Home » Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2015/2016

13 sierpnia 2016
Kla­sa I Han­na Zna­mi­row­ska Dawid Zie­liń­ski Julia Tra­ła Kla­sa II Adam Sztuc­ki Michał Dęb­ski Woj­ciech Kos Woj­ciech Sku­pień Kry­stian Kik Kla­sa III Patryk Olszo­wiak Maria Puchal­ska Pau­li­na Strze­lec­ka Bar­tosz Kik Kla­sa IV Nata­lia Sowa (śred­nia ocen 5,80; wzo­ro­we zacho­wa­nie) Mał­go­rza­ta Dąbik (śred­nia ocen 5,20; wzo­ro­we zacho­wa­nie) Mar­ty­na Kik (śred­nia ocen 4,72; wzo­ro­we zacho­wa­nie) Rafał Polak […]


Czy­taj dalej …

Sukcesy uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016

13 sierpnia 2016
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Filip Dęb­ski Maciej Bublik Maciej Żurek Klau­diusz Ida­siak Piotr Mro­żek Szy­mon Gabas Miko­łaj Soj­ka Tur­niej o Puchar Pre­mie­ra RP w Pił­ce Noż­nej gmi­na II Kon­rad Dąbik Szy­mon Poda­wacz Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych gmi­na I III Kon­rad Dąbik Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach […]


Czy­taj dalej …

„Rosenau – Zaginione miasto”

26 lipca 2016
Wyciecz­ka, z legen­dą Gór Opaw­skich w tle, zaczę­ła się  w ponie­dział­ko­wy, pochmur­ny pora­nek. 25 lip­ca ucznio­wie naszej szko­ły urze­czy­wist­ni­li pomysł na cie­ka­wy waka­cyj­ny dzień, któ­re­go reali­za­cja była moż­li­wa dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu przez Gmi­nę Wie­ru­szów.  Miej­sce wypra­wy — Pokrzyw­na — poło­żo­na jest w mało zna­nej a zara­zem bar­dzo malow­ni­czej czę­ści Sude­tów. A w Pokrzyw­nej zna­lazł się cel podró­ży — Inte­rak­tyw­ny Park […]


Czy­taj dalej …

Podsumowanie dziesięciomiesięcznej pracy

24 czerwca 2016
„Uczy­my się nie dla szko­ły, ale dla życia” sło­wa­mi mędr­ca sta­ro­żyt­no­ści Sene­ki Młod­sze­go dyrek­tor szko­ły roz­po­czę­ła uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go.  W cza­sie swo­je­go wystą­pie­nia jesz­cze raz odwo­ła­ła się do myśli Sene­ki „Jeśli nie wiesz do jakie­go por­tu pły­niesz, to żaden wiatr nie jest tobie przy­chyl­ny”, aby z dumą stwier­dzić, że pra­wie wszy­scy ucznio­wie zna­ją cel swo­jej podró­ży. Z mru­gnię­ciem […]


Czy­taj dalej …

EkoPieczyska

23 czerwca 2016
Czy war­to dbać o przy­ro­dę i zdro­wie? O tym, że tak, wie­dzą bar­dzo dobrze ucznio­wie naszej szko­ły. Swo­ją wie­dzę zdo­by­wa­ją pod­czas zajęć, roz­wi­ja­ją ją w cza­sie codzien­ne­go życia i aktyw­no­ści. Jed­nym z dzia­łań na rzecz śro­do­wi­ska jest nie­wąt­pli­wie udział w akcjach, typu “Sprzą­ta­nie Świa­ta” lub “Posprzą­taj­my Powiat Wie­ru­szow­ski na Wio­snę”. Już wte­dy mło­dy czło­wiek zauwa­ża, że są tacy, któ­rzy powo­du­ją […]


Czy­taj dalej …

Akcja „Bezpieczne wakacje”

23 czerwca 2016
Udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Bez­piecz­ne waka­cje” zobo­wią­zu­je. Stąd spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem Kasy Regio­nal­ne­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go — Pla­ców­ki Tere­no­wej  w Wie­ru­szo­wie, jakie mia­ło miej­sce w naszej szko­le w przeded­niu uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go. Tema­ty­ka „Bez­piecz­na pra­ca w gospo­dar­stwie rol­nym gwa­ran­cją zdro­wia i życia” zosta­ła prze­ka­za­na przez inspek­to­ra Mar­ci­na Bła­że­jew­skie­go w for­mie ulu­bio­nej przez młod­szych i star­szych uczniów. Ani­ma­cja na temat życia „Rodzi­ny […]


Czy­taj dalej …

Podsumowanie Projektu

23 czerwca 2016
Pro­jekt „ Z eko­lo­gią za pan brat od naj­młod­szych lat — edu­ka­cja eko­lo­gicz­na w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach” współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi 22 czerw­ca w sali OSP w Pie­czy­skach pod­su­mo­wa­li­śmy reali­za­cję pro­jek­tu „Z eko­lo­gią za pan brat od naj­młod­szych lat — edu­ka­cja eko­lo­gicz­na w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach”. Zapro­sze­nie do udzia­łu w pod­su­mo­wa­niu przy­ję­li: Rad­ny Rady […]


Czy­taj dalej …

Czas podsumowań

21 czerwca 2016
Koniec roku szkol­ne­go to czas pod­su­mo­wań nie tyl­ko wyni­ków edu­ka­cyj­nych. Ostat­nie dni roku szkol­ne­go sprzy­ja­ją suk­ce­som uczniów naszej szkoły.W Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Arty­stycz­nym Ars Astro­no­mi­ca zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie Astro­no­mia Nova i Insty­tut Fizy­ki AJD w Czę­sto­cho­wie Maria Puchal­ska i Dawid Szczer­buk z kla­sy III oraz Woj­ciech Sku­pień z kla­sy II zosta­li lau­re­ata­mi III miej­sca. Wszy­scy wyko­na­li pra­ce […]


Czy­taj dalej …

Festyn Rodzinny

21 czerwca 2016
Kolej­na atrak­cyj­na impre­za w naszej szko­le mia­ła miej­sce w nie­dzie­lę. Tym razem orga­ni­za­to­ra­mi mnó­stwa przy­jem­no­ści dla uczniów i przed­szko­la­ków byli rodzi­ce. Dmu­cha­ne zam­ki, euro­bun­gee, żyro­skop to nie­je­dy­ne atrak­cje nie­dziel­ne­go popo­łu­dnia. Wie­le rado­ści dostar­czy­ły uczest­ni­kom kon­kur­sy z udzia­łem rodzi­ców i dzie­ci oraz rywa­li­za­cja z uśmie­chem od ucha do ucha. Miłą nie­spo­dzian­ką był występ zespo­łu „THE WHITE TIGERS”. Zespół ist­nie­je […]


Czy­taj dalej …