Home » Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2017/2018

6 sierpnia 2018
Naj­lep­si ucznio­wie w roku szkol­nym 2017/2018 Kla­sa I Malik Filip Pie­przyk Zuzan­na Dłu­go­wska Julia Kla­sa II Mro­zek Woj­ciech Bin­kow­ska Danu­ta Bin­kow­ska Doro­ta Sęk Anna Oli­wia Sowa Kla­sa III Cięż­ka Lena Rzep­ka Zuzan­na Kik Oli­wia Kla­sa IV Sztuc­ki Adam (śred­nia ocen 5,8 ;oce­na z zacho­wa­nia  wzo­ro­we) Dęb­ski Michał (śred­nia ocen  5,3; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we) Sku­pień Woj­ciech (śred­nia […]


Czy­taj dalej …

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/2018

4 sierpnia 2018
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Anna Bia­łek Kari­na Tobo­ła Maria Puchal­ska Zuzan­na Sku­pień Krzysz­tof Śpi­giel Jakub Poda­wacz Nor­bert Sto­lar­ski Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce powiat I – bieg na 40 m. I – bieg na 50 m. I – bieg na 60 m. II – skok w dal […]


Czy­taj dalej …

Wakacyjna przygoda w ENERGYLANDII

12 lipca 2018
ENERGYLANDIA to naj­więk­szy park roz­ryw­ki w Pol­sce. Na powierzch­ni 26 hek­ta­rów znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt atrak­cji. Każ­dy znaj­dzie tu dla sie­bie oka­zję do prze­ży­cia świet­nej przy­go­dy. Takiej poku­sie nie mogli oprzeć się ucznio­wie naszej szko­ły,  któ­rzy w piąt­ko­wy pora­nek wyru­szy­li na wyciecz­kę do źró­dła adre­na­li­ny i emo­cji. Widok kon­struk­cji Hype­rio­na Mega Coaste­ra, Rol­ler Coaste­ra May­ana, na kil­ka kilo­me­trów przed dotar­ciem […]


Czy­taj dalej …

Już wakacji nadszedł czas…

22 czerwca 2018
Czerw­co­wy pora­nek, niby zwy­czaj­ny, a jak­że inny. To wła­śnie dzi­siaj ucznio­wie w całej Pol­sce roz­pocz­ną waka­cje. Nie ina­czej było w naszej szko­le. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła dyrek­tor szko­ły Mag­da­le­na Gabas wita­jąc rodzi­ców, uczniów i pra­cow­ni­ków szko­ły. Część ofi­cjal­na to wrę­cze­nie nagród i świa­dectw z wyróż­nie­niem. To bar­dzo przy­jem­na chwi­la szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy mie­li zaszczyt wystą­pić i ode­brać nagro­dę za cały rok […]


Czy­taj dalej …

Przedszkolaki w ZOO Safari w Borysewie

21 czerwca 2018
19 czerw­ca 2018 r. dzie­ci z grup przed­szkol­nych uda­ły się na auto­ka­ro­wą wyciecz­kę do ZOO Safa­ri w Bory­se­wie. Zwie­dza­jąc ZOO kolej­ką oraz pie­szo przed­szko­la­ki mogły podzi­wiać znaj­du­ją­ce się tutaj zwie­rzę­ta egzo­tycz­ne. Widzia­ły naj­groź­niej­sze dra­pież­ni­ki świa­ta – bia­łe tygry­sy, bia­łe lwy i bawo­ły indyj­skie. W MINI ZOO dzie­ci mogły poba­wić się z minia­tu­ro­wy­mi kóz­ka­mi,  owca­mi kame­ruń­ski­mi, świn­ka­mi […]


Czy­taj dalej …

Dzień Mamy i Taty

18 czerwca 2018
W pią­tek 15 czerw­ca 2018 roku w kla­sie I zor­ga­ni­zo­wa­no Dzień Mamy i Taty. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych do szko­ły przy­by­li rodzi­ce wraz ze swo­imi pocie­cha­mi. Pierw­szo­kla­si­ści przed­sta­wi­li pro­gram arty­stycz­ny skła­da­ją­cy się z wier­szy i pio­se­nek. Wszyst­kim wystę­pom przy­glą­da­li się uśmiech­nię­ci, a jed­no­cze­śnie wzru­sze­ni rodzi­ce, któ­rzy okla­ski­wa­li  popi­sy swo­ich dzie­ci. Po wystę­pie każ­dy rodzic otrzy­mał pięk­ny upo­mi­nek z racji minio­ne­go Dnia […]


Czy­taj dalej …

Dzień Rodziny w grupie 5–6 latków

18 czerwca 2018
„Poma­ga­my sobie wszy­scy bo od tego jest rodzi­na od niej uczysz się wszyst­kie­go tak się życie twe zaczy­na.” Takim frag­men­tem 15 czerw­ca zakoń­czy­ły swo­je wystę­py z oka­zji Dnia Mat­ki i Dnia Ojca star­sza­ki. Dzie­ci sło­wem i pio­sen­ką wyra­zi­ły miłość i wdzięcz­ność za mat­czy­ną dobroć i cier­pli­wość, za ser­ce, któ­re tak wie­le rozu­mie i tak wspa­nia­ło­myśl­nie wyba­cza, a tak­że za mądrość i ojcow­ski […]


Czy­taj dalej …

“Dobry Start”

11 czerwca 2018
Sza­now­ni Pań­stwo, 1 czerw­ca 2018 r. weszło w życie roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów w spra­wie rzą­do­we­go pro­gra­mu „Dobry Start”,  dzię­ki któ­re­mu rodzi­ce i opie­ku­no­wie – bez wzglę­du na docho­dy – otrzy­ma­ją raz w roku wspar­cie finan­so­we w wyso­ko­ści 300 zł na zakup m.in. przy­bo­rów szkol­nych. Świad­cze­niem zosta­ną obję­ci wszy­scy ucznio­wie. Wnio­ski o świad­cze­nie z pro­gra­mu moż­na skła­dać onli­ne już od 1 lip­ca […]


Czy­taj dalej …

650 puzzli o Wieruszowie

11 czerwca 2018
W związ­ku z obcho­da­mi 650 — lecia Wie­ru­szo­wa nasza szko­ła, pod czuj­nym okiem mistrza foto­gra­fii i pla­sty­ki  — Kata­rzy­ny Sosnow­skiej, przy­go­to­wa­ła zaba­wę w ukła­da­nie puz­zli o naszym mie­ście. W cza­sie impre­zy z oka­zji Dnia Dziec­ka, na Zamczy­sku, zor­ga­ni­zo­wa­no spo­tka­nie zespo­łów repre­zen­tu­ją­cych szko­ły pod­sta­wo­we i gmi­nę Wie­ru­szów. Miej­sca cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Wie­ru­szo­wa, po kawał­ku, odkry­wa­ły dru­ży­ny: — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II […]


Czy­taj dalej …