Home » Projekty » Żółty talerz 2019 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Żółty talerz 2019 r.

Żółty Talerz w Kole TPD

Kolej­ny raz uczest­ni­cy zajęć koła TPD a zara­zem ucznio­wie naszej szko­ły aktyw­nie uczest­ni­czą w pro­gra­mie Żół­ty Talerz stwo­rzo­nym przez Kul­czyk Foundation.

Odpo­wia­da­jąc na nastę­pu­ją­ce wyzwa­nia Programu:

„- Nale­ży mówić o żywie­niu wszyst­kich dzie­ci w miej­sce styg­ma­ty­zu­ją­ce­go „doży­wia­nia”.

- Dziec­ko zje dobrze tyl­ko wte­dy, jeśli wszyst­kim wokół będzie na tym zależało.

- Tak­że samo dziec­ko, jeśli damy mu taką wie­dzę, może nauczyć doro­słych, co zna­czy pra­wi­dło­we żywienie!”

stwo­rzy­li­śmy dzie­ciom warun­ki do samo­dziel­ne­go przy­go­to­wy­wa­nia kana­pek na dru­gie śnia­da­nie.  Wła­sno­ręcz­nie przy­rzą­dza­ny posi­łek połą­czo­ny z infor­ma­cją na temat wła­ści­we­go odży­wia­nia przy­no­si wymier­ne efek­ty w zakre­sie edu­ka­cji żywieniowej.

Smacznie i wesoło z Żółtym Talerzem

Szkol­ne Koło TPD w Pie­czy­skach uczest­ni­czy w Ogól­no­pol­skim Pro­gra­mie „Żół­ty Talerz”. W ramach tego pro­gra­mu Domi­ni­ka i Seba­stian Kul­czyk, fun­da­to­rzy Kul­czyk Foun­da­tion, prze­zna­czy­li środ­ki finan­so­we na reali­za­cję czte­rech stra­te­gicz­nych celów: Wię­cej dzie­ci jedzą­cych w sto­łów­ce. Lep­sze jako­ścio­wo i zdrow­sze jedze­nie. Mobi­li­za­cja doro­słych do pomo­cy w żywie­niu dzie­ci. Łatwiej­szy dostęp do wie­dzy o zdro­wym żywieniu.

Koło TPD we współ­pra­cy ze Szko­łą Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach zaak­cen­to­wa­ło dru­gi i trze­ci cel. Lep­sze i zdrow­sze jedze­nie, w cza­sie festy­nu, przy­go­to­wa­ły wspól­nie z dzieć­mi nauczy­ciel­ki. Sałat­ki owo­co­we, musy i soki to odpo­wied­ni przy­smak na upal­ny let­ni dzień i spo­ra daw­ka witamin.

Od wrze­śnia nasze Koło uczest­ni­czy w czwar­tej edy­cji Żół­te­go Tale­rza. W ramach pro­gra­mu pro­mu­je­my zdro­we i peł­no­war­to­ścio­we posił­ki, dosto­so­wa­ne do potrzeb każ­de­go dziec­ka. Wie­le przy­jem­no­ści spra­wia dzie­cia­kom wła­sno­ręcz­ne przy­go­to­wa­nia posił­ku: kolo­ro­wych kana­pek, na któ­rych oprócz szyn­ki i ser­ka znaj­du­je się cały ogró­dek warzyw, pysz­ne soki wyko­na­ne z warzyw i owo­ców, kanap­ki z dże­mem, któ­re­mu sło­dycz nada­ją owoce.