Home » Szkoła » Boisko szkolne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Boisko szkolne

HARMONOGRAM GIER SPORTOWYCH
NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM
OD 11 MARCA 2016 ROKU

 

Ponie­dzia­łek — pił­ka siat­ko­wa 16.00–18.00

Wto­rek — tenis ziem­ny 16.00–18.00 (w przy­pad­ku osób chęt­nych) lub pił­ka koszy­ko­wa i ręczna

Śro­da — tenis ziem­ny 16.00–18.00 (w przy­pad­ku osób chęt­nych) lub pił­ka koszy­ko­wa i ręczna

Czwar­tek — pił­ka siat­ko­wa 16.00–18.00

Pią­tek — pił­ka koszy­ko­wa i ręcz­na 16.00–18.00

Sobo­ta — pił­ka koszy­ko­wa i ręcz­na 16.00–18.00

Nie­dzie­la — pił­ka koszy­ko­wa i ręcz­na 15.00–18.00

 

Zobo­wią­zu­je się prze­by­wa­ją­cych na tere­nie rekre­acyj­no-spor­to­wym Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach do prze­strze­ga­nia zapi­sów Regu­la­mi­nu pla­cu zabaw i Regu­la­mi­nu szkol­ne­go boiska sportowego.