Home » Projekty » „Mały Mistrz”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Mały Mistrz”

„Mały Mistrz” pro­gram współ­fi­nan­so­wa­ny przez Mini­ster­stwo Spor­tu i Tury­sty­ki oraz Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Łódz­kie­go reali­zu­je­my z szes­na­sto­ma pierw­szo­kla­si­sta­mi od 1 wrze­śnia. Jego zało­że­niem jest pro­pa­go­wa­nie aktyw­nej posta­wy w zakre­sie spraw­no­ści fizycz­nej. Dro­gą do suk­ce­su jest zdo­by­wa­nie kolej­nych spraw­no­ści: Rowe­rzy­sta — Tury­sta, Gim­na­styk — Tan­cerz, Sanecz­karz — Nar­ciarz — Łyż­wiarz, Pił­karz, Lek­ko­atle­ta, Pły­wak –Wod­niak. W reali­za­cji zajęć wyko­rzy­stu­je­my sprzęt spor­to­wy otrzy­ma­ny przez szkołę.

malymistrz.pl

4_1