Home » Szkoła » Grono pedagogiczne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Grono pedagogiczne

mgr Mał­go­rza­ta Gone­ra — dyrek­tor szkoły

mgr Mag­da­le­na Gabas — logo­pe­da, zaję­cia korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­ne, oligofrenopedagog

mgr Ane­ta Kos — oddział przed­szkol­ny, zaję­cia komputerowe

mgr Boże­na Kamiń­ska — edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na, plastyka

mgr Elwi­ra Szew­czyk — edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na, technika

mgr Joan­na Mucha — edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na, wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie, muzyka

mgr Anna Noga — język polski

mgr Jolan­ta Pie­trzy­kow­ska — histo­ria, biblio­te­karz, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie, wycho­waw­ca świetlicy

mgr Rena­ta Owcza­rek — wycho­wa­nie fizycz­ne, wycho­waw­ca świetlicy

mgr Miro­sła­wa Małec­ka — mate­ma­ty­ka, przyroda

ksiądz mgr Jakub Sta­nec­ki — religia

mgr Ali­cja Kru­pop — religia

mgr Anna Zna­mi­row­ska — język angiel­ski, oligofrenopedagog

mgr Mar­ta Bara­now­ska — oddział przed­szkol­ny, logopeda

mgr Aga­ta Plu­sko­ta — geografia

mgr Mał­go­rza­ta Fro­nia — che­mia, fizyka

mgr Kata­rzy­na Miś-Pro­kop — edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa, język niemiecki

mgr Tere­sa Trze­ciak — biologia

mgr Edy­ta Szczer­buk — doradz­two zawodowe

Dyżu­ry peda­go­gicz­ne nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2019/20Elwi­ra Szew­czyk – pią­tek 9.50 — 10.35

 

Dyrek­tor szko­ły – Mał­go­rza­ta Gone­ra – codzien­nie w godzi­nach 7.30 — 15.30

 

Ist­nie­je moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go kon­tak­tu z wychowawcą
lub nauczy­cie­lem w innych godzi­nach (po uzgod­nie­niu tele­fo­nicz­nym: 62 78 44 628)
bądź w for­mie mailo­wej za pośred­nic­twem dzien­ni­ka elektronicznego.