Home » Akcje

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Akcje

“Szklanka mleka”

www.mlekowszkole.pl

 

“Owoce i warzywa w szkole”

www.arr.gov.pl

 

Bezpieczna droga do szkoły

bdds

www.wychowaniekomunikacyjne.org

 

Szlachetna Paczka

www.szlachetnapaczka.pl

 

 “Żółty talerz”

zoltytalerz

www.kulczykfoundation.org.pl

 

Pomoc dla Michała z Pieczysk

Wszyst­ko co dajesz innym, dajesz sobie same­mu” Bru­no Ferrero

Od 10 mie­się­cy orga­ni­zu­je­my akcje pomo­cy Micha­ło­wi – chłop­cu z prze­pu­kli­ną opo­no­wo-rdze­nio­wą. Nasz trzy­na­sto­mie­sięcz­ny kole­ga, za naszym pośred­nic­twem, otrzy­mał wspar­cie od uczniów wie­lu szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych oraz przed­szko­li. Nasze akcje pole­ga­ją na zbiór­ce surow­ców wtór­nych i ich sprze­da­ży. Otrzy­ma­ne środ­ki finan­so­we dotych­czas prze­zna­czo­no na czę­ścio­we sfi­nan­so­wa­nie reha­bi­li­ta­cji, zaku­pie­nie butów orto­pe­dycz­nych. Ucznio­wie poma­ga­ją w taki sposób.

Ich rodzi­ce prze­ka­zu­ją 1% na kon­to Fun­da­cji SPINA KRS 0000297411 z dopi­skiem „dla Micha­ła Bystrek”

„… wszyst­ko co robi­my dla innych jest tym co napraw­dę war­to robić” Caroll Levis

W mie­sią­cu czerw­cu zakoń­czy­li­śmy kolej­ną akcję zbiór­ki surow­ców wtór­nych. W dzie­le pomo­cy Micha­ło­wi wspar­li nas ucznio­wie Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Wie­ru­szo­wie z Panią Lucy­ną Wró­bel i przed­szko­la­ki z Kątów Walich­now­skich z Panią Marze­ną Rej­man. Zgro­ma­dzo­ne środ­ki zosta­ły prze­ka­za­ne rodzi­com chłop­ca z prze­zna­cze­niem na zaku­pie­nie butów orto­pe­dycz­nych dla Micha­ła. Trzy­ma­my kciu­ki za nasze­go małe­go kole­gę i cie­szy­my się z postę­pów w rehabilitacji.

Co nowe­go u Michała???

Dwu­let­nia reha­bi­li­ta­cja przy­no­si efek­ty. Michał, przy pomo­cy rodzi­ców, sta­wia pierw­sze kro­ki. Razem z nami świę­to­wał wizy­tę Miko­ła­ja. Polu­bił kole­żan­ki i kole­gów z gru­py 3–4 lat­ków, uśmie­chem i przy­bi­ciem piąt­ki podzię­ko­wał Oli- prze­wod­ni­czą­cej Samo­rzą­du Uczniow­skie­go za kolej­ną akcję zbiór­ki surow­ców wtór­nych i prze­ka­za­nie 230,00. Przed Malu­chem kil­ka poważ­nych zabie­gów. Ope­ra­cja sta­wów bio­dro­wych pla­no­wa­na jest na czer­wiec. Będzie­my trzy­mać kciuki!!!!!!