Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2015 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2015 r.

Zaję­cia świe­tli­cy popo­łu­dnio­wej TPD
przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach
w godz. 16.00 – 18.00

tpd2015

harmonogram

„Waka­cyj­ne biu­ro podróży”

Pod taką nazwą kry­je się sze­reg dzia­łań podej­mo­wa­nych w ramach reali­za­cji zada­nia publicz­ne­go przez Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci i naszą szko­łę. Zor­ga­ni­zo­wa­nie wypo­czyn­ku dla dzie­ci i mło­dzie­ży w okre­sie waka­cji wyni­ka­ło z dia­gno­zy potrzeb uczniów i ich rodzi­ców. W okre­sie 6–17 lip­ca osiem­na­stu uczest­ni­ków zajęć, pra­cu­ją­cych w zespo­łach o cha­rak­te­ry­stycz­nych nazwach „Mar­kow­scy”, „Fili­pi­ny”, „Pod­grzyb­ki”, „Zozo­le”, pozna­je Hisz­pa­nię, Niem­cy, Fran­cję, Anglię, Wło­chy, Gre­cję, Pol­skę. Przed­mio­tem ich zain­te­re­so­wań są pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pań­stwie, jego cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne, tra­dy­cje, kul­tu­ra i cie­ka­wost­ki. Każ­de­go dnia efek­tem pra­cy jest gru­po­wy pla­kat obra­zu­ją­cy dany kraj, pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, scen­ki teatral­ne, popi­sy tanecz­ne i por­cja spor­tu. Współ­fi­nan­so­wa­nie zada­nia ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów ‚w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2015, stwo­rzy­ło moż­li­wość dodat­ko­we­go uatrak­cyj­nie­nia tej for­my wypo­czyn­ku. Pra­co­wi­te biu­ro mia­ło chwi­le relak­su w wie­ru­szow­skim kinie „Słoń­ce” , prze­nio­sło się we wło­skie kli­ma­ty sma­ku­jąc róż­nych rodza­jów piz­zy, nawią­za­ło współ­pra­cę z wie­ru­szow­skim biu­rem podró­ży „Polo­nia”, aby uczyć się od pro­fe­sjo­na­li­stów. To nie koniec atrakcji!

Koniec podróż­ni­czych przygód

W dniu 17 lip­ca 2015 roku uczest­ni­cy pro­jek­tu „Waka­cyj­ne biu­ro podró­ży”, reali­zo­wa­ne­go w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2015 i współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Gmi­nę Wie­ru­szów, doko­na­li pod­su­mo­wa­nia swo­ich dzie­się­cio­dnio­wych dzia­łań. „Spraw­dzian wie­dzy o pań­stwach”, jak­że poważ­ne w brzmie­niu okre­śle­nie, szcze­gól­nie w okre­sie waka­cji, oka­zał się kolej­ną cie­ka­wą przy­go­dą i pozwo­lił odświe­żyć wszyst­kie zdo­by­te wia­do­mo­ści. Ostat­ni dzień to tak­że oka­zja do wspo­mnień i dzie­le­nia się wra­że­nia­mi po wyciecz­ce do Western­lan­du z naj­więk­szą Wio­ską Indiań­ską w Euro­pie. Ory­gi­nal­ne Tipi (domy Indian), tote­my, histo­rie pik­to­gra­ficz­ne na skó­rach, ory­gi­nal­ne stro­je, narzę­dzia codzien­ne­go użyt­ku oraz obo­zo­wi­sko tra­pe­rów i poszu­ki­wa­czy zło­ta z woza­mi pio­nie­rów wywar­ły na podróż­ni­kach z Pie­czysk ogrom­ne wra­że­nie. Kow­bo­je, Sze­ryf, tra­pe­rzy, żoł­nie­rze, India­nie i Indian­ki prze­nie­śli ich w świat Dzi­kie­go Zacho­du minio­nej epoki.

A wra­ca­jąc do codzien­no­ści w waka­cyj­nym biu­rze podróży:

  • naj­bar­dziej pra­co­wi­tym zespo­łem oka­za­ły się „Zozo­le” w skła­dzie Wik­to­ria Cichosz, Urszu­la Łukow­ska, Mał­go­rza­ta Dąbik, Oli­wier Woj­na­row­ski, Mar­cel Muro­wa­ny, Kin­ga Stolarska;
  • naj­wyż­szy wynik w teście wie­dzy o pań­stwach uzy­ska­li: w gru­pie „star­szej” — Filip Hadryś i Kac­per Kos, II miej­sce zaję­ła Wik­to­ria Cichosz, III — Hubert Szczepański,
    w gru­pie „młod­szej” I miej­sce zdo­by­ły — Mał­go­rza­ta Dąbik i Emi­lia Murowana;
  • tytuł „Naj­sym­pa­tycz­niej­szej Uczest­nicz­ki Pro­jek­tu” zdo­by­ła Wik­to­ria Cichosz.

W pod­su­mo­wa­niu i oce­nie pra­cy aktyw­nej gru­py z Pie­czysk uczest­ni­czy­li Rafał Przy­był bur­mistrz Wie­ru­szo­wa wraz z zastęp­cą Rena­tą Świeściak.

Słod­kim pocie­sze­niem na osta­nie chwi­le wspól­nych waka­cji były lody od fir­my Augu­sto Wieruszów.

Arty­stycz­nie i aktywnie

Minio­na nie­dzie­la była dla uczniów naszej szko­ły peł­na atrak­cji. A wszyst­ko za spra­wą środ­ków finan­so­wych, pozy­ska­nych z budże­tu Gmi­ny Wie­ru­szów (w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2016) na reali­za­cję pro­jek­tu “Aktyw­nie, bez­piecz­nie, weso­ło”. Wyjazd do Wro­cła­wia jest jed­nym z ostat­nich punk­tów pro­jek­tu. Pierw­szą atrak­cją było obej­rze­nie sztu­ki teatral­nej we Wro­cław­skim Teatrze Lalek. Choć tytuł przed­sta­wie­nia prze­ra­żał (“Co kro­ko­dyl jada na obiad”), to w rezul­ta­cie była to bar­dzo cie­ka­wa, peł­na humo­ru opo­wieść, roz­gry­wa­ją­ca się w świe­cie zwie­rząt i pierw­szych ludz­kich istot. O tym, że sztu­ka się bar­dzo podo­ba­ła, świad­czy­ły ogrom­ne bra­wa i spon­ta­nicz­ne reak­cje oglą­da­ją­cych. Po daw­ce teatru przy­szedł czas na “mokre atrak­cje”. Te zapew­nił Park Wod­ny “ATOL”, gdzie wszy­scy mogli do woli sko­rzy­stać z uro­ków tego miej­sca. Czas zbie­rać pomy­sły na następ­ne cie­ka­we przed­się­wzię­cia w Kole Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci.

Czas pod­su­mo­wań

Dobie­ga koń­ca reali­za­cja pro­jek­tu „ Aktyw­nie, bez­piecz­nie i weso­ło” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert ogło­szo­ne­go przez Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa. Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach pozy­ska­ło z Gmi­ny Wie­ru­szów 5600 zł (war­tość pro­jek­tu 9512 zł). W cza­sie pro­jek­tu bene­fi­cjen­ci uczest­ni­czy­li w zaję­ciach popo­łu­dnio­wych: pla­stycz­nych, spor­to­wych, kom­pu­te­ro­wych, teatral­nych i języ­ko­wych; w wyciecz­ce do Wro­cław­skie­go Teatru Lalek i Ole­śnic­kie­go Par­ku Wod­ne­go ATOL. Zaję­cia sta­cjo­nar­ne umoż­li­wi­ły uczest­ni­kom pozna­nie cie­ka­wych tech­nik pla­stycz­nych, roz­wi­ja­nie spraw­no­ści fizycz­nej poprzez zaba­wy skocz­ne, bież­ne i rzut­ne a tak­że dosko­na­le­nie ele­men­tów gry w teni­sa sto­ło­we­go i pił­kę noż­ną, pozna­nie świa­ta teatru w teo­rii i prak­ty­ce, odkry­cie taj­ni­ków bez­pie­czeń­stwa w Inter­ne­cie. Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go były oka­zją do pozna­nia kul­tu­ry i histo­rii Szko­cji ‚Kana­dy Irlan­dii, Anglii i USA a tak­że roz­wi­ja­nia kom­pe­ten­cji językowych.

Reali­za­cja zadań na rzecz dzie­ci i mło­dzie­ży wpi­sa­ła się na sta­łe w funk­cjo­no­wa­nie Koła TPD. Od wie­lu lat, we współ­pra­cy z TPD OM w Wie­ru­szo­wie, dzię­ki środ­kom z Gmi­ny Wie­ru­szów reali­zo­wa­ne są cie­ka­we zada­nia umoż­li­wia­ją­ce dzie­ciom nie tyl­ko cie­ka­we spę­dze­nie popo­łu­dnio­we­go cza­su, ale roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań i uczest­ni­cze­nie w cie­ka­wych wycieczkach.