Home » Projekty » „Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych”

Pro­jekt fun­da­cji Orlen  Dar serca

 „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich najbliższych”

Cel pro­jek­tu: Dopo­sa­że­nie pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach i wyko­rzy­sta­nie jej do wie­lo­po­ko­le­nio­wej współ­pra­cy.

Ter­min reali­za­cji: Listo­pad 2018-kwie­cień 2019

Wyso­kość otrzy­ma­ne­go gran­tu: 15 000,00zł

Pro­gram projektu:

  1. Warsz­ta­ty dla senio­rów i nauczy­cie­li wycho­waw­ców: Nowin­ki w świe­cie mul­ti­me­dial­nym. Dwa spo­tka­nia w listo­pa­dzie 2018r.
  2. Zaję­cia kom­pu­te­ro­we dla uczniów i ich dziad­ków :” Kom­pu­ter łączy poko­le­nia”. Od grud­nia 2018r. do kwiet­nia 2019r; raz w miesiącu
  3. Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy pro­jekt-” Przy­dat­ność kom­pu­te­ra na róż­nych eta­pach życia”. Sty­czeń 2019r.
  4. Kon­kurs infor­ma­tycz­ny dla senio­rów „ Co moja bab­cia i dzia­dek wie­dzą o kom­pu­te­rach”. Marzec 2019r.
  5. Pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu: wspól­ny wyjazd do Kina. Kwie­cień 2019r.

W ramach pro­jek­tu dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­nie zaku­pio­ny sprzęt kom­pu­te­ro­wy, celem dopo­sa­że­nia pra­cow­ni komputerowej.

Har­mo­no­gram dzia­łań (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.

Spotkanie seniorów, uczniów i wychowawców

W dniu 5 grud­nia 2018 roku odby­ło się w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spo­tka­nie bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu Fun­da­cji Orlen „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” min. senio­rów spo­łecz­no­ści lokal­nej, uczniów i wycho­waw­ców oraz zapro­szo­nych gości. Po powi­ta­niu zebra­nych przez Dyrek­tor Szko­ły Panią Mał­go­rza­tę Gone­rę, przy­szedł czas na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną doty­czą­cą nowi­nek w świe­cie kom­pu­te­ro­wym. Pani Ane­ta Kos, nauczy­ciel­ka infor­ma­ty­ki i autor­ka pre­zen­ta­cji omó­wi­ła powyż­szy temat, zwra­ca­jąc uwa­gę na ostat­nią część, w któ­rej zebra­nym przed­sta­wio­no film doty­czą­cy inte­li­gent­nych domów. Pre­zen­ta­cja cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród przy­by­łych. Spo­tka­nie skła­da­ło się rów­nież z czę­ści warsz­ta­to­wej, w któ­rej to ucznio­wie wraz ze swo­imi bab­cia­mi i dziad­ka­mi mogli sko­rzy­stać z pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej i tabli­cy mul­ti­me­dial­nej. To wła­śnie mło­dzież uczy­ła swo­ich uko­cha­nych dziad­ków posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­snym sprzę­tem mul­ti­me­dial­nym. Wszy­scy bar­dzo chęt­nie korzy­sta­li z moż­li­wo­ści posze­rze­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści na temat cie­ka­wo­stek i nowo­ści w świe­cie infor­ma­ty­ki. Celem spo­tka­nia była rów­nież inte­gra­cja mię­dzy­po­ko­le­nio­wa. Chwi­le spę­dzo­ne razem w miłej atmos­fe­rze dłu­go zosta­ną w pamię­ci uczest­ni­ków pro­jek­tu. Uczest­ni­cy pro­jek­tu mogli wymie­nić się swo­im doświad­cze­niem i pomy­sła­mi na wyko­rzy­sta­nie nowo­ści infor­ma­tycz­nych w życiu codzien­nym. Całość pod­su­mo­wa­na zosta­ła wspól­nym poczę­stun­kiem i dys­ku­sją w miłym gronie.

Kolejne spotkania w ramach realizacji projektu „ Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych” Fundacji Orlen — Dar Serca

Zgod­nie z zapla­no­wa­ny­mi dzia­ła­nia­mi w ramach reali­za­cji pro­jek­tu Fun­da­cji Orlen ‑Dar Ser­ca „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” w stycz­niu odby­ły się kolej­ne spo­tka­nie warsz­ta­to­we- infor­ma­tycz­ne uczniów ze swo­imi dziad­ka­mi i bab­cia­mi. Zaję­cia pt. Kom­pu­ter łączy poko­le­nia mia­ły za cel przy­bli­żyć uczest­ni­kom nowin­ki świa­ta kom­pu­te­ro­we­go. Na poszcze­gól­nych spo­tka­niach przy wspar­ciu nauczy­cie­la infor­ma­ty­ki dziad­ko­wie wraz z wnu­ka­mi pozna­wa­li taj­ni­ki Inter­ne­tu. Uczy­li się korzy­stać z pod­sta­wo­wych pro­gra­mów i zazna­ja­mia­li się z edy­to­rem tek­stu Word. Kom­pu­te­ry zaku­pio­ne w ramach otrzy­ma­nych środ­ków z pro­jek­tu były głów­nym narzę­dziem pra­cy uczest­ni­ków. Pozna­no kla­wia­tu­rę, ćwi­czo­no prze­pi­sy­wa­nie i for­ma­to­wa­nie tek­stu jak rów­nież poprzez zaba­wę umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się dostęp­ny­mi narzę­dzia­mi mul­ti­me­dial­ny­mi. Senio­rzy uczy­li się jak korzy­stać z róż­nych stron inter­ne­to­wych. Celem warsz­ta­tów była inte­gra­cja mię­dzy­po­ko­le­nio­wa, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści infor­ma­tycz­nych w róż­nym wie­ku, jak rów­nież kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji cyfro­wych na róż­nych eta­pach życia. Następ­ne spo­tka­nie zosta­ło zapla­no­wa­ne na mie­siąc luty.

Pierwszy wyjazd do kina w ramach realizacji projektu „Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych” Fundacji Orlen Dar-Serca

W dniu 22 stycz­nia 2019r. uczest­ni­cy pro­jek­tu „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” Fun­da­cji Orlen Dar-Ser­ca wzię­li udział w wyjeź­dzie do Kina „Syre­na” w Wie­lu­niu na film pt.” Mary Pop­pins powra­ca”. Mło­dzież mogła zazna­jo­mić się z innym rodza­jem fil­mu jakim jest film muzycz­ny, któ­ry jed­no­cze­śnie w swo­jej tre­ści prze­ka­zy­wał naj­waż­niej­sze war­to­sci w życiu czło­wie­ka: miłość, dobro, rodzi­na. Wyjazd był moż­li­wy dzię­ki pozy­ska­nym środ­kom w ramach wygra­ne­go kon­kur­su Fun­da­cji Orlen „ Moje miej­sce na Zie­mi”. Było to jed­no z zapla­no­wa­nych dzia­łan w har­mo­no­gra­mie pro­jek­tu, w ramach comie­siecz­nych spo­tkań warsz­ta­to­wych. Mia­ło ono tro­chę inny cha­rak­ter – wyjaz­du, ale mają­ce na celu w dal­szym cia­gu inte­gra­cję i sze­rze­nie kul­tu­ry wśród młod­szych i star­szych uczest­ni­ków projektu.
Wszy­scy w świet­nych nastro­jach, peł­ni pozy­tyw­nych wra­żeń wró­ci­li z wyjazdu.

Zakupiono nowy sprzęt dla Szkoły Podstawowej w Pieczyskach w ramach projektu „Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych” Fundacji Orlen-Dar Serca

W roku 2019 w ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” Fun­da­cji Orlen Dar-Ser­ca i pozy­ska­nych 15 tysię­cy zło­tych zaku­pio­no dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej sprzęt kom­pu­te­ro­wy oraz mate­ria­ły biu­ro­we. W ramach otrzy­ma­nych środ­ków szko­ła wzbo­ga­ci­ła się o pięć nowych lap­to­pów w zesta­wie z mysz­ka­mi, opro­gra­mo­wa­niem i tor­ba­mi, dwie tabli­ce sucho­ście­ral­ne, pen­dri­ve, papier kse­ro oraz pisa­ki suchościeralne.
Zaku­pio­ne mate­ria­ły zosta­ną wyko­rzy­sta­ne w cza­sie reali­za­cji zadań uję­tych w har­mo­no­gra­mie dzia­łań projektu.
Poza tym z otrzy­ma­nych pie­nię­dzy zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne dwa wyjaz­dy dla uczest­ni­ków pro­jek­tu do kina ( uczniów, dziad­ków i wycho­waw­ców) w ramach inte­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej i śro­do­wi­sko­wej oraz pro­pa­go­wa­nia kul­tu­ry wśród młod­szych i star­szych mieszkańców.
Dzię­ki zewnętrz­ne­mu wspar­ciu w posta­ci daro­wi­zny pie­nięż­nej, pozy­ska­nej w ramach kon­kur­su i prze­ka­za­nej na rzecz szko­ły przez Fun­da­cję Orlen — Dar Ser­ca pozy­ska­ne mate­ria­ły i sprzęt będą słu­żyć nie tyl­ko w okre­sie reali­za­cji pro­jek­tu, ale tak­że w dal­szej per­spek­ty­wie dłu­go­fa­lo­wej. W dal­szym cią­gu pla­nu­je­my współ­pra­cę śro­do­wi­ska szkol­ne­go ze śro­do­wi­skiem lokal­nym, w któ­rej będzie­my wyko­rzy­sty­wać zaku­pio­ny sprzęt i pomoce.

Spotkań ciąg dalszy w ramach projektu „ Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych” Fundacji Orlen — Dar Serca

W dal­szym cią­gu szko­ła reali­zu­jąc pro­jekt Fun­da­cji Orlen kon­ty­nu­uje spo­tka­nia senio­rów z wnu­ka­mi. Na spo­tka­niu w mie­sią­cu lutym uczest­ni­cy pro­jek­tu pod opie­ką nauczy­cie­la infor­ma­ty­ki i koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu kon­ty­nu­owa­li warsz­ta­ty infor­ma­tycz­ne. Na zaję­ciach uczo­no się korzy­stać z róż­nych stron inter­ne­to­wych, tak aby wyko­rzy­stać je w życiu codzien­nym. Pano­wie prze­szu­ki­wa­li np. stro­ny z moto­ry­za­cją, nato­miast Panie korzy­sta­ły np. ze stron kuli­nar­nych. Każ­dy zna­lazł coś dla sie­bie. Młod­si pod­po­wia­da­li swo­im dziad­kom i bab­ciom jak wyko­rzy­stać zaso­by Inter­ne­tu w życiu codziennym.
W dru­giej czę­ści warsz­ta­tów opra­co­wy­wa­no kon­cep­cję mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go projektu
pt.: „Przy­dat­ność kom­pu­te­ra na róż­nych eta­pach życia”. Meto­dą burzy mózgów, pada­ły róż­ne pomy­sły na reali­za­cje tego pro­jek­tu. Omó­wio­no spo­sób przy­go­to­wa­nia i pre­zen­ta­cji pro­jek­tu na forum szko­ły i na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły. Posta­no­wio­no, że wyni­ki wspól­nej pra­cy młod­szych i star­szych uczest­ni­ków warsz­ta­tów zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne szer­szej publicz­no­ści w mie­sią­cu marcu.

Kolejny wyjazd Szkoły w Pieczyskach do kina w ramach projektu „Fundacji Orlen Dar-Serca”

W ramach reali­za­cji zało­żeń pro­jek­tu „ Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” reali­zo­wa­ne­go przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach odbył się kolej­ny wyjazd inte­gra­cyj­ne uczniów i senio­rów. 28 mar­ca 2019 roku w kinie Sokol­nia w Kęp­nie uczest­ni­cy obej­rze­li ani­mo­wa­ny film „ Jak wytre­so­wać smo­ka 3”. Wyjaz­dy mia­ły cha­rak­ter inte­gra­cyj­no- kul­tu­ral­ny pozwo­li­ły uczniom, ich bab­ciom i dziad­kom na wspól­ne spę­dze­nie cza­su w atmos­fe­rze rado­ści, miłych roz­mów i dys­ku­sji po obej­rza­nych sean­sach. Wszyst­kim bio­rą­cym udział w tych wyda­rze­niach zawsze towa­rzy­szył dobry nastrój. Była to oka­zja do wspól­ne­go pozna­nia się, wymia­ny doświad­czeń, sko­rzy­sta­nia przez mło­dych ludzi z wie­dzy i mądro­ści star­sze­go pokolenia.

Całe dzia­ła­nie było moż­li­we dzię­ki pozy­ska­nym środ­kom finan­so­wym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach w ramach wygra­ne­go kon­kur­su gran­to­we­go skie­ro­wa­ne­go do spo­łecz­no­ści lokal­nej- „ Moje miej­sce na Zie­mi” Fun­da­cji Orle Dar-Serca.

Konkurs w ramach projektu „Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych”

W mie­sią­cu kwiet­niu odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie w ramach pro­jek­tu „ Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” Fun­da­cji Orlen Dar Ser­ca. Na spo­tka­niu odbył się kon­kurs infor­ma­tycz­ny dla senio­rów „ Co moja bab­cia i dzia­dek wie­dzą o kom­pu­te­rach”. Celem kon­kur­su było wzbo­ga­ce­nie wie­dzy infor­ma­tycz­nej i wymia­na doświad­czeń na temat kom­pu­te­rów. Jed­nym z zadań było roz­wią­za­nie krzy­żów­ki oraz Quizu. Naj­lep­si otrzy­ma­li dyplo­my i grom­kie brawa.

Podsumowania nadszedł czas — projekt Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

W dniu 10 kwiet­nia 2019r nastą­pi­ło pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu „ Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, któ­ry reali­zo­wa­ny był od listo­pa­da do kwiet­nia 2019 roku. Na spo­tka­nie przy­by­li senio­rzy razem z wnu­ka­mi oraz nauczy­cie­le bio­rą­cy udział w projekcie.

Zebra­nie roz­po­czę­ła Pani Dyrek­tor, któ­ra pod­su­mo­wa­ła dzia­ła­nia pod­ję­te w ramach reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie wszyst­kim, któ­rzy bra­li udział w spo­tka­niach.  Następ­nie zapre­zen­to­wa­no trzy wyróż­nio­ne pre­zen­ta­cje na temat „ Przy­dat­ność kom­pu­te­ra na róż­nych eta­pach życia”, któ­re zosta­ły przy­go­to­wa­ne przez senio­rów razem z uczniami.

Nie mogło zabrak­nąć rów­nież wyróż­nień i podzię­ko­wań dla uczest­ni­ków pro­jek­tu. Wyróż­nio­na zosta­ła Pani , któ­ra wyka­za­ła się  wzo­ro­wą obec­no­ścią i nie opu­ści­li ani jed­ne­go spo­tka­nia, doce­nio­no tak­że „Mistrza kla­wia­tu­ry” oraz nagro­dzo­no uczest­ni­ków kon­kur­su  „Co moja bab­cia i dzia­dek wie­dzą o kom­pu­te­rach”, któ­ry odbył się na jed­nym ze spo­tkań. Wszy­scy uczest­ni­cy oraz wyróż­nie­nie otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplomy.

Przy­po­mnij­my, dzię­ki pozy­ska­nym środ­kom w ramach wygra­ne­go kon­kur­su gran­to­we­go Fun­da­cji Orlen Dar Ser­ca „ Moje miej­sce na Zie­mi” i otrzy­ma­nej daro­wiź­nie szko­ła zaku­pi­ła sprzęt kom­pu­te­ro­wy, mate­ria­ły biu­ro­we i drob­ne pomo­ce dydak­tycz­ne. Odby­ły się rów­nież wspól­ne wyjaz­dy senio­rów razem z wnu­ka­mi do kina. W ramach cyklicz­nych spo­tkań senio­rzy w towa­rzy­stwie uczniów i pod opie­ką nauczy­cie­la infor­ma­ty­ki  posze­rza­li swo­ją wie­dzę na temat kom­pu­ter. Pozna­no bez­piecz­ne zasa­dy korzy­sta­nia z mul­ti­me­diów, roz­wi­ja­no umie­jęt­no­ści infor­ma­tycz­ne, kształ­to­wa­no kom­pe­ten­cje cyfrowe.

Międzypokoleniowy projekt „ Przydatność komputera na różnych etapach życia” — podsumowanie działania

Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem dzia­łań w ramach pro­jek­tu „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” reali­zo­wa­ne­go w ramach otrzy­ma­ne­go gran­tu Fun­da­cji Orle Dar Ser­ca pod­su­mo­wa­no jed­no z zadań jakim było wspól­ne stwo­rze­nie pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej przy udzia­le wnu­ka i senio­ra na temat „ Przy­dat­ność kom­pu­te­ra na róż­nych eta­pach życia”.  Na jed­nym ze spo­tkań komi­sja  doko­na­ła wybo­ru trzech naj­cie­kaw­szych pre­zen­ta­cji ze wszyst­kich przesłanych.

Na wyróż­nie­nie zasłu­ży­li ucznio­wie i ich dziadkowie:

Han­na Znamirowska

Dawid Szczer­buk

Lena Tra­far­ka

Uczest­ni­cy otrzy­ma­li dyplo­my i uzna­nie wśród pozo­sta­łych uczest­ni­ków pro­jek­tu. Wszy­scy mogli podzi­wiać przy­go­to­wa­ne pra­ce, któ­re zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne na jed­nym ze spo­tkań szer­szej publiczność.