Home » Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2010/2011

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Spotkanie Europejskich Przyjaciół”- zakończenie półkolonii

29 lipca 2011
14 lip­ca uczest­ni­cy zajęć rekre­­a­cy­j­no-spo­r­to­­wych ofi­cjal­nie zakoń­czy­li swo­ją przy­go­dę z Euro­pą. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni goście: Sekre­tarz Gmi­ny — Pani Ali­cja Ruta, Pre­zes TPD Oddział Miej­ski w Wie­ru­szo­wie — Pani Hen­ry­ka Soko­łow­ska, […]


Czy­taj dalej …

Wakacyjne spotkanie z Europą

29 lipca 2011
Zaję­cia rekre­­a­cy­j­no-spo­r­to­­we orga­ni­zo­wa­ne w szko­le w cza­sie waka­cji zakła­da­ły bliż­sze pozna­nie kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Każ­de­go dnia uczest­ni­cy prze­no­si­li się do inne­go pań­stwa. Pozna­wa­li m.in. jego histo­rię, tra­dy­cje, kul­tu­rę. W dniu holen­der­skim wyko­na­li tuli­pa­ny, […]


Czy­taj dalej …

Wakacje w miejscu zamieszkania

4 lipca 2011
Od 4 lip­ca roz­po­czy­na­my pół­ko­lo­nie w for­mie zajęć rekre­­a­cy­j­no-spo­r­to­­wych. W tym roku reali­za­cja tego zada­nia moż­li­wa jest dzię­ki środ­kom finan­so­wym Gmi­ny Wie­ru­szów i Kura­to­rium Oświa­ty w Łodzi w ramach […]


Czy­taj dalej …

Sukcesy uczniów w roku szkol­nym 2010/2011

4 lipca 2011
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Bar­tosz Bor­kow­ski Adrian Soj­ka Maciej Dąbik Dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym chłop­ców gmi­na III Pau­li­na Fras Mar­ty­na Bystrek Dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt […]


Czy­taj dalej …

Najlepsi uczniowie w II półroczu roku szkolnego 2010/2011

4 lipca 2011
kla­sa 1 Wik­to­ria Cichosz Kac­per Kos Domi­ni­ka Zie­liń­ska kla­sa 2 Mar­ta Gabas Wik­to­ria Trze­ciak Maciej Puchal­ski Patry­cja Zawier­ta Mag­da­le­na Zawier­ta kla­sa 3 Nata­lia Smo­ra­wa Julia Olszo­wiak Alek­san­dra Strzel­czyk kla­sa 4 Mar­ta Kowa­liń­ska […]


Czy­taj dalej …

“Dziady” w letni wieczór

4 lipca 2011
17 czerw­ca o godzi­nie 20:00 w zaciem­nio­nym szkol­nym kory­ta­rzu mia­ła miej­sce pre­mie­ra dra­ma­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Do tego spek­ta­klu uczest­ni­cy koła teatral­ne­go dzia­ła­ją­ce­go w ramach pro­jek­tu „Róż­ny start, ta sama meta” przy­go­to­wy­wa­li się […]


Czy­taj dalej …

Spotkania teatralne

4 lipca 2011
W reali­zo­wa­nym Pro­jek­cie „Róż­ny start, ta sama meta” współ­fi­nan­so­wa­nym ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go zakła­da­li­śmy udział uczniów w warsz­ta­tach teatral­nych i wizy­tę w Teatrze Wiel­kim w Łodzi. Cel ten […]


Czy­taj dalej …

“Piosenka z bajki”

4 lipca 2011
31 maja 2011 r. odbył się w Wie­ru­szow­skim Domu Kul­tu­ry Galo­wy Kon­cert IV Powia­to­we­go  Festi­wa­lu pt. „Pio­sen­ki z baj­ki”. Repre­zen­tan­ta­mi naszej szko­ły byli: Miko­łaj Soj­ka — soli­sta, Mar­ta Gabas — wer­blist­ka, Pau­li­na Fras —  Mumi­nek. Utwór wyko­na­ny […]


Czy­taj dalej …

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

18 czerwca 2011
Zgod­nie z roz­dzia­łem III § 11 i 12 Regu­la­mi­nu Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, w dniu 13 czerw­ca 2011 r. prze­pro­wa­dzo­no wybo­ry do Rady Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Kam­pa­nia wybor­cza […]


Czy­taj dalej …