Home » Projekty » Szkolne koło TPD — 2014 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne koło TPD — 2014 r.

Zaję­cia świe­tli­cy Koła TPD
przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach
godz. 16:00 – 18:00

tpd2014

tpd2014-2

 

„W świe­cie bajek i baśni”- zada­nie współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Gmi­ny Wieruszów

Pod takim hasłem od 24 lute­go 2014 r. reali­zo­wa­ne jest zada­nie publicz­ne w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert. Głów­nym celem zada­nia jest orga­ni­zo­wa­nie zajęć: pla­stycz­nych, teatral­nych, spor­to­wych, języ­ka angiel­skie­go, kom­pu­te­ro­wych. Pro­jekt zakła­da udział w spek­ta­klu teatral­nym i sean­sie kino­wym. Uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu są dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go i ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Zaję­cia odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki w godzi­nach 16 – 18. War­tość Pro­jek­tu: 10395,00 w tym: środ­ki prze­ka­za­ne przez Gmi­nę Wie­ru­szów 5490,00; wkład oso­bo­wy (wolon­ta­riac­ka pra­ca nauczy­cie­li i pra­ca spo­łecz­na człon­ków) — 3000,00. W reali­za­cję zada­nia zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że środ­ki Rady Rodzi­ców. Atrak­cyj­ne for­my wyjaz­do­we zosta­ną czę­ścio­wo sfi­nan­so­wa­ne przez rodzi­ców uczest­ni­ków. Wyciecz­ka do Opo­la, 24 kwiet­nia, wpi­sa­ła się w reali­za­cję Pro­jek­tu. 42 oso­bo­wa gru­pa dzie­ci i mło­dzie­ży obej­rza­ła moskiew­ską rewię na lodzie „Śpią­ca kró­lew­na”. Prze­pięk­ne stro­je, dosko­na­ły taniec na łyż­wach, nie­zwy­kła atmos­fe­ra i pięk­nie opo­wie­dzia­na histo­ria pew­nej kró­lew­ny wywar­ły na wszyst­kich nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie. Być może sta­ną się inspi­ra­cją do przy­go­to­wa­nia spek­ta­klu w cza­sie zajęć teatralnych.

 

Popi­sy aktor­skie w Pieczyskach

Szan­są dla pre­zen­ta­cji umie­jęt­no­ści aktor­skich uczniów naszej szko­ły, a zara­zem rekla­mą reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu „ Wśród bajek i baśni”(współfinansowanego ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów), było spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do oddzia­łu przed­szkol­ne­go. Ponad czter­dzie­sto­oso­bo­wa gru­pa przy­szłych przed­szko­la­ków wraz z rodzi­ca­mi obej­rza­ła wzru­sza­ją­cą histo­rię Kró­lew­ny Śnież­ki i baj­kę o Kop­ciusz­ku. Dzie­ci bawi­ły się dosko­na­le, a reak­cje i zain­te­re­so­wa­nie świad­czą o tym, że wśród publicz­no­ści był pew­nie nie­je­den chęt­ny do zaba­wy w teatr. Dzię­ki reali­zo­wa­ne­mu pro­jek­to­wi moż­li­we jest funk­cjo­no­wa­nie róż­no­rod­nych zajęć. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się mię­dzy inny­mi zaję­cia teatral­ne, któ­rych celem jest przy­go­to­wa­nie spek­ta­kli i uczest­ni­cze­nie w kul­tu­rze przez duże K. Dla bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu w przy­szłym roku szkol­nym pla­no­wa­ne są wyjaz­dy do teatru i kina.

 

95-lecie Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci

Towa­rzy­stwo było i jest orę­dow­ni­kiem wszech­stron­ne­go roz­wo­ju dzie­ci, wycho­wa­nia ich na ludzi wraż­li­wych na krzyw­dę i nie­spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, uspo­łecz­nio­nych, gospo­dar­nych, pra­co­wi­tych, tole­ran­cyj­nych, dobrze przy­go­to­wa­nych do życia w rodzi­nie i demo­kra­tycz­nym spo­łe­czeń­stwie. Swo­je dotych­cza­so­we osią­gnię­cia Towa­rzy­stwo zawdzię­cza przede wszyst­kim swym człon­kom, dzia­ła­czom (w tym wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stom), oso­bom bez resz­ty odda­nym spra­wom dzie­ci, któ­rych łączył, inspi­ro­wał i mobi­li­zo­wał wspól­ny cel — dobro dzie­ci. Poza tym tak­że temu, że to co robi­ło, odpo­wia­da­ło zawsze naj­ży­wot­niej­szym potrze­bom dzieci.

Towa­rzy­stwo na swój zna­czą­cy współ­udział w roz­wo­ju rzecz­nic­twa spraw i praw dziec­ka, w budze­niu powszech­nej wraż­li­wo­ści na jego zagro­że­nia, krzyw­dy i potrze­by. Hasło Towa­rzy­stwa “Wszyst­kie dzie­ci są nasze”, spo­pu­la­ry­zo­wa­ne z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Dziec­ka (Świę­ta Dziec­ka), któ­re­go było przez wie­le lat głów­nym ini­cja­to­rem i orga­ni­za­to­rem, już na trwa­łe zago­ści­ło w spo­łecz­nej świa­do­mo­ści. Korzy­sta­ją na tym dzie­ci. W ostat­nim okre­sie rośnie licz­ba rzecz­ni­ków praw dziec­ka TPD i dzie­cię­cych spraw, czę­sto tych naj­trud­niej­szych, przez nich załatwionych.

Hono­ro­wy patro­nat nad obcho­da­mi 95-lecia TPD obję­ła mał­żon­ka Pre­zy­den­ta RP Anna Komo­row­ska. To m.in. z tej oka­zji w dniu 26.06.2014 r. Pani Pre­zy­den­to­wa spo­tka­ła się  z dzieć­mi z całej Pol­ski — bene­fi­cjen­ta­mi róż­nych dzia­łań opie­kuń­czo-wycho­waw­czych reali­zo­wa­nych przez tą orga­ni­za­cję. Wśród dzie­się­cior­ga dzie­ci z woje­wódz­twa łódz­kie­go zna­la­zła się nasza uczen­ni­ca Wik­to­ria Cichosz.

 

Popo­łu­dnie w świe­tli­cy TPD

W czwart­ko­we popo­łu­dnie uczest­ni­cy zajęć w świe­tli­cy Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci uda­li się do kina “Piast” w Ostrze­szow­skim Cen­trum Kul­tu­ry, aby obej­rzeć adap­ta­cję fil­mo­wą powie­ści Car­lo Col­lo­die­go pt. “Pino­kio”. Wypra­wa zosta­ła sfi­nan­so­wa­na ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów pozy­ska­nych w ramach pro­jek­tu „ W świe­cie bajek i baśni” i uczest­ni­czy­ło w niej 35 uczniów. Cie­ka­wie opo­wie­dzia­na histo­ria drew­nia­nej kukieł­ki i ponad­cza­so­we war­to­ści w życiu czło­wie­ka spra­wi­ły, że oglą­da­ją­cy chęt­nie roz­ma­wia­li o fil­mie jesz­cze w dro­dze powrot­nej. Szcze­gól­nie cie­szy­li się z wyjaz­du ucznio­wie kla­sy IV, gdyż “Pino­kio” to ich lek­tu­ra i będą mogli porów­nać powieść z adap­ta­cją. Kon­ty­nu­acją tego miłe­go popo­łu­dnia były dwa kon­kur­sy: pla­stycz­ny i lite­rac­ki. Oto wyniki:

W kon­kur­sie pla­stycz­nym wyróż­nio­no pra­ce nastę­pu­ją­cych uczniów:

  • Wik­to­ria Mały­ska, kla­sa IV
  • Mał­go­rza­ta Dąbik, kla­sa III
  • Wik­to­ria Woj­na­row­ska, kla­sa I

Ucznio­wie kla­sy V i VI napi­sa­li krót­kie recen­zje. W tej kate­go­rii mistrzem pió­ra oka­zał się Kac­per Kos z kla­sy V. Oto naj­cie­kaw­sze frag­men­ty wybra­nych recenzji:

Jest to film fami­lij­ny.” — Kac­per Kos

Były śmiesz­ne momen­ty, wkra­dły się rów­nież wzru­sza­ją­ce sce­ny, nie zabra­kło też stra­chu.” — Kac­per Kos

Jest to bar­dzo inte­re­su­ją­ca, a zara­zem cie­ka­wa baj­ka dla widzów w każ­dym wie­ku.” — Mar­ta Gabas

Uwa­żam, że powin­na się podo­bać każ­de­mu poten­cjal­ne­mu widzo­wi.” — Mar­ta Gabas

Obej­rza­łam już kie­dyś film pt. „Pino­kio”, ale ta nowa wer­sja jest o wie­le lep­sza.” — Wik­to­ria Trze­ciak „Lal­ka prze­ży­ła wie­le przy­gód, nie­któ­re z nich uczą jak nie wol­no postę­po­wać, ponie­waż moż­na wie­le przez to stra­cić.” — Wik­to­ria Trzeciak

Podo­ba­ło mi się, gdy Pino­kio wystę­po­wał w teatrze lalek i roz­krę­cał zaba­wę.” — Maciej Puchalski

Film „Pino­kio” to baj­ka dla całej rodzi­ny.” — Mag­da­le­na Zawierta

Film pt. ”Pino­kio” był faj­ny i speł­nił moje ocze­ki­wa­nia.” — Maciej Puchalski

Pole­cam ten film wszyst­kim, któ­rzy w naj­bliż­szym cza­sie wybie­ra­ją się do kina.” — Kac­per Kos

 

Żegna­ją się z baj­ka­mi i baśniami

Reali­za­to­rzy Pro­jek­tu „ W świe­cie bajek i baśni” – dzie­więć nauczy­cie­lek ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wraz z czter­dzie­sto­ma uczest­ni­ka­mi zmie­rza­ją do fini­szu reali­za­cji zada­nia publicz­ne­go. Pro­jekt był odpo­wie­dzią na otwar­ty kon­kurs ofert ogło­szo­ny na począt­ku 2014 r. przez Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa. Trwa­ją ostat­nie przy­go­to­wa­nia do Jase­łek, któ­re są kul­mi­na­cją reali­za­cji m.in. zajęć teatral­nych. Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci skła­da ofer­ty na reali­za­cję zadań od kil­ku lat. Środ­ki finan­so­we pozy­ska­ne w ten spo­sób umoż­li­wia­ją orga­ni­za­cję zajęć popo­łu­dnio­wych dla dzie­ci i młodzieży.

W roku 2014 z budże­tu Gmi­ny Wie­ru­szów pozy­ska­no 5490,00. Koszt cał­ko­wi­ty Pro­jek­tu 10395,00. Kwo­tę 4905,00 sta­no­wią środ­ki wła­sne i wkład oso­bo­wy (pra­ca spo­łecz­na i wolon­ta­riac­ka). Pro­jekt „W świe­cie bajek i baśni” przy­bli­żył uczest­ni­kom cudow­ny świat fan­ta­zji, roz­bu­dził ich wyobraź­nię, stwo­rzył szan­sę do obej­rze­nia cie­ka­wych fil­mów( „Psz­czół­ka Maja”, „ Pino­kio”) i rewii na lodzie pt. „Śpią­ca Kró­lew­na”. Wszyst­kim zaję­ciom towa­rzy­szy­ła tema­ty­ka baśnio­wo-baj­ko­wa. Nic więc dziw­ne­go, że jed­nym z waż­niej­szych osią­gnięć jest pod­nie­sie­nie pozio­mu czy­tel­nic­twa wśród uczniów. Popo­łu­dnio­we spo­tka­nia, we wtor­ki i czwart­ki w godz.16.00–18.00, sta­no­wi­ły alter­na­ty­wę dla tele­wi­zji i gier kom­pu­te­ro­wych. Cho­ciaż w har­mo­no­gra­mie zna­la­zły się zaję­cia kom­pu­te­ro­we, ich tema­ty­ką było m.in. wyko­rzy­sta­nie tech­nik kom­pu­te­ro­wych do przy­go­to­wa­nia ilu­stra­cji do ulu­bio­nych baśni, wyko­na­nie pro­jek­tu „ Baj­ka”. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się zaję­cia języ­ka angiel­skie­go, któ­rych pro­duk­tem jest przed­sta­wie­nie” Pio­truś Pan”. Co praw­da na zaję­ciach spor­to­wych nie było „baja­nia”, ale wyni­ki testów spraw­no­ścio­wych wska­zu­ją, że udział w nich wpły­nął na spraw­ność fizycz­ną uczest­ni­ków. Wie­le cie­ka­wych wytwo­rów powsta­ło w cza­sie zajęć pla­stycz­nych. Dia­gno­za ocze­ki­wań uczniów i lokal­ne­go śro­do­wi­ska potwier­dza potrze­bę orga­ni­zo­wa­nia zajęć pozasz­kol­nych. Z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my na ogło­sze­nie konkursu.

Mate­riał współ­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Wieruszów

 

“Pio­truś Pan”

19 grud­nia uczest­ni­cy zajęć języ­ka angiel­skie­go popi­sa­li się swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi języ­ko­wy­mi pod­czas przed­sta­wie­nia „Pio­truś Pan”. Gru­pa, pod kie­run­kiem pani Anny Zna­mi­row­skiej wspar­ta przez kole­gów i kole­żan­ki z kla­sy IV, przy­go­to­wa­ła świet­ną sce­no­gra­fię i super muzy­kę. Tytu­ło­wą rolę ode­grał Hubert Szcze­pań­ski. W rolę Kapi­ta­na Haka wcie­lił się Piotr Mro­żek. Wen­dy zagra­ła, Wik­to­ria Mały­ska, a Dzwo­necz­kiem zosta­ła Julia Cibor­ska. Mate­usz Krzy­ża­now­ski wystą­pił w roli Micha­sia, a Maciej Sowa — Jasia. Przed­sta­wie­nie nie odby­ło­by się bez nie­po­kor­nych pira­tów: Klau­diu­sza Ida­sia­ka, Macie­ja Żur­ka i Karo­la Gan­czar­ka, cudow­nych zagu­bio­nych chłop­ców: Oli­wie­ra Woj­na­row­skie­go, Szy­mo­na Gaba­sa i Miko­ła­ja Soj­ki oraz groź­ne­go kro­ko­dy­la Tik-Taka – Kor­ne­lii Figiel.

Przed­sta­wie­nie pra­gnie­my wysta­wić dla naszych rodzi­ców i dziadków.