Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2011 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2011 r.

“Popo­łu­dnie w szko­le — ja tak wolę!”

Cel zada­nia:

 1. Orga­ni­za­cja cza­su wol­ne­go dzie­ciom i młodzieży.
 2. Pro­wa­dze­nie zajęć roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia tech­no­lo­gią infor­ma­cyj­ną i kom­pu­te­ro­wą, pla­sty­ką, spor­tem, teatrem, języ­kiem angielskim.
 3. Wyrów­ny­wa­nie szans edukacyjnych.
 4. Inte­gra­cja dzie­ci i młodzieży.

Pra­ca w Kole Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci opie­ra się na spo­tka­niach tema­tycz­nych 2 razy w tygo­dniu w wymia­rze 4 godzin. Spo­tka­nia tema­tycz­ne uwzględ­nia­ją wiek uczest­ni­ków. Zaję­cia w cza­sie roku szkol­ne­go odby­wać się będą we wtor­ki i w czwart­ki w godzi­nach 16–18 w nastę­pu­ją­cych sekcjach:

 • kom­pu­te­ro­wej (gru­pa młod­sza). Wyni­ki pra­cy uczest­ni­ków będą doku­men­to­wa­ne na pły­tach CD, drukowane,
 • pla­stycz­nej (gru­pa młod­sza i gru­pa star­sza). Uczest­ni­cy pozna­ją cie­ka­we tech­ni­ki pla­stycz­ne, któ­re wyko­rzy­sta­ją do two­rze­nia m.in. wystro­ju wnętrz, ozdób okien­nych, sce­no­gra­fii do przedstawień,
 • teatral­nej (gru­pa młod­sza i star­sza). Efek­tem pra­cy sek­cji teatral­nej będą 2 przed­sta­wie­nia — dożyn­ko­we (o zasię­gu gmin­nym) i wigi­lij­ne (o zasię­gu lokalnym),
 • języ­ko­wej (gru­pa młod­sza — język angielski),
 • spor­to­wej (gru­pa młod­sza starsza).

 

Od 01 kwiet­nia do 20 grud­nia 2011 r. w ramach reali­za­cji zadań świe­tli­co­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży z tere­nu Gmi­ny Wie­ru­szów “Weso­ła Świe­tli­ca” współ­fi­nan­so­wa­nych przez Gmi­nę Wie­ru­szów odby­wa­ją się:

 • Zaję­cia kom­pu­te­ro­we pro­wa­dzo­ne w dwóch gru­pach przez mgr Ane­tę Kos. Zakła­da­ją pozna­nie i umie­jęt­ne wyko­rzy­sta­nie narzę­dzi pakie­tu offi­ce, pro­gra­mu do two­rze­nia pre­zen­ta­cji, korzy­sta­nie z Inter­ne­tu, przy­go­to­wa­nie zapro­szeń oko­licz­no­ścio­wych, pla­ka­tów infor­ma­cyj­nych i ulo­tek na temat Projektu,
 • Zaję­cia teatral­ne pro­wa­dzo­ne mgr Annę Nogę zakła­da­ją przy­go­to­wa­nie przed­sta­wie­nia teatral­ne­go pt. “Jaś i Mał­go­sia” i “Jaseł­ka”. Dla uczest­ni­ków zajęć zor­ga­ni­zo­wa­ny zosta­nie wyjazd do kina lub na przed­sta­wie­nie teatralne.
 • Zaję­cia pla­stycz­ne pro­wa­dzo­ne przez mgr Boże­nę Kamiń­ską prze­wi­du­ją pomoc w przy­go­to­wa­niu sce­no­gra­fii do sztu­ki “Jaś i Mał­go­sia” i “Jase­łek” oraz pozna­nie cie­ka­wych tech­nik plastycznych.
 • Zaję­cia spor­to­we — gry i zaba­wy ogól­no­ro­zwo­jo­we pro­wa­dzo­ne przez mgr Joan­nę Muchę roz­wi­ną spraw­ność fizycz­ną uczniów. Zaję­cia spor­to­we z gru­pą star­szą pro­wa­dzi mgr Rena­ta Owcza­rek. Są to zaję­cia teni­sa sto­ło­we­go i spo­tka­nia “pił­kar­skich piątek”.
 • Zaję­cia języ­ko­we z mgr Anną Zna­mi­row­ską mają na celu roz­wi­ja­nie spraw­no­ści języ­ko­wej dzie­ci, posze­rza­nie zaso­bu słow­nic­twa, pozna­nie kul­tu­ry państw anglojęzycznych.


Zaję­cia w ramach Koła TPD

przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach
(godz. 16:00 – 18:00)


Też tam byliśmy

19 czerw­ca 2011 roku repre­zen­tan­ci Koła Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci funk­cjo­nu­ją­ce­go przy naszej szko­le uczest­ni­czy­li w uro­czy­sto­ści 10-lecia Świe­tli­cy TPD w Pod­zam­czu. Z cukier­ko­wą laur­ką i pla­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi praw i obo­wiąz­ków dziec­ka w nie­dziel­ne popo­łu­dnie uda­li­śmy się do OSP w Pod­zam­czu. Kil­ka godzin zaba­wy, kon­kur­sów prze­pla­ta­nych infor­ma­cja­mi o pra­wach dziec­ka, pozo­sta­nie na dłu­go w naszej pamięci.

 

Po angiel­sku o domu rodzin­nym i cie­ka­wych zabawach.

 

Przy­go­da z teatrem to zaję­cia , w cza­sie któ­rych uczest­ni­cy prze­no­szą się do gabi­ne­tu lekar­skie­go, sto­ma­to­lo­gicz­ne­go, do kra­iny cza­rów itp.

 

Zaję­cia spor­to­we uczy­nią z nas praw­dzi­wych tenisistów.

 

Popo­łu­dnio­wa przy­go­da z kom­pu­te­rem umoż­li­wia uczest­ni­kom pozna­nie narzę­dzi do ryso­wa­nia, pisa­nia i korzy­sta­nia z Internetu.


Przy­go­da z teatrem

23.11.2011 r. to dzień spo­tka­nia z legen­dar­nym kapi­ta­nem Hakiem. Uczest­ni­cy zajęć Koła TPD uda­li się do Wie­ru­szow­skiego Domu Kul­tury, aby obej­rzeć przed­sta­wie­nie pt. „Skarb kapi­tana Haka”. Byli­śmy świad­kami nie­bez­piecz­nej wypra­wy, któ­ra zakoń­czyła się szczę­śli­wie dla boha­te­rów. Śpie­wa­li­śmy, tań­czy­li­śmy, zosta­li­śmy pod­dani egza­mi­nowi z języ­ka angiel­skiego, a przede wszyst­kim świet­nie się bawi­li­śmy. Pozdra­wiamy gorą­co akto­rów z Teatru Pic­colo w Łodzi. Wyjazd na spek­takl był współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­tego kon­kursu ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych w 2011 r.

 

Pod­su­mo­wa­nie Pro­jek­tu „ Weso­ła świetlica”

W cie­pły gru­dnio­wy wie­czór, w przed­świą­tecz­nym nastro­ju, spo­tka­li się bene­fi­cjen­ci Pro­jek­tu, rodzi­ce uczniów, nauczy­cie­le reali­zu­ją­cy zada­nia i zapro­sze­ni goście: Bur­mistrz Wie­ru­szo­wa Bog­dan Nawroc­ki, Sekre­tarz Gmi­ny — Ali­cja Ruta, Pre­zes TPD Oddział Miej­ski w Wie­ru­szo­wie — Hen­ry­ka Soko­łow­ska, Rad­ny Rady Miej­skiej — Miro­sław Gabas, Soł­tys Pie­czysk — Hele­na Ostry­charz, Soł­tys Klat­ki — Iwo­na Paku­ła, Pre­zes OSP- Tade­usz Zyg­munt.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny był w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych w 2011 r. w okre­sie 01 kwiet­nia — 20 grud­nia. W popo­łu­dnio­wych zaję­ciach uczest­ni­czy­ło 38 bene­fi­cjen­tów w bie­żą­cym roku i 33 w roku szkol­nym 2010/2011. Efek­tem dzia­łań dzie­cia­ków było m.in. stwo­rze­nie pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej pt „Boże Naro­dze­nie w Euro­pie”, cie­ka­we listy do Miko­ła­ja, baj­ko­we posta­ci z masy sol­nej, papie­ro­we pta­ki dzi­wa­ki, cza­ro­dziej­skie kwia­ty, lek­cja klek­so­gra­fii, scen­ki dla Miko­ła­ja, Wie­czór Andrzej­ko­wy, angiel­ska przy­go­da z Hal­lo­we­en, przy­go­to­wa­nie do zawo­dów w teni­sie sto­ło­wym, szkol­ne roz­gryw­ki w pił­kę noż­ną, ćwi­cze­nia spraw­no­ścio­we i ogól­no­ro­zwo­jo­we dla naj­młod­szych. Cie­ka­wym pod­su­mo­wa­niem dzia­łań wszyst­kich zespo­łów było przy­go­to­wa­nie Jase­łek. A było to tak…… W ponie­dział­ko­wy wie­czór, 19 grud­nia nad Pie­czy­ska­mi zaświe­ci­ła gwiaz­da betle­jem­ska. Wszyst­ko było moż­li­we dzię­ki „Jaseł­kom”, któ­re zapre­zen­to­wa­li uczest­ni­cy koła teatral­ne­go, na któ­re zapro­sze­nia przy­go­to­wa­li uczest­ni­cy koła kom­pu­te­ro­we­go, nad sce­no­gra­fią pra­co­wa­li uczest­ni­cy koła pla­stycz­ne­go, spor­to­we­go i języ­ko­we­go. Był sro­gi Herod, łagod­ne anio­ły, wca­le nie takie strasz­ne dia­bli­ce, dostoj­na Mary­ja i pro­ści pastusz­ko­wie. Wie­czór upły­nął w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze: przy dźwię­kach kolęd gra­nych przez Mar­tę, Łuka­sza i Bart­ka i w nastro­ju nad­cho­dzą­cych Świąt Boże­go Narodzenia.