Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2017 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2017 r.

Zajęcia świetlicy Koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach

godz. 16.00 – 18.00


Pla­stycz­ne warsz­ta­ty wielkanocne

Od 1 lute­go Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci reali­zu­je zada­nie publicz­ne pod nazwą „Aktyw­nie zna­czy cie­ka­wie”. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert ogło­szo­ne­go przez Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa. Jed­ną z odpo­wie­dzi na ten tytuł są pla­stycz­ne warsz­ta­ty wiel­ka­noc­ne, któ­re mia­ły miej­sce w ponie­dział­ko­we popo­łu­dnie. Świet­ną pla­stycz­ną przy­go­dę  dla 36 uczest­ni­ków popro­wa­dzi­ła „Nasza Pra­cow­nia”. Uczest­ni­cy zajęć z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem two­rzy­li wiel­ka­noc­ne  donicz­ki oraz kolo­ro­we drew­nia­ne jaj­ka. Kolej­ny raz wyka­za­li się ogrom­ną pra­co­wi­to­ścią,  zaan­ga­żo­wa­niem i kreatywnością.


„Aktyw­nie zna­czy ciekawie”

Czy tytuł zada­nia publicz­ne­go, reali­zo­wa­ne­go przez Koło TPD przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert  2017 ogło­szo­ne­go przez Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa, jest ade­kwat­ny do podej­mo­wa­nych dzia­łań? O tym prze­ko­na­li się ucznio­wie w minio­ną nie­dzie­lę pod­czas wyciecz­ki do Łodzi. Cel wyjaz­du był oczy­wi­sty: coś dla ducha i dla cia­ła. Ducho­we prze­ży­cia zapew­nił uczest­ni­kom spek­takl pt. „ Kró­lew­na z drew­na” w Teatrze Arle­kin. Baj­ka opo­wia­da  o przy­go­dach małej Sosen­ki, któ­ra ratu­je swo­ich rodzi­ców i cały las przed złem, czy­ha­ją­cym na bez­piecz­ny dotąd świat boha­ter­ki. Sosen­ka  musi podej­mo­wać trud­ne i bar­dzo odpo­wie­dzial­ne decy­zje. Uczest­ni­cząc w nie­dziel­nym spek­ta­klu ucznio­wie sta­li się gość­mi spo­tka­nia z oka­zji wyda­nia książ­ki pt. „Kró­lew­na z drew­na”. Pozna­li jej auto­ra Wal­de­ma­ra Wolań­skie­go( jed­no­cze­śnie reży­se­ra sztu­ki), Kata­rzy­nę Ryn­kie­wicz – sce­no­graf­kę, akto­rów. Uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach pla­stycz­nych tema­tycz­nie zwią­za­nych z lasem. Dłu­go wycze­ki­wa­nym momen­tem była wspi­nacz­ka  w Cen­trum Wspi­nacz­ko­wym w Manu­fak­tu­rze. W cza­sie tej nie­co­dzien­nej aktyw­no­ści spor­to­wej dzie­cia­ki  wyka­za­ły się  odwa­gą, odpo­wie­dzial­no­ścią, spraw­no­ścią fizycz­ną, umie­jęt­no­ścią szyb­kie­go podej­mo­wa­nia decy­zji i pla­no­wa­nia. Wyciecz­ka zosta­ła sfi­nan­so­wa­na ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów i rodzi­ców uczestników.


Zaję­cia karate

Od 30 wrze­śnia uczest­ni­cy pro­jek­tu „ Aktyw­nie, zna­czy cie­ka­wie” pozna­ją taj­ni­ki kara­te kyoku­shin w cza­sie zajęć pro­wa­dzo­nych przez Pio­tra Makow­skie­go (Sen­sei) i Rafa­ła M.Sławskiego (Sen­pai). Cere­mo­niał i ele­men­ty tre­nin­gu 17 oso­bo­wa gru­pa przy­swo­iła sobie w cza­sie pierw­szych zajęć. Następ­ne spo­tka­nia otwo­rzą kolej­ne tajem­ni­ce tej dys­cy­pli­ny spor­tu i być może zachę­cą do dal­szych treningów.