku”. W ramach pro­gra­mu Domi­ni­ka i Seba­stian Kul­czyk, fun­da­to­rzy Kul­czyk Foun­da­tion, prze­zna­czy­li 4 milio­ny zło­tych na reali­za­cję czte­rech stra­te­gicz­nych celów w per­spek­ty­wie 12 miesięcy:

  1. Wię­cej dzie­ci jedzą­cych w stołówce
  2. Lep­sze jako­ścio­wo i zdrow­sze jedzenie
  3. Mobi­li­za­cja doro­słych do pomo­cy w żywie­niu dzieci
  4. Łatwiej­szy dostęp do wie­dzy o zdro­wym żywieniu

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach wraz z Kołem TPD, w kolej­nym dzia­ła­niu, potwier­dzi­ła ich reali­za­cję.  Doro­śli pozwo­li­li na zapla­no­wa­nie przez dzie­ci zdro­we­go i smacz­ne­go posił­ku. Po zdro­wych pastach, pysz­nych domo­wych pier­ni­kach, jesien­nych surów­kach przy­szła pora na zdro­we ham­bur­ge­ry i przy­sma­ki owo­co­we. W reali­za­cji ambit­ne­go pomy­słu na przy­go­to­wa­nie zdro­we­go ham­bur­ge­ra pomo­gła stro­na Master­chef Junior i doro­śli, któ­rzy przy­go­to­wa­li ham­bur­ge­ro­we buł­ki i mię­sną wkład­kę. Resz­ta nale­ża­ła do szó­sto­kla­si­stów. W taki spo­sób sfi­na­li­zo­wa­no tak­że wyzwa­nia programu:

  • „Dziec­ko zje dobrze tyl­ko wte­dy, jeśli wszyst­kim wokół będzie na tym zależało.
  • Tak­że samo dziec­ko, jeśli damy mu taką wie­dzę, może nauczyć doro­słych, co zna­czy pra­wi­dło­we żywienie!”


„Naj­ła­twiej­sze cia­sto w świecie”

Tytuł zna­nej przed­szko­la­kom i uczniom pio­sen­ki był myślą prze­wod­nią kolej­ne­go zada­nia reali­zo­wa­ne­go w naszej szko­le w ramach Pro­gra­mu „Żół­ty Talerz”.  23 maja ucznio­wie i przed­szko­la­ki a zara­zem uczest­ni­cy zajęć Koła TPD wcie­li­li się w cukier­ni­ków.  Sztu­ce kuli­nar­nej towa­rzy­szy­ły zada­nia mate­ma­tycz­ne pole­ga­ją­ce na waże­niu, doda­wa­niu, odej­mo­wa­niu, dzie­le­niu  oraz pla­stycz­ne w zakre­sie sztu­ki deko­ro­wa­nia  sma­ko­ły­ków.  W naj­ła­twiej­szym cie­ście zna­la­zły się zdro­we owo­ce i smacz­na cze­ko­la­da. Zgro­ma­dzo­ne pro­duk­ty umoż­li­wi­ły mło­dym kucha­rzom i ich opie­ku­nom  wyko­na­nie babe­czek i baka­lio­wych cia­stek. Sma­ko­ły­ki osło­dzi­ły wszyst­kim wtor­ko­wy, szkol­ny dzień i sta­ły się inspi­ra­cją do przy­go­to­wa­nia słod­kich nie­spo­dzia­nek z oka­zji Dnia Matki.