Home » Szkoła » Certyfikaty

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Certyfikaty

W roku szkol­nym 2002/2003 szko­ła uczest­ni­czy­ła w akcji „Szko­ła z kla­są” orga­ni­zo­wa­nej przez „Gaze­tę Wybor­czą”, Fun­da­cję Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej i pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Alek­san­dra Kwa­śniew­skie­go. Pomysł na ten pro­gram był nastę­pu­ją­cy. Ogło­szo­no sześć zasad dobrej szkoły.

Do każ­dej z tych zasad zosta­ły przy­go­to­wa­ne zada­nia, któ­re mogły zostać pod­ję­tej zre­ali­zo­wa­ne przez szko­ły, uczest­ni­czą­ce w pro­gra­mie. Wszyst­kie zada­nia wybra­ne w ramach akcji zosta­ły zali­czo­ne. Akcja zakoń­czo­na zosta­ła przy­zna­niem cer­ty­fi­ka­tu “Szko­ły z kla­są”. Nasza szko­ła zna­la­zła się w gro­nie 3118 szkół z całej Pol­ski (w tym jedy­nie 1808 szkół pod­sta­wo­wych), któ­re otrzy­ma­ły tytuł “Szko­ły z kla­są”.

O tytuł “Ucznia z kla­są” ubie­ga­ło się  6 uczniów, któ­rzy two­rzy­li  zespo­ły reali­zu­ją­cych  w ramach zadań: Badam świat, Jestem twór­cą i Poma­gam innym nastę­pu­ją­ce pro­jek­ty: „Cudze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie — czy­li naj­pięk­niej­sze miej­sca naszej oko­li­cy”, “Wasz dar — mój uśmiech i szczę­śli­we dzie­ciń­stwo”, “Z wizy­tą na Olim­pie”. Koor­dy­na­to­rem pro­gra­mu “Uczeń z kla­są” była pani Anna Noga. W ramach pro­gra­mu — ucznio­wie bio­rą­cy w nim udział, od począt­ku roku szkol­ne­go 2007/2008 pra­co­wa­li nad reali­za­cją zadań. Swo­ją pra­cę doku­men­to­wa­li na blo­gach publi­ko­wa­nych w Inter­ne­cie na stro­nie www.szkolazklasa.pl. Zobo­wią­za­ni byli rów­nież do śle­dze­nia wysił­ków innych szkół i komen­to­wa­nia ich pra­cy. Efek­tem koń­co­wym reali­za­cji pro­jek­tów uczniow­skich były pre­zen­ta­cje publi­ko­wa­ne w Inter­ne­cie. W kwiet­niu zakoń­czo­ne zosta­ły pra­ce, a Komi­sja “Szko­ły z Kla­są” roz­po­czę­ła spraw­dza­nie pre­zen­ta­cji, któ­re­go celem było przy­zna­nie tytu­łu “Ucznio­wie z klasą”.

W roku szkol­nym 2008/2009 cała spo­łecz­ność szkol­na a tak­że śro­do­wi­sko lokal­ne zaan­ga­żo­wa­no do  III edy­cji pro­gra­mu spo­łecz­ne­go “Szko­ła bez prze­mo­cy”. Zre­ali­zo­wa­no mnó­stwo dzia­łań na rzecz  bez­piecz­nej oraz wol­nej od agre­sji i prze­mo­cy szko­ły. W roku szkol­nym 2010/2011 przy­stę­pu­je­my do pro­gra­mu ponownie.

W roku szkol­nym 2010/2011 cała spo­łecz­ność szkol­na przy­łą­czy­ła się do ogól­no­pol­skiej akcji Bez­piecz­ne Waka­cje, któ­rej celem jest zwięk­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa spę­dza­nia wol­ne­go cza­su przez dzie­ci, mło­dzież i dorosłych.

W roku szkol­nym 2011/12 uzy­ska­li­śmy cer­ty­fi­kat Szko­ły przy­ja­znej dla sze­ścio­lat­ka. Zdo­by­cie tytu­łu umo­zli­wi­ło nam zaję­cie III miej­sca w woje­wódz­twie łódz­kim w kon­kur­sie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej “Mam 6 lat”.

Nasza szko­ła to Szko­ła przy­ja­zna dla każ­de­go”.

Kon­kurs pro­mu­ją­cy dzia­ła­nia wzmac­nia­ją­ce bez­piecz­ne i efek­tyw­ne funk­cjo­no­wa­nie w szko­łach uczniów ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi pod patro­na­tem hono­ro­wym Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka pole­gał na opi­sa­niu i udo­ku­men­to­wa­niu dzia­łań podej­mo­wa­nych przez szkołę.
Wzię­li­śmy udział w I edy­cji tego kon­kur­su, aby poka­zać, że nasza szko­ła jest miej­scem przy­ja­znym dla każ­de­go, dla uczniów, nauczy­cie­li oraz rodzi­ców.  Świad­czą o tym nasze wspól­ne sukcesy.
Kon­kurs „Szko­ła przy­ja­zna dla każ­de­go” uwzględ­niał  dzia­ła­nia ukie­run­ko­wa­ne na rzecz włą­cza­nia uczniów nie­peł­no­spraw­nych do kształ­ce­nia i edu­ka­cji w szko­le ogólnodostępnej.
Sło­wa pana Tade­usza Sła­wec­kie­go Sekre­ta­rza Sta­nu w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Naro­do­wej są dla nas dużym wyróż­nie­niem „… Pań­stwa uczest­nic­two w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Ini­cja­tyw Poza­rzą­do­wych jest nama­cal­nym dowo­dem na to, iż szko­ły podej­mu­ją sze­reg dzia­łań, aby zapew­nić swo­im uczniom bez­piecz­ne i przy­ja­zne warun­ki rozwoju”.

cert8

Cer­ty­fi­kat „Chro­ni­my Dzieci” 

„Aby zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo dzie­ci i mło­dzie­ży w pla­ców­kach oświa­to­wych Rada Mini­strów uchwa­łą nr 130/2014 z dnia 8 lip­ca 2014 r. przy­ję­ła rzą­do­wy pro­gram na lata 2014–2016 „Bez­piecz­na i przy­ja­zna szko­ła”. Głów­nym celem pro­gra­mu jest zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści dzia­łań wycho­waw­czych i pro­fi­lak­tycz­nych na rzecz bez­pie­czeń­stwa i two­rze­nie przy­ja­zne­go śro­do­wi­ska w szko­łach i pla­ców­kach sys­te­mu oświa­ty” chronimydzieci.pl/wiedza. Od mar­ca 2015 roku nasza szko­ła reali­zo­wa­ła zada­nia, aby osią­gnąć stan­dar­dy ochro­ny dzie­ci przed krzyw­dze­niem w ramach pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki prze­mo­cy wobec dzie­ci i zna­leźć się w nie­licz­nym jesz­cze gro­nie szkół z cer­ty­fi­ka­tem „Chro­ni­my dzie­ci” chronimydzieci.pl/placowki. Auto­rem i koor­dy­na­to­rem pro­gra­mu jest Fun­da­cja Dzie­ci Niczy­je. Ideą pro­gra­mu jest przy­zna­wa­nie cer­ty­fi­ka­tu „Chro­ni­my Dzie­ci” pla­ców­kom, któ­re speł­nia­ją wyso­ki poziom stan­dar­dów ochro­ny dzie­ci oraz ofe­ru­ją wyso­ką jakość pro­gra­mów ochro­ny dzie­ci przed krzyw­dze­niem. Na stro­nie Fun­da­cji czy­ta­my„ Dziec­ko, czy­li oso­ba poni­żej 18. roku życia, nie ma peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych i nie może w swo­im imie­niu sku­tecz­nie podej­mo­wać takich czyn­no­ści. Nie może zatem zgło­sić poli­cji, pro­ku­ra­tu­rze czy sądo­wi rodzin­ne­mu, że jest krzyw­dzo­ne. W tej sytu­acji na doro­słych, zwłasz­cza pro­fe­sjo­na­li­stach, któ­rzy mają kon­takt z dzieć­mi z racji wyko­ny­wa­ne­go zawo­du, spo­czy­wa szcze­gól­ny obo­wią­zek reago­wa­nia w przy­pad­ku podej­rze­nia, że dziec­ko doświad­cza prze­mo­cy. Pra­cow­ni­cy pla­có­wek, mają­cych kon­takt z dzieć­mi powin­ni być szcze­gól­nie wyczu­le­ni na wszel­kie­go rodza­ju symp­to­my krzyw­dze­nia dzie­ci, a tak­że powin­ni posia­dać wie­dzę na temat odpo­wied­nie­go reago­wa­nia w sytu­acjach, gdy bez­pie­czeń­stwo dziec­ka jest zagro­żo­ne – zarów­no w śro­do­wi­sku domo­wym, kie­dy spraw­cą krzyw­dze­nia jest czło­nek rodzi­ny, jak i pod­czas poby­tu w pla­ców­ce, gdy spraw­ca­mi są rówie­śni­cy lub człon­ko­wie per­so­ne­lu. Czę­sto to wła­śnie od pozio­mu wie­dzy oraz wraż­li­wo­ści per­so­ne­lu pla­ców­ki, do któ­rej uczęsz­cza dziec­ko zale­ży popraw­ne roz­po­zna­nie pro­ble­mu krzyw­dze­nia wobec dziec­ka, a tak­że wdro­że­nie nale­ży­tej i zgod­nej z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem inter­wen­cji – zarów­no praw­nej, jak i poza­praw­nej. Pol­skie pra­wo nakła­da na przed­sta­wi­cie­li pla­có­wek oświa­to­wych kon­kret­ne obo­wiąz­ki, zwią­za­ne ochro­ną dzie­ci przed krzyw­dze­niem oraz inter­we­nio­wa­niem w przy­pad­kach podej­rze­nia krzyw­dze­nia dziec­ka”. chronimydzieci.pl/wiedza

cert-chronimydzieci

Cer­ty­fi­kat „ Dobrze zaPRO­JEK­To­wa­nej Szko­ły 2019”

Kolej­ny raz Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zosta­ła wyróż­nio­na i otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat „ Dobrze zaPRO­JEK­To­wa­nej Szko­ły 2019” za podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia na rzecz pro­mo­wa­nia pra­cy z uczniem meto­dą pro­jek­tu oraz wspie­ra­nie mło­dzie­ży w podej­mo­wa­niu ambit­nych wyzwań edu­ka­cyj­nych. Cer­ty­fi­kat został przy­zna­ny w ramach Pro­gra­mu „ Pro­jekt z kla­są”. Reali­zo­wa­ne dzia­ła­nia dydak­tycz­ne, wycho­waw­cze i opie­kuń­cze przez kadrę peda­go­gicz­ną w tej szko­le mają na celu pro­mo­wa­nie współ­pra­cy w gru­pie, ucze­nie zasad fair-play, naby­wa­nie umie­jęt­no­sci radze­nia sobie nawet z naj­trud­niej­szy­mi zada­nia­mi i nie pod­da­wa­nie się. Patro­nem hono­ro­wym tej akcji było Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji, MEN, Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska oraz Uni­wer­sy­tet Jagie­loń­ski w Krakowie.