Home » Rada rodziców

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
wybra­ne na zebra­niu w dniu 10 wrze­śnia 2019 r.

Agniesz­ka Bin­kow­ska — przewodnicząca

Lilia­na Dłu­go­wska — wiceprzewodniczącej

Agniesz­ka Olszo­wiak — skarbnik

Mar­cin Bia­łek — sekretarz

Syl­wia Galiń­ska — członek

Gabrie­la Dep­ner — członek

Bar­ba­ra Szcze­pań­ska — członek

Komisja Rewizyjna

Ilo­na Kik — przewodniczący

Marze­na Tra­ła — sekretarz

Jolan­ta Dąbik — członek

Regu­la­min Rady Rodzi­ców dzia­ła­ją­cej w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Uchwa­ła nr 3 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 24.09.2015 r. w spra­wie zmian w Regu­la­mi­nie Rady Rodzi­ców (pdf)

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców w roku szkol­nym 2016/2017 (pdf)

Uchwa­ła Nr 1 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie skła­dek w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Załącz­nik nr 1 do Uchwa­ły nr 13–2016/2017 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku (pdf)

Uchwa­ła nr 2 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie zaopi­nio­wa­nia dni dodat­ko­wo wol­nych od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 3 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki dla dzie­ci kla­sy VI w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 4 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 28 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie uchwa­le­nia Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go na rok szkol­ny 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 5 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 28 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie dodat­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych z języ­ka nie­miec­kie­go na rok szkol­ny 2017/2018 (pdf)

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła Nr 1–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 6 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie skła­dek w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 2–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie zaopi­nio­wa­nia dni dodat­ko­wo wol­nych od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 3–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki dla dzie­ci kla­sy VI w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 4–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie uchwa­le­nia Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go na rok szkol­ny 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 5–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie uchwa­le­nia pla­nu pra­cy i pla­nu finan­so­we­go na rok szkol­ny 2018/2019 (pdf)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I semestr 20192020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI roczne
Spra­woz­da­nie rocz­ne z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców 201920
Uchwa­ła Nr 1a w spr skła­dek na RR i innych opłat1920
Uchwa­ła Nr 2b w spr dni wolnych1920
Uchwa­ła Nr 3a w dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki kla­sy VI1920
Uchwa­ła Nr 4 w spr pro­gra­mu wychow i profilakt1920
Uchwa­ła Nr 5 w spr pla­nu pra­cy i finansowego1920
Uchwa­ła Nr 6 w spr dodat­ko­wych zajęć z niemieckiego1920‑1
Uchwa­ła Nr 7funduszSołectwaPieczyska1920
Uchwa­ła Nr 14 w spr wycho­wa­nia fizycznego
Uchwa­ła Nr 15 w spr PODREcznikow
Uchwa­ła Nr 16aneks kuchenny
uchwa­ła nr 16-opi­nio­wa­nie podręczników
uchwa­ła nr 17 w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do remon­tu- łazienki
Uchwa­ła Nr 18przerwy
Uchwa­ła Nr9 w spr programuProjektuFinansowego1920‑1
uchwała8dyskiDoLaptopow1920

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.


Sza­now­ni Rodzice,

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach przed­sta­wia Pań­stwu infor­ma­cje na temat korzy­ści wyni­ka­ją­cych z przy­stą­pie­nia do Pro­gra­mu Kar­ty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Zachę­ca­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by do zapo­zna­nia się z bro­szu­rą infor­ma­cyj­ną, któ­ra dostęp­na jest w załącz­ni­ku. Jak prze­czy­ta­cie Pań­stwo pro­gram ten zakła­da wspar­cie w posta­ci ulg i upraw­nień ofe­ro­wa­nych przez insty­tu­cje kul­tu­ry, edu­ka­cji, spor­tu, tury­sty­ki, zdro­wia, jak i pry­wat­nych przed­się­bior­ców, dzia­ła­ją­cych w bran­ży spo­żyw­czej, prze­my­sło­wej i gastronomicznej.

Zachę­ca­my jako insty­tu­cja edu­ka­cyj­na do sko­rzy­sta­nia z tej ofer­ty i przy­stą­pie­nia do w/w programu.

Bro­szu­ra — Woje­wódz­ka Kar­ta Rodzin Wie­lo­dziet­nych (pdf)

 


 

Edu­ka­cja włą­cza­ją­ca w roku szkol­nym 2018/2019

Sza­now­ni Rodzice.

Nowy rok szkol­ny to nowe zmia­ny. Jed­ną z nich jest tzw. edu­ka­cja włą­cza­ją­ca. Jako szko­ła mamy obo­wią­zek poin­for­mo­wać Pań­stwa o for­mach kształ­ce­nia dla uczniów ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi. Poni­żej przed­sta­wia­my mate­riał w załącz­ni­ku dla zain­te­re­so­wa­nych osób, z któ­rym war­to się zapoznać.

Edu­ka­cja włą­cza­ją­ca uczniów nie­peł­no­spraw­nych (pdf)

 


 

Sza­now­ni Państwo,

w związ­ku z nie­po­ko­ją­cy­mi donie­sie­nia­mi doty­czą­cy­mi poja­wia­ją­cych się zagro­żeń prze­sy­łam do Pań­stwa infor­ma­cję na temat gry, któ­ra zagra­ża zdro­wiu, życiu dzie­ci  i nasto­lat­ków. Nie­bie­ski Wie­lo­ryb – gra pole­ga­ją­ca na tym, że trze­ba pod­jąć wyzwa­nie, któ­re wyzna­cza „opie­kun”. W Rosji, skąd trend przy­szedł do Pol­ski, doszło już do samo­bójstw mło­dych ludzi. W Pol­sce pro­ku­ra­tu­ra bada spra­wę 3 nasto­lat­ków. Uczest­ni­cy po zalo­go­wa­niu (poda­niu danych oso­bo­wych, nr tele­fo­nu) dosta­ją róż­ne zada­nia. Przez 50 dni koor­dy­na­tor każe im mię­dzy inny­mi doko­ny­wać samo­oka­le­cze­nia, uni­kać snu i oglą­dać hor­ro­ry. Na liście 50 zadań do wyko­na­nia są m.in. takie: Potnij sobie ramię wzdłuż swo­ich żył, nie za głę­bo­ko, tyl­ko 3 rany. Wyślij zdję­cie do swo­je­go opie­ku­na. Wstań o 4.20 idź na dach (im wyżej tym lepiej). Jeśli jesteś gotów, by zostać „wie­lo­ry­bem” wytnij TAK na swo­jej nodze. Jeśli nie — potnij się wie­le razy (ukarz się) Nie roz­ma­wiaj z nikim przez cały dzień. Złóż przy­się­gę, że jesteś wie­lo­ry­bem. Nary­suj wie­lo­ry­ba na kart­ce, wyślij zdję­cie do opie­ku­na. “Zaba­wę” koń­czy wyko­na­nie pole­ce­nia sko­ku z wyso­kie­go budyn­ku. Sko­ro wyzwa­nie poja­wi­ło się w sie­ci, to zawsze jest ryzy­ko, że ktoś potrak­tu­je je na poważ­nie i zacznie w nią grać. Dla­te­go nie powin­ni­śmy baga­te­li­zo­wać tej sprawy.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­ję, że w cza­sie wywia­dów­ki w dniu 11 kwiet­nia o godzi­nie 18.00 tema­ty­kę zagro­żeń zwią­za­nych z korzy­sta­niem z tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no- komu­ni­ka­cyj­nych sze­rzej omó­wi pan Dariusz Sobor­czyk kie­row­nik Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Miej­ski Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wieruszowie.

Zapo­bie­ga­nie — reago­wa­nie (gry kom­pu­te­ro­we) (pdf)


Sza­now­ni Rodzice,
aktu­al­ne wyni­ki badań wska­zu­ją, że nad­wa­gę i oty­łość ma co pią­ty uczeń. Pod­czas IV Naro­do­we­go Kon­gre­su Żywie­nio­we­go Żyw­ność, żywie­nie w pre­wen­cji i lecze­niu postę­py 2018 zosta­ły omó­wio­ne zagad­nie­nia istot­ne dla wska­za­nej pro­ble­ma­ty­ki. Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów pra­wi­dło­we­go podej­ścia do zmia­ny nawy­ków żywie­nio­wych jest zmo­dy­fi­ko­wa­na Pira­mi­da Zdro­we­go Żywie­nia i Aktyw­no­ści Fizycz­nej — Pira­mi­da Zdro­we­go Żywie­nia i Sty­lu Życia Dzie­ci i Mło­dzie­ży (4–18 lat). Zawie­ra ona nowe zale­ce­nia wzbo­ga­co­ne m.in. o higie­nę jamy ust­nej oraz regu­lar­ną kon­tro­lę roz­wo­ju fizycznego.

Insty­tut Żyw­no­ści i Żywie­nia pro­wa­dzi sta­le aktu­ali­zo­wa­ny por­tal pod nazwą Naro­do­we Cen­trum Edu­ka­cji Żywie­nio­wej: www.ncez.pl. Jest tam dostęp­na zarów­no Pira­mi­da dla dzie­ci i mło­dzie­ży, jak rów­nież arty­ku­ły opra­co­wa­ne przez ekspertów:

* https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy

* https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy—co-nowego-

Mając powyż­sze na uwa­dze, bar­dzo pro­si­my o zapo­zna­nie się z powyż­szy­mi materiałami.