Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2018 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2018 r.

Zajęcia w ramach świetlicy koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach
od września do grudnia 2018 r.
godz. 16.00–18.00

Świę­ta, świę­ta i po świętach

Świą­tecz­ny czas w rodzin­nej atmos­fe­rze upły­wa zawsze bar­dzo szyb­ko. Dobrze, że przy­go­to­wa­nia trwa­ją znacz­nie dłu­żej. W Kole Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci funk­cjo­nu­ją­cym przy naszej szko­le  w świą­tecz­ny nastrój wpro­wa­dzi­ły uczest­ni­ków  wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne. Reali­za­cja zada­nia publicz­ne­go „A to cie­ka­we…” w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert zakła­da m.in. udział uczniów w dwóch warsz­ta­tach pla­stycz­nych, któ­rych zada­niem jest przy­go­to­wa­nie ozdób świą­tecz­nych. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne były oka­zją do wyko­na­nia koszycz­ków z mate­ria­łów papier­ni­czych włókienniczych.

Zada­nie  „A to cie­ka­we” współ­fi­nan­so­wa­ne jest ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych w roku 2018.


Zaję­cia języ­ka angielskiego

Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go są odpo­wie­dzią na ocze­ki­wa­nia uczniów i ich rodzi­ców, a przede wszyst­kim oka­zją do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ko­wa­nia się w języ­ku obcym. Sto­so­wa­nie tech­nik teatral­nych: insce­ni­za­cji, dia­lo­gów i odgry­wa­nia ról oraz gier i zabaw języ­ko­wych, metod akty­wi­zu­ją­cych, tech­nik mul­ti­me­dial­nych  i pio­se­nek umoż­li­wia roz­wi­ja­nie i wzbo­ga­ca­nie słow­nic­twa wszyst­kich uczest­ni­ków zajęć.


Pił­kar­ska przygoda

Pił­ka noż­na to naj­po­pu­lar­niej­sza dys­cy­pli­na spor­to­wa z  rze­szą fanów na całym świe­cie.  Fakt ten potwier­dzi­li ucznio­wie naszej szko­ły w cza­sie dia­gno­zy ocze­ki­wań w zakre­sie dzia­łań Koła Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół  Dzie­ci. Dla­te­go też tre­nin­gi pił­ki noż­nej zna­la­zły się w pro­jek­cie pn. „ A to cie­ka­we…” reali­zo­wa­nym w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych w roku 2018 i współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny  Wie­ru­szów. Zaję­cia reali­zo­wa­ne są od 10 maja w dwóch gru­pach wie­ko­wych. Ich celem jest uświa­do­mie­nie uczniom, że świet­ne mecze pił­ki noż­nej nie są zare­zer­wo­wa­ne tyl­ko dla kon­so­li, a pił­kar­ska zaba­wa przy­no­si same korzy­ści.  To począ­tek pił­kar­skiej przy­go­dy dzie­cia­ków z Pie­czysk. Wie­rzy­my, że wśród nich jest mistrz wol­nych lub kar­nych, a zwy­cię­stwo dru­ży­ny w mię­dzysz­kol­nych rywa­li­za­cjach to kwe­stia czasu.

 

Pół­me­tek cie­ka­wych działań

Koło TPD pod­su­mo­wa­ło dotych­cza­so­wą reali­za­cję pro­jek­tu pn. „A to cie­ka­we”. Dzia­ła­nia, w ramach ofer­ty na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych w roku 2018, przy­nio­sły mnó­stwo satys­fak­cji wszyst­kim uczest­ni­kom. Popo­łu­dnio­wy czas adep­tom sztu­ki pił­kar­skiej umi­la­ją tre­nin­gi  pił­ki noż­nej i pił­ki siat­ko­wej. Ich celem jest uświa­do­mie­nie uczniom, że świet­ne mecze nie są zare­zer­wo­wa­ne tyl­ko dla kon­so­li, a pił­kar­ska zaba­wa przy­no­si same korzy­ści.  To począ­tek pił­kar­skiej przy­go­dy dzie­cia­ków z Pieczysk.

Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go są odpo­wie­dzią na ocze­ki­wa­nia uczniów i ich rodzi­ców, a przede wszyst­kim oka­zją do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ko­wa­nia się w języ­ku obcym. Sto­so­wa­nie tech­nik teatral­nych: insce­ni­za­cji, dia­lo­gów i odgry­wa­nia ról oraz gier i zabaw języ­ko­wych, metod akty­wi­zu­ją­cych, tech­nik mul­ti­me­dial­nych  i pio­se­nek umoż­li­wia roz­wi­ja­nie i wzbo­ga­ca­nie słow­nic­twa wszyst­kich uczest­ni­ków zajęć.

Do uzdol­nio­nych pla­stycz­nie i chęt­nych do świą­tecz­nych przy­go­to­wań skie­ro­wa­ne były wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne, któ­rych efek­tem były deko­ra­cyj­ne koszycz­ki z mate­ria­łów papier­ni­czych i włókienniczych.

Przed uczest­ni­ka­mi  waka­cyj­na prze­rwa i dal­szy ciąg cie­ka­wych zajęć od września.

Pro­jekt „ A to cie­ka­we” współ­fi­nan­so­wa­ny  jest ze środ­ków Gmi­ny Wieruszów.

 

Ogól­no­pol­ski Inte­gra­cyj­ny Bieg Ulicz­ny, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest  Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne „Klub Otwar­tych Serc” oraz Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci na sta­łe wpi­sał się w kalen­darz nasze­go Koła. W tym roku po raz trze­ci uczest­ni­czy­li­śmy w inte­gra­cyj­nej impre­zie spor­to­wo- rekre­acyj­nej. Naszy­mi repre­zen­tan­ta­mi była nie­za­wod­na gru­pa ósmo­kla­si­stów: Wik­to­ria, Kor­ne­lia, Mate­usz, Piotr, Hubert, Maciej, Miko­łaj, Szy­mon i Gosia z kl. VII. Pomi­mo desz­czu uda­ło się przy­stą­pić do rywa­li­za­cji, zdo­być puchar i super nagro­dy rzeczowe.

„A to ciekawe”

W sobo­tę uczen­ni­ce i ucznio­wie kl. II-VIII uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do Wro­cła­wia. Pierw­szym punk­tem zwie­dza­nia był  Sta­dion Wro­cław. Tutaj wszy­scy doświad­czy­li atmos­fe­ry kon­fe­ren­cji pra­so­wej, któ­rą dotych­czas zna­li z tele­wi­zyj­ne­go ekra­nu, pozna­li tajem­ni­ce  pro­fe­sjo­nal­ne­go przy­go­to­wa­nia sali kon­fe­ren­cyj­nej. Rów­nie wiel­kie wra­że­nie wywar­ło na wszyst­kich zwie­dza­nie szat­ni pił­kar­skiej, ze wska­za­niem miejsc zaj­mo­wa­nych przez pił­ka­rzy Ślą­ska Wro­cław i naj­po­pu­lar­niej­szych repre­zen­tan­tów dru­żyn pił­kar­skich, gabi­ne­tu fizjo­te­ra­pii i aresz­tu. Prze­ży­ciem, nie tyl­ko dla naj­młod­szych, było wyj­ście na boisko w roli gospo­da­rzy i gości, zasia­da­nie na ławie tre­ne­rów i rezer­wo­wych, wybie­ra­nie miejsc na widow­ni. W dro­dze na par­king uczest­ni­cy roz­po­czę­li kolej­ny punkt wyciecz­ki- wędrów­kę szla­kiem wro­cław­skich kra­sna­li odnaj­du­jąc pierw­sze­go z nich przy wej­ściu na sta­dion. Kolej­ni przed­sta­wi­cie­le tej wro­cław­skiej rodzin­ki cze­ka­li na  zwie­dza­ją­cych na Sta­rym Mie­ście i w dro­dze na Sło­do­wą Wyspę. Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu był wido­wi­sko­wy spek­takl „Bab­cia na jabło­ni” we Wro­cław­skim Teatrze Lalek. Mnó­stwo emo­cji i wra­żeń za spra­wą pro­jek­tu „A to cie­ka­we” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert.


“A to ciekawe…”

10 grud­nia 2018r. w naszej szko­le odby­ły się pla­stycz­ne warsz­ta­ty bożo­na­ro­dze­nio­we reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu “A to cie­ka­we…”. W  tego­rocz­nej edy­cji  ucznio­wie wyko­ny­wa­li kart­ki świą­tecz­ne. Two­rze­nie ich w towa­rzy­stwie przy­ja­ciół oka­za­ło się wspa­nia­łą zaba­wą. Świą­tecz­ny nastrój spra­wił, że ucznio­wie wyka­za­li się nie­sa­mo­wi­tą kre­atyw­no­ścią, a ich ręcz­nie robio­ne kart­ki będą wspa­nia­łym pre­zen­tem świą­tecz­nym. Warsz­ta­ty te były ostat­nim zada­niem pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go od mar­ca i współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert. Oprócz sys­te­ma­tycz­nych zajęć teatral­nych, kom­pu­te­ro­wych, języ­ka angiel­skie­go i spor­to­wych, ucznio­wie uczest­ni­czy­li w zaję­ciach pił­ki noż­nej, pla­stycz­nych warsz­ta­tach bożo­na­ro­dze­nio­wych i wiel­ka­noc­nych oraz w jed­no­dnio­wej wyciecz­ce do Wrocławia.