Home » Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2011/2012

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2011/2012

4 lutego 2013
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Tomasz Kos „Aniel­ski kon­kurs pla­stycz­ny” w kate­go­rii przed­szko­la powiat I Wik­to­ria Cichosz „Aniel­ski kon­kurs pla­stycz­ny” w kate­go­rii […]


Czy­taj dalej …

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2011/2012

4 lutego 2013
kla­sa 1 Wik­to­ria Mały­ska Kor­ne­lia Figiel Piotr Mro­żek Hubert Szcze­pań­ski Mate­usz Krzy­ża­now­ski Paweł Mora Maciej Sowa kla­sa 2 Domi­ni­ka Zie­liń­ska Wik­to­ria Cichosz Filip Hadryś Kac­per Kos Ame­lia Rzep­ka kla­sa 3 Mar­ta Gabas Wik­to­ria Trze­ciak […]


Czy­taj dalej …

Klasy w roku szkolnym 2011/2012

10 października 2012
Kla­sa 1 Julia Cibor­ska Kor­ne­lia Figiel Wik­to­ria Mały­ska Klau­diusz Ida­siak Hubert Szcze­pań­ski Szy­mon Gabas Kon­rad Malik Piotr Mro­żek Mate­usz Krzy­ża­now­ski Maciej Sowa Miko­łaj Soj­ka Paweł Mora Maciej Żurek […]


Czy­taj dalej …

Zakończenie roku szkolnego

5 lipca 2012
Ostat­ni pią­tek czerw­ca to naj­dłu­żej wycze­ki­wa­ny dzień roku szkol­ne­go 2011/12. Jak powie­dzia­ła dyrek­tor szko­ły to czas zbie­ra­nia plo­nów z dzie­się­cio­mie­sięcz­nej pra­cy. Na naszej szkol­nej uro­czy­sto­ści obec­na byli goście: Pani Ali­cja Ruta — sekre­tarz Gmi­ny Wie­ru­szów […]


Czy­taj dalej …

Pomagamy Michałowi

4 lipca 2012
„Jedy­nie praw­dzi­wy czło­wiek zauwa­ży potrze­by inne­go czło­wie­ka Jedy­nie czło­wiek wiel­kie­go ser­ca wycią­gnie doń pomoc­ną dłoń…” W śro­dę 27 czerw­ca nasza szko­ła pod­su­mo­wa­ła Kon­kurs „Poma­ga­my Micha­ło­wi zbie­ra­jąc surow­ce wtór­ne”, w któ­rym udział wzię­ły szko­ły […]


Czy­taj dalej …

„Melting Pot”

20 czerwca 2012
„Mel­ting Pot” to jeden z nie­wie­lu w Pol­sce kon­kur­sów języ­ka angiel­skie­go dla uczniów klas I‑III szko­ły pod­sta­wo­wej. Jego orga­ni­za­to­rem, już po raz pią­ty, jest Pierw­sza Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Gdy­ni. Celem kon­kur­su jest zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci […]


Czy­taj dalej …

Wycieczka do Krasiejowa

20 czerwca 2012
18 czerw­ca 2012 r. ucznio­wie klas młod­szych Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach byli na auto­ka­ro­wej wyciecz­ce w Jura Par­ku w Kra­sie­jo­wie koło Opo­la. Wie­lu nie­za­po­mnia­nych wra­żeń dostar­czy­ły uczniom: seans w kinie 5D oraz […]


Czy­taj dalej …

I zaczęło się…

13 czerwca 2012
Od począt­ku czerw­ca w naszej szko­le roz­po­czę­ła się kam­pa­nia przed zbli­ża­ją­cy­mi się wybo­ra­mi do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. O gło­sy wal­czą kan­dy­da­ci, któ­rzy przy­go­to­wa­li swo­je pla­ka­ty wybor­cze. Hasła i obiet­ni­ce zachę­ca­ją, ale praw­dzi­wa roz­gryw­ka dopie­ro za […]


Czy­taj dalej …

Marta na podium w międzynarodowym konkursie artystycznym „Ars Astronomica”

9 czerwca 2012
Sto­wa­rzy­sze­nie Astro­no­mia Nova i Insty­tut Fizy­ki AJD w Czę­sto­cho­wie ogło­si­li kon­kurs arty­stycz­ny o tema­ty­ce astro­no­micz­nej. Kon­kurs był adre­so­wa­ny do przed­szko­la­ków, uczniów i stu­den­tów z Pol­ski i innych państw. Na kon­kurs zgło­szo­no bar­dzo wie­le prac arty­stycz­nych […]


Czy­taj dalej …