Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2013 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2013 r.

Bawi­my się, uczy­my i weso­ło spę­dza­my czas, czy­li krót­ko o TPD

Nasza szko­ła pozy­ska­ła kolej­ne środ­ki na posze­rze­nie ofer­ty zajęć dla uczniów. Tym razem zgło­si­li­śmy swój pro­jekt w otwar­tym kon­kur­sie ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i inne pod­mio­ty w 2013 roku ogło­szo­nym przez Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa. Zdo­by­te środ­ki finan­so­we umoż­li­wią funk­cjo­no­wa­nie przez kolej­ny rok Świe­tli­cy Opie­kuń­czej Koła Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. W każ­dy wto­rek i czwar­tek do szko­ły zmie­rza­ją ci, któ­rzy chcą aktyw­nie spę­dzić popo­łu­dnie i sko­rzy­stać z boga­tej ofer­ty zajęć. Jed­ni są zwo­len­ni­ka­mi zajęć spor­to­wych , dba­ją o kon­dy­cję i sys­te­ma­tycz­nie ćwi­czą w dwóch gru­pach wie­ko­wych. Inni wolą kształ­cić umie­jęt­no­ści języ­ko­we i zma­ga­ją się z zawi­ło­ścia­mi angiel­skiej gra­ma­ty­ki. Są też tacy, któ­rzy posia­da­ją zdol­no­ści pla­stycz­ne i dosko­na­lą je pod­czas zajęć sku­pia­ją­cych mło­dych ama­to­rów sztu­ki pla­stycz­nej. Jest też ofer­ta dla uczniów , któ­rzy pra­gną dosko­na­lić tech­ni­kę czy­ta­nia , pisa­nia i licze­nia. Zwo­len­ni­cy i sym­pa­ty­cy teatru spo­ty­ka­ją się na zaję­ciach teatral­nych i zgłę­bia­ją taj­ni­ki tej dzie­dzi­ny sztu­ki. W ofer­cie koła TPD są tak­że wyjaz­dy. Wybie­rze­my się do Teatru im. Bogu­sław­skie­go w Kali­szu, do Ciem­na we Wro­cła­wiu i odwie­dzi­my kino Słoń­ce w Wie­ru­szo­wie. Duże zain­te­re­so­wa­nie zaję­cia­mi i licz­ny udział w nich, szcze­gól­nie uczniów młod­szych klas, moty­wu­ją i prze­ko­nu­ją do celo­wo­ści naszych działań.


Zaję­cia Świe­tli­cy Opie­kuń­czej Koła TPD

przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach
godz. 16.00 – 18.00

tpd2013

„Z kul­tu­rą, sztu­ką … za pan brat”

Jed­nym z celów, jaki w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert ogło­szo­ne­go przez Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa, reali­zu­je Świe­tli­ca TPD jest umoż­li­wie­nie dzie­ciom i mło­dzie­ży kon­tak­tu ze sztu­ką i kul­tu­rą. Stąd pomysł sobot­nie­go (15 czerw­ca) wyjaz­du na pre­mie­rę „Tedi i poszu­ki­wa­cze zagi­nio­ne­go mia­sta” w Cine­ma City. Kino­wa wypra­wa do Wro­cła­wia mia­ła cha­rak­ter inte­gra­cyj­ny dzię­ki wspól­nej ini­cja­ty­wie Koła z Pie­czysk i Świe­tli­cy „Alter­na­ty­wa” z  Wieruszowa-Podzamcza.

Podróż i bile­ty wstę­pu zosta­ły sfi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Gmi­ny Wieruszów.

Przed uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu kolej­ne spo­tka­nia z kul­tu­rą i sztu­ką — naj­bliż­sze już w środę.

O poszu­ki­wa­niu „Błę­kit­ne­go pta­ka” i innych zajęciach

Tytuł pro­jek­tu „ Z kul­tu­rą, sztu­ką i spor­tem za Pan Brat” zobo­wią­zu­je! Stąd kolej­ne arty­stycz­ne wyzwa­nie zre­ali­zo­wa­ne w nie­dzie­lę 29 wrze­śnia. Gru­pa uczniów ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, uczest­ni­ków zajęć w ramach Koła TPD, uda­ła się na wyciecz­kę do Kali­sza. Punk­tem doce­lo­wym był Teatr im. Woj­cie­cha Bogu­sław­skie­go. „Pod­czas sztu­ki prze­nie­śli­śmy się w odle­gły świat snu, wyobraź­ni, dzie­cię­cej fan­ta­zji i nadziei. Oka­za­ło się, że poszu­ki­wa­nia tytu­ło­we­go, błę­kit­ne­go pta­ka nie są takie łatwe, ale zna­le­zie­nie go może pomóc innym w trud­nych chwi­lach życia. W nie­bez­piecz­ną, ale jak­że owoc­ną podróż wybra­li się Tyl­tyl i Mytyl. Prze­mie­rza­li kra­inę szczę­ścia i wie­dzy, aby zro­zu­mieć rzeczywistość”(recenzja uczest­ni­ków). Mło­dzi adep­ci sztu­ki i teatru, któ­rzy mie­li moż­li­wość obej­rze­nia przed­sta­wie­nia, uczest­ni­czą w zaję­ciach teatral­nych. Przy­go­to­wu­ją scen­ki, piszą wła­sne sce­na­riu­sze, zapo­zna­ją się z róż­ny­mi for­ma­mi teatru. Obej­rze­nie sztu­ki w praw­dzi­wym teatrze pozwa­la im na zdo­by­cie cen­nej wie­dzy doty­czą­cej gry pro­fe­sjo­nal­nych akto­rów, dobo­ru kostiu­mów i sce­no­gra­fii. Na pew­no wyko­rzy­sta­ją swo­je spo­strze­że­nia pod­czas kolej­nych przy­go­to­wań. Wypra­wa nie oby­ła się bez nie­spo­dzian­ki, czy­li pamiąt­ko­wych zdjęć z odtwór­cą roli w jed­nym z popu­lar­nych seria­li, Igo­rem Michal­skim, któ­ry jest jed­no­cze­śnie dyrek­to­rem Teatru im. Woj­cie­cha Bogu­sław­skie­go w Kaliszu.

Reali­zo­wa­ny Pro­jekt umoż­li­wia uczniom udział nie tyl­ko w zaję­ciach teatral­nych. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych spo­ty­ka­ją się pla­sty­cy i spor­tow­cy. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się zaję­cia języ­ka angiel­skie­go i spo­tka­nia z kul­tu­rą i sztu­ką w for­mie wyjaz­dów do kina lub teatru.

 

Z teatral­ne­go podwórka

Ostat­nie spo­tka­nie sym­pa­ty­ków teatru to zmie­rze­nie się z tema­ty­ką zdro­wia i czy­ste­go oto­cze­nia. Wszyst­ko to zosta­ło uję­te w bar­dzo humo­ry­stycz­nej for­mie, czy­li w  sce­na­riu­szu o wie­le zna­czą­cym tytu­le „Czy­ste powie­trze wdy­cha­my, zaraz­kom się nie damy”. Mło­dzi akto­rzy chęt­nie wcie­li­li się w rolę zaraz­ków, muchy, pają­ka, psz­czo­ły, czy moty­la. Rów­nie chęt­nie prze­bie­ra­li się w stro­je, któ­re poma­ga­ją zre­ali­zo­wać wybra­ne scenki.

Na kolej­nym spo­tka­niu duchy, dusz­ki i inne tajem­ni­cze stwory.

 

W obro­nie dzie­cię­cych snów i marzeń…

W czwart­ko­we popo­łu­dnie gości­li­śmy w kinie “Słoń­ce” w Wie­ru­szo­wie. Na wiel­kim ekra­nie poja­wił się Dzia­dek Nord zwa­ny u nas Świę­tym Miko­ła­jem, Pia­sko­wy Dzia­dek, Zębo­wa Wróż­ka, Jack Mróz i Zając Wiel­ka­noc­ny. Nie zabra­kło rów­nież czar­ne­go cha­rak­te­ru, któ­rym w tej histo­rii był nie­go­dzi­wy Mrok. Magicz­na opo­wieść prze­nio­sła nas w świat pełen tajem­nic i nie­zwy­kłych zda­rzeń. Przy­bli­ży­ła nam rów­nież świą­tecz­ny nastrój i zbli­ża­ją­cą się wizy­tę Mikołaja.

Wyjazd był moż­li­wy dzię­ki sfi­nan­so­wa­niu sean­su ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach pro­jek­tu “Z kul­tu­rą i sztu­ką za Pan Brat” , a trans­por­tu z fun­du­szu Rady Rodziców.

slon


Rok 2013  „Z kul­tu­rą, sztu­ką i spor­tem za pan brat”

Dobie­ga koń­ca reali­za­cja zada­nia publicz­ne­go pod nazwą „Z kul­tu­rą, sztu­ką i spor­tem za pan brat”  współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów. Pro­jekt był odpo­wie­dzią na zdia­gno­zo­wa­ne pro­ble­my: brak orga­ni­za­cji cza­su wol­ne­go dla dzie­ci, mały odse­tek dzie­ci korzy­sta­ją­cych z form kul­tu­ry: kino, teatr. Przez cały rok uczest­ni­cy zajęć świe­tli­co­wych, któ­re odby­wa­ły w ramach funk­cjo­no­wa­nia koła TPD reali­zo­wa­li zada­nia wzbo­ga­ca­ją­ce ich wie­dzę o zagad­nie­nia i umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z kul­tu­rą, sztu­ką i spor­tem. Uzdol­nie­ni pla­stycz­nie uczy­li się róż­nych tech­nik malar­stwa, two­rzy­li swo­je „dzie­ła”, aby zapre­zen­to­wać je innym uczniom. Zwo­len­ni­cy zaba­wy w teatr wcie­la­li się w róż­ne role, reali­zo­wa­li cie­ka­we sce­na­riu­sze, szu­ka­li spo­so­bów na pozby­cie się tre­my, ćwi­czy­li dyk­cję, pamięć i kon­cen­tra­cję. Poje­cha­li tak­że do praw­dzi­we­go teatru, aby zoba­czyć, jak pro­fe­sjo­nal­ni akto­rzy radzą sobie na sce­nie.  Ci, któ­rzy chcie­li dosko­na­lić umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z języ­kiem angiel­skim, ćwi­czy­li gra­ma­tycz­ne zawi­ło­ści i słow­nic­two, pozna­wa­li kul­tu­rę i zwy­cza­je Wiel­kiej Bry­ta­nii. Wszy­scy, któ­rzy chcie­li reali­zo­wać się w spo­rcie, mogli uczest­ni­czyć w róż­ne­go rodza­ju roz­gryw­kach, tre­no­wać swo­ją ulu­bio­ną dys­cy­pli­nę spor­tu lub przy­go­to­wy­wać się do zawo­dów. Nie zabra­kło tak­że atrak­cji w posta­ci czte­rech wyjaz­dów do kina i teatru. Reali­za­cja pro­jek­tu umoż­li­wi­ła dzie­ciom i mło­dzie­ży w wie­ku 6–13 lat nie tyl­ko cie­ka­we spę­dza­nie popo­łu­dnio­we­go cza­su. Oka­za­ła się rów­nież wspa­nia­łą for­mą inte­gra­cji spo­łecz­no­ści uczniow­skiej, cze­go dowo­dem było przy­go­to­wa­nie jase­łek z 25 akto­ra­mi w róż­nym wie­ku. Zapla­no­wa­ne zaję­cia spor­to­we wpły­nę­ły korzyst­nie na roz­wój fizycz­ny dzie­ci; zaję­cia teatral­ne, wyjaz­dy do kina i teatru dostar­czy­ły wie­lu pozy­tyw­nych emo­cji; zaję­cia pla­stycz­ne i języ­ko­we sta­ły się bodź­cem do roz­wi­ja­nia zdol­no­ści i zain­te­re­so­wań. Cał­ko­wi­ta war­tość pro­jek­tu — 8830,00 ( w tym 5500,00 to dota­cja). War­tym zaak­cen­to­wa­nia jest fakt, że wyna­gro­dze­nie nauczy­cie­li i obsłu­ga admi­ni­stra­cyj­na w kwo­cie 3180,00 , sta­no­wi­ły wkład osobowy.