Home » Projekty » „Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”

„Roz­wój kom­pe­ten­cji szan­są na lep­szą przy­szłość” to tytuł pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go w roku szkol­nym 2014/2015. Pro­jekt z prio­ry­te­tu IX pod­dzia­ła­nia 9.1.2 – wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jako­ści usług edu­ka­cyj­nych współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Zada­nie zakła­da udział uczniów w zaję­ciach wyrów­naw­czych z mate­ma­ty­ki oraz zaję­ciach dodat­ko­wych z mate­ma­ty­ki, przy­ro­dy i tech­no­lo­gii komputerowej.

Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go reali­zo­wa­ne w sied­miu gru­pach obej­mu­ją tema­ty­kę z sze­ro­kie­go zakre­su. W cza­sie zajęć uczest­ni­cy two­rzyć będą pra­ce pla­stycz­ne i pla­ka­ty z wyko­rzy­sta­niem nowe­go słow­nic­twa, wyko­rzy­sta­ją gry plan­szo­we i inte­rak­tyw­ne, opra­cu­ją mapę mia­sta, kalen­darz pogo­dy, będą auto­ra­mi książ­ki o waka­cjach, obej­rzą baj­ki w języ­ku angielskim(być może ode­gra­ją cie­ka­we role). Zaję­cia w gru­pie star­szej uroz­ma­ico­ne będą two­rze­niem fil­mi­ków, poka­zem mody, gra­mi sytu­acyj­ny­mi, pro­gra­mem kulinarnym.


Koło przy­rod­ni­cze
stwo­rzy oka­zje do obser­wo­wa­nia zja­wisk przy­rod­ni­czych z dale­ka i z bli­ska (z wyko­rzy­sta­niem mikro­sko­pu), pozna­nia róż­nych gatun­ków roślin i zwie­rząt (nawet naj­dziw­niej­szych), ozna­cza­nia wie­ku drzew, pozna­nia Wszech­świa­ta, stwo­rze­nia kom­pa­su, cie­ka­wych doświad­czeń z optyką.

 

Koło mate­ma­tycz­ne da szan­sę do pozna­nia wybit­nych mate­ma­ty­ków sta­ro­żyt­nych, nauczy okre­śla­nia wie­ku wyda­rzeń histo­rycz­nych, pozwo­li roz­wią­zać „zapał­ko­we dyle­ma­ty” i tajem­ni­cze nazwy liczb, umoż­li­wi spo­tka­nie z boha­te­ra­mi Matlan­dii, prze­nie­sie uczest­ni­ków do kró­le­stwa spry­tu- zaga­dek logicz­nych, nauczy pla­no­wa­nia wyciecz­ki, pro­jek­to­wa­nia wzo­ru tka­ni­ny. Cze­ko­la­do­we sza­leń­stwo uła­twi dzia­ła­nia na ułam­kach dzie­sięt­nych. Jed­nost­ki obję­to­ści przy­bli­ży ciek­ną­cy kran. Gru­pa star­sza pozna m.in. naj­szyb­sze i naj­wol­niej­sze zwie­rzę­ta świa­ta obli­cza­jąc pręd­kość. Opro­cen­to­wa­nia ban­ko­we, korzy­sta­nie z pla­nów i map to wie­dza, któ­rą moż­na zasko­czyć nie­jed­ne­go dorosłego.

 

Koło kom­pu­te­ro­we zapew­ni roz­ryw­kę z kom­pu­te­rem, poka­że jak stwo­rzyć krzy­żów­kę, rebus, pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną, przy­go­to­wać świet­ne zdję­cie, opra­co­wać komiks. Uczest­ni­cy zajęć wcie­lą się w rolę szkol­nych redak­to­rów opra­co­wu­jąc „ Szkol­ne Wieści”.

 

Zaję­cia mate­ma­tycz­ne wpro­wa­dzą uczest­ni­ków w histo­rię nasze­go regio­nu, nauczą rzym­skie­go sys­te­mu zapi­sy­wa­nia liczb, obli­cza­nia upły­wu cza­su mię­dzy wyda­rze­nia­mi, porząd­ko­wa­nia wyda­rzeń w kolej­no­ści chro­no­lo­gicz­nej. Umoż­li­wią pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie przy­ję­cia uro­dzi­no­we­go, ułam­ko­we zaję­cia z piz­zą, zaku­py w skle­pie. Wśród gąsz­czu ulic roz­wią­żą dyle­ma­ty pro­stych rów­no­le­głych i prostopadłych.

 

Zaję­cia Szkol­ne­go Ośrod­ka Karie­ry przy­bli­żą uczest­ni­kom zagad­nie­nia doty­czą­ce cie­ka­wych zawo­dów, umoż­li­wią pozna­nie osób róż­nych spe­cjal­no­ści, zakła­dów pra­cy w naj­bliż­szym oto­cze­niu. W gru­pach dru­gie­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go zaję­cia będą pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nia: Kim będę? Jakie mam pla­ny na przy­szłość? Uczest­ni­cy przy­go­tu­ją auto­por­tret zawo­do­wy „Ja za kil­ka lat”, wcie­lą się w rolę poszu­ku­ją­cych pra­cy, doko­na­ją ana­li­zy ogło­szeń i lokal­ne­go ryn­ku pra­cy. Uroz­ma­ice­niem zajęć będą scen­ki dar­mo­we „ Jaki to zawód?”

Jakie zaję­cia reali­zo­wa­ne w ramach projektu
„Roz­wój kom­pe­ten­cji szan­są na lep­szą przy­szłość” lubisz i dlaczego?

Ucznio­wie lubią zaję­cia SZOK ponieważ:

Kla­sa I: „roz­ma­wia­my o róż­nych zawo­dach, rysu­je­my”, „cie­ka­wie się bawi­my, malujemy”

Kla­sa II: „na zaję­ciach jest fan­ta­stycz­nie”, „są bar­dzo cie­ka­we”, „bawi­my się”

Kla­sa III: „ jest weso­ło”, „pani jest miła” , „jest dużo zaba­wy”, „pozna­je­my zawo­dy”, „gra­my w gry”, „czę­sto się śmiejemy”,

Kla­sa IV: „uczy­my się przez zabawę”

Kla­sa V: „są cie­ka­we”, „mogę powie­dzieć coś o sobie i poznać bar­dziej innych”, „dowia­du­ję się, jak inni mnie widzą”, „są fajne”

Kla­sa VI: „zaję­cia są faj­ne i nie nudzę się na nich”, „mogę poznać dokład­niej sie­bie i moich kolegów”

Ucznio­wie lubią zaję­cia języ­ka angiel­skie­go ponieważ: 

Kla­sa I: „malu­je­my, kle­imy, wyci­na­my i gra­my w gry plan­szo­we po angielsku”

Kla­sa II: „są bar­dzo faj­ne i cie­ka­we”, „moż­na się dużo nauczyć”, „ jest faj­na zaba­wa, kie­dy uczy­my się nowych słó­wek”, „ bawi­my się w Saimona”,

Kla­sa III: „robi­my faj­ne zada­nia”, „robi­my róż­ne pra­ce i uczy­my się nowych słówek”

Kla­sa IV: „uczy­my się na nich nowych słów”, „przez gry i zaba­wy roz­wi­ja­my się, pozna­je­my język, któ­ry przy­da się w życiu i umoż­li­wi wyjazd za gra­ni­cę”, „świet­nie się bawi­my ucząc”,

Kla­sa V: „umoż­li­wia­ją pozna­nie języ­ka, co jest przy­dat­ne w cza­sie wyjaz­du za granicę”.

Kla­sa VI: „angiel­ski to moja pasja, a zaję­cia są faj­nie i cie­ka­wie pro­wa­dzo­ne”, „mogę się cze­goś wię­cej nauczyć” „bawi­my się na nich, a zara­zem uczy­my”, „są fajne”

Ucznio­wie lubią zaję­cia przy­rod­ni­cze ponieważ:

Kla­sa IV: „wyko­nu­je­my na nich eks­pe­ry­men­ty i pozna­je­my dużo fak­tów”, „robi­my eks­pe­ry­men­ty i świet­nie się bawimy”.

Kla­sa V: „wyko­nu­je­my dużo doświad­czeń”, „pozna­je­my cie­ka­wost­ki przy­rod­ni­cze”, „dużo się dowia­du­je­my”, „robi­my wie­le cie­ka­wych rze­czy”, „robi­my cie­ka­we projekty”

Ucznio­wie lubią zaję­cia kom­pu­te­ro­we ponieważ:

Kla­sa VI: „wie­le się dowia­du­je­my, pozna­je­my nowe pro­gra­my”, „dobrze się bawimy”

Kla­sa V: „pozna­je­my tajem­ni­ce kom­pu­te­ra”, „pra­cu­je­my w róż­nych programach”

Ucznio­wie lubią zaję­cia mate­ma­tycz­ne ponieważ:

Kla­sa VI: „dzię­ki nim wiem wię­cej i mogę jeź­dzić na kon­kur­sy mate­ma­tycz­ne”, „mogę roz­wi­jać zainteresowania”

Kla­sa V: „roz­wi­ja­ją zainteresowania”

Dostęp do platformy

documastercampus-logo