Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2019 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2019 r.

Zajęcia w ramach świetlicy koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach
od września do grudnia 2019 r.
godz. 16.00–18.00

„Z nami jest ciekawie”

Tytuł pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert wska­zu­je na reali­za­cję cie­ka­we­go przed­się­wzię­cia. Czy tak jest mogą potwier­dzić naj­młod­si uczest­ni­cy pro­jek­tu tj. dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go i pierw­szo­kla­si­ści uczest­ni­czą­cy w zaję­ciach pn „ W kra­inie wie­dzy”. W cza­sie dotych­cza­so­wych spo­tkań zgłę­bia­li taj­ni­ki wie­dzy mate­ma­tycz­nej, odkry­li tajem­ni­ce wul­ka­nów i życia żab, wyko­na­li pra­ce pla­stycz­ne i doświad­cze­nia. W pro­jek­cie, oprócz kil­ku­na­stu przed­szko­la­ków, uczest­ni­czą tak­że ucznio­wie klas I‑VIII. W cza­sie nad­cho­dzą­cych mie­się­cy dla 81 bene­fi­cjen­tów zapla­no­wa­no: zaję­cia teatral­ne, fil­mo­we piąt­ki, wyj­ścia do kina, zaję­cia spor­to­we, warsz­ta­ty pla­stycz­ne, warsz­ta­ty kuli­nar­ne, zaję­cia języ­ka angiel­skie­go oraz warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we. Z Kołem TPD na pew­no jest i będzie ciekawie!

Język angielski

W cza­sie zajęć języ­ka angiel­skie­go w gru­pie młod­szej uczest­ni­cy  roz­wi­ja­ją słow­nic­two i umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­ne w opar­ciu o mate­ria­ły przy­go­to­wa­ne za pomo­cą narzę­dzi nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Ucznio­wie zapo­zna­ją się z taki­mi tema­ta­mi jak: Jesień, Hal­lo­we­een, Rodzi­na Kró­lew­ska oraz Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Dzię­ki apli­ka­cji do two­rze­nia QR kodów ucznio­wie gra­ją w zako­do­wa­ne domi­no i memo­ry. Pre­zen­ta­cja w Power Point pozwo­li­ła na zapo­zna­nie dzie­ci z człon­ka­mi bry­tyj­skiej Rodzi­ny Królewskiej.

Wyjście do kina

Dzia­ła­niem poka­zu­ją­cym uczniom cie­ka­wą for­mę spę­dza­nia cza­su wol­ne­go i inte­gru­ją­cym  gru­pę są wyjaz­dy do kina. Dzię­ki temu przed­się­wzię­ciu uczest­ni­cy zoba­czy­li na wiel­kim ekra­nie takie fil­my jak: “Był sobie pies 2”, “Rodzi­na Adam­sów”, “Dzień Cze­ko­la­dy”, “Pan­da i Ban­da”  i “Kra­ina Lodu 2”. Wyj­ścia do kina były też świet­nym uzu­peł­nie­niem „Fil­mo­wych Piąt­ków”, orga­ni­zo­wa­nych w warun­kach szkol­nych. Dzię­ki tym zaję­ciom uczest­ni­cy pozna­wa­li róż­ne rodza­je fil­mów i pro­wa­dzi­li na ich temat dyskusje.

„Z nami jest ciekawie”

Kolej­na, już ostat­nia, odsło­na zajęć reali­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów mia­ła miej­sce w ostat­nich dniach w Kole TPD przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. W kli­mat nad­cho­dzą­cych świąt wpro­wa­dzi­ły uczest­ni­ków warsz­ta­ty kuli­nar­ne pn „Pier­nicz­ko­we sza­leń­stwo”. W kuch­ni OSP w Pie­czy­skach zapach­nia­ło cyna­mo­nem i przy­pra­wą pier­ni­ko­wą. Z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem dziew­czę­ta i chłop­cy przy­go­to­wa­li cia­sto wg. poda­ne­go prze­pi­su a następ­nie wyci­ska­li forem­ko­we wzo­ry. Inwen­cja twór­cza nie mia­ła gra­nic i wśród ser­du­szek, cho­inek, sanek, dzwo­necz­ków zna­la­zły się autor­skie wzo­ry. Po ozdo­bie­niu sma­ko­ły­ki tra­fia­ły bez­po­śred­nio do ust cukier­ni­ków lub do toreb­ki, aby poczę­sto­wać bli­skich. Trze­cie spo­tka­nie z tego cyklu potwier­dzi­ło zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży taką for­mą zajęć.