Home » Projekty » “Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

“Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”

logo-ekologia

Pro­jekt „ Z eko­lo­gią za pan brat od naj­młod­szych lat — edu­ka­cja ekologiczna
w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach”

współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków
Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Środowiska
i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi

„Z eko­lo­gią za pan brat od naj­młod­szych lat — edu­ka­cja eko­lo­gicz­na w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach” to tytuł pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go od 1 lute­go. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi w ramach kon­kur­su pn. „ Edu­ka­cja Eko­lo­gicz­na w szko­łach i przed­szko­lach w roku szkol­nym 2015/2016”. War­tość ogól­na zada­nia: 16.298,30 w tym wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia — 14 380,00, udział wła­sny — 1910,00. Pro­jekt zakła­da wyciecz­kę do Gmin­nej Oczysz­czal­ni Ście­ków w Wie­ru­szo­wie, kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjum pt. „Na tro­pie dzi­kich wysy­pisk śmie­ci” (w kwiet­niu do szkół zosta­nie prze­sła­ny regu­la­min), szkol­ny kon­kurs „ Zbie­ra­my surow­ce wtór­ne”, któ­ry został ogło­szo­ny w momen­cie roz­po­czę­cia pro­jek­tu i trwać będzie do czerw­ca, zaję­cia z zakre­su edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej dla przed­szko­la­ków i uczniów kl. I – VI zakła­da­ją­ce m.in. reali­za­cję zagad­nień doty­czą­cych segre­ga­cji odpa­dów, recy­klin­gu, oszczę­dza­nia wody, eko­lo­gii w polu i w ogro­dzie, powie­trza i jego zanie­czysz­cze­nia, ener­gii i spo­so­bów na jej oszczędzanie.

www.zainwestujwekologie.pl

Kil­ka słów o zajęciach

Kla­sa II reali­zu­je pro­gram edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej „MŁODZI EKOLODZY”. Nad­rzęd­nym celem tego pro­gra­mu jest sku­tecz­ne i efek­tyw­ne kształ­to­wa­nie postaw dzie­ci zgod­nych z ety­ką eko­lo­gicz­ną. Pro­gram słu­ży nie tyl­ko pogłę­bie­niu i pozna­niu nowej wie­dzy , ale pobu­dza aktyw­ność dzie­ci i ich twór­cze myśle­nie. Uczy współ­dzia­ła­nia w zespo­le, kształ­tu­je wła­ści­we posta­wy. Mają temu słu­żyć róż­ne for­my pra­cy: wyciecz­ki tema­tycz­ne, lek­cje z zasto­so­wa­niem aktyw­nych metod pra­cy, gry i zaba­wy o tema­ty­ce eko­lo­gicz­nej, poga­dan­ki, roz­mo­wy, aktyw­ny udział w kon­kur­sach zwią­za­nych z eko­lo­gią, wyko­ny­wa­nie albu­mów tema­tycz­nie zwią­za­nych  z poszcze­gól­ny­mi tre­ścia­mi. Tre­ści pro­gra­mo­we zgru­po­wa­ne zosta­ły wokół dwóch blo­ków tema­tycz­nych: 1. Pozna­je­my bliż­sze i dal­sze środowisko.
2. Wszyst­kim nam potrzeb­ne jest śro­do­wi­sko. Na pla­cu szkol­nym zbu­do­wa­ny został ogró­dek mete­oro­lo­gicz­ny do obser­wa­cji pogo­dy z ter­mo­me­trem, wia­tro­mie­rzem i desz­czo­mie­rzem. Ucznio­wie zało­ży­li też hodow­lę roślin w mini szklar­ni kla­so­wej. Zaję­cia uroz­ma­ica­ją cie­ka­we środ­ki dydak­tycz­ne zaku­pio­ne w ramach pro­jek­tu: gry dydak­tycz­ne, kolo­ro­we plan­sze ścien­ne i cie­ka­wa lite­ra­tu­ra. Wyru­sza­jąc na wyciecz­ki ucznio­wie zabio­rą ze sobą worek mło­de­go ento­mo­lo­ga-poszu­ki­wa­cza owa­dów oraz lor­net­ki. Pra­cu­jąc w 2 blo­ku tema­tycz­nym dzie­ci zosta­ną zapo­zna­ne z pod­sta­wo­wy­mi poję­cia­mi eko­lo­gicz­ny­mi i ochro­ny śro­do­wi­ska, z rośli­na­mi i zwie­rzę­ta­mi chro­nio­ny­mi w Pol­sce. Nauczą się zacho­wań przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska. Po reali­za­cji pro­gra­mu „MŁODZI EKOLODZY” ucznio­wie powin­ni podej­mo­wać dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne we wła­snym życiu i naj­bliż­szym oto­cze­niu. Powin­ni czuć się odpo­wie­dzial­ni za śro­do­wi­sko, w któ­rym żyją. Nabę­dą umie­jęt­no­ści obser­wo­wa­nia śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Będą umie­li wyko­rzy­stać wie­dzę zdo­by­tą na zaję­ciach w praktyce.


Cie­ka­wost­ki doty­czą­ce zajęć

Pod­czas zajęć ucznio­wie oraz dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go pro­wa­dzi­li dys­ku­sje na temat: Do cze­go potrzeb­na jest woda. Uło­ży­li sche­mat krą­że­nia wody w przy­ro­dzie. Omó­wi­li zagad­nie­nie zanie­czysz­cze­nia wód w zbior­ni­kach natu­ral­nych i sztucz­nych oraz prze­ana­li­zo­wa­li przy­czy­ny ich zanie­czysz­czeń. Ryso­wa­li na temat: O co pro­si ludzi rze­ka. W cza­sie kolej­nych zajęć będą eks­pe­ry­men­to­wa­li, pozna­wa­li zasa­dy ochro­ny śro­do­wi­ska poprzez edu­ka­cyj­ne gry plan­szo­we i zaba­wy dydak­tycz­ne. Pozna­ją rów­nież zasa­dy zdro­we­go jedze­nia i spo­so­by kupo­wa­nia zdro­wych pro­duk­tów. Reali­zo­wa­ny pro­jekt nie­wąt­pli­wie jesz­cze bar­dziej pogłę­bi wśród naszych uczniów i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go wie­dzę i zain­te­re­so­wa­nia eko­lo­gią. Sta­ną się oni świa­do­mi zagro­żeń, jakie powo­du­je czło­wiek poprzez nie­pra­wi­dło­we użyt­ko­wa­nie zaso­bów przy­ro­dy, a szko­ła wzbo­ga­ci­ła się o nowe mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Wszy­scy chęt­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach ponie­waż trud­ne tema­ty podej­mo­wa­ne są w spo­sób atrak­cyj­ny i przy­ja­zny dla dziecka.


Kil­ka zdań o zajęciach

Ucznio­wie klas IV – VI uczest­ni­czą w zaję­ciach koła eko­lo­gicz­ne­go, któ­rych prio­ry­te­tem jest roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań przy­rod­ni­czych oraz wraż­li­wo­ści eko­lo­gicz­nej, dostrze­ga­nie zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z nad­mier­nej eks­plo­ata­cji środowiska.

Na zaję­ciach  ucznio­wie prze­pro­wa­dzać będą doświad­cze­nia zwią­za­ne z zanie­czysz­cze­niem wody, powie­trza i gle­by, pozna­ją przy­czy­ny zanie­czysz­cze­nia oko­li­cy w któ­rej miesz­ka­ją i spo­so­by popra­wy sta­nu śro­do­wi­ska. Pozna­ją rów­nież spo­so­by efek­tyw­ne­go oszczę­dza­nia ener­gii zamie­nia­jąc się w „elek­trycz­nych detek­ty­wów”. Ucznio­wie będą tro­pić „dzi­kie” wysy­pi­ska śmie­ci, a tak­że uczyć się selek­tyw­nej segre­ga­cji odpa­dów, pozna­ją odna­wial­ne i nie­od­na­wial­ne źró­dła ener­gii. Wszyst­kie zaję­cia wzbo­ga­co­ne są pomo­ca­mi dydak­tycz­ny­mi, któ­re w nama­cal­ny spo­sób poka­zu­ją ucznio­wi tre­ści reali­zo­wa­ne na kole ekologicznym.


Koło eko­lo­gicz­ne w kl. III

Zakła­da reali­za­cję zagad­nień z zakre­su eko­lo­gii, ochro­ny przy­ro­dy jak rów­nież zagro­żo­nych gatun­ków roślin oraz zwie­rząt. Ich celem jest potrze­ba sze­ro­kie­go spoj­rze­nia na zagad­nie­nia eko­lo­gicz­ne oraz wzrost świa­do­mo­ści uczniów, któ­rzy swo­ją aktyw­ną posta­wą przy­czy­nią się do pro­pa­go­wa­nia wła­ści­wych zacho­wań i dzia­łań na rzecz ota­cza­ją­ce­go nas środowiska.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest w kla­sie I od mar­ca w wymia­rze jed­nej godzi­ny tygo­dnio­wo i w oddzia­le przed­szkol­nym w wymia­rze dwóch godzin tygo­dnio­wo. Pod­czas zajęć ucznio­wie oraz dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go pro­wa­dzi­li dys­ku­sje na temat: Do cze­go potrzeb­na jest woda. Uło­ży­li sche­mat krą­że­nia wody w przy­ro­dzie. Omó­wi­li zagad­nie­nie zanie­czysz­cze­nia wód w zbior­ni­kach natu­ral­nych i sztucz­nych oraz prze­ana­li­zo­wa­li przy­czy­ny ich zanie­czysz­czeń. Ryso­wa­li na temat: O co pro­si ludzi rze­ka. W cza­sie kolej­nych zajęć będą eks­pe­ry­men­to­wa­li, pozna­wa­li zasa­dy ochro­ny śro­do­wi­ska poprzez edu­ka­cyj­ne gry plan­szo­we i zaba­wy dydak­tycz­ne. Pozna­ją rów­nież zasa­dy zdro­we­go jedze­nia i spo­so­by kupo­wa­nia zdro­wych pro­duk­tów. Reali­zo­wa­ny pro­jekt nie­wąt­pli­wie jesz­cze bar­dziej pogłę­bi wśród naszych uczniów i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go wie­dzę i zain­te­re­so­wa­nia eko­lo­gią. Sta­ną się oni świa­do­mi zagro­żeń, jakie powo­du­je czło­wiek poprzez nie­pra­wi­dło­we użyt­ko­wa­nie zaso­bów przy­ro­dy, a szko­ła wzbo­ga­ci­ła się o nowe mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Wszy­scy chęt­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach ponie­waż trud­ne tema­ty podej­mo­wa­ne są w spo­sób atrak­cyj­ny i przy­ja­zny dla dziecka.


Wyciecz­ka do oczysz­czal­ni ście­ków w Wieruszowie

15 kwiet­nia ucznio­wie klas IV- VI uda­li się gmin­nej oczysz­czal­ni ście­ków w Wie­ru­szo­wie. Tam mie­li moż­li­wość zapo­zna­nia się z zasa­da­mi dzia­ła­nia oczysz­czal­ni zmo­der­ni­zo­wa­nej trzy lata temu. Ucznio­wie obej­rze­li pom­pow­nie, pia­skow­ni­ki, reak­to­ry bio­lo­gicz­ne, osad­ni­ki, odbior­ni­ki ście­ków oczysz­czo­nych. Pra­cow­nik oczysz­czal­ni tłu­ma­czył dzia­ła­nia poszcze­gól­nych urzą­dzeń, obja­śniał meto­dy oczysz­cza­nia, jak wyko­rzy­stu­je się osad po oczysz­cze­niu wody, jakie orga­ni­zmy bio­rą udział w tym pro­ce­sie. Ucznio­wie dowie­dzie­li się, ile ście­ków jest obec­nie oczysz­cza­ne w cią­gu doby i co osta­tecz­nie się z nimi dzieje.

Po tej wyciecz­ce nikt z uczest­ni­ków nie miał już żad­nych wąt­pli­wo­ści, że wodę trze­ba oszczę­dzać i chro­nić od zanie­czysz­czeń. Pozna­nie nie­któ­rych pro­ce­sów uzmy­sło­wi­ło  rów­nież, ile pra­cy i pie­nię­dzy nale­ży wło­żyć w oczysz­cze­nie wody, aby osta­tecz­nie mogła tra­fić do Prosny.


„Na tro­pie dzi­kich wysy­pisk śmieci”

W epo­ce segre­ga­cji odpa­dów, kom­plek­so­wych usług w zakre­sie ich odbio­ru, róż­no­rod­nych dzia­łań z zakre­su eko­lo­gii np. „Sprzą­ta­nie Świa­ta”, powia­tu na wio­snę — pro­blem dzi­kich wysy­pisk, na tere­nie Gmi­ny Wie­ru­szów, nie powi­nien ist­nieć. Wycho­dząc z takie­go zało­że­nia nasza szko­ła ogła­sza­jąc regu­la­min kon­kur­su „Na tro­pie dzi­kich wysy­pisk śmie­ci” zobo­wią­za­ła uczest­ni­ków do zlo­ka­li­zo­wa­nia tyl­ko jed­ne­go dzi­kie­go wysy­pi­ska śmie­ci w naj­bliż­szej oko­li­cy. Oka­za­ło się, że gru­py eko­lo­gicz­nych detek­ty­wów odkry­ły ich znacz­nie wię­cej. Kon­kurs jest jed­nym z dzia­łań w pro­jek­cie współ­fi­nan­so­wa­nym przez WFO­ŚiGW w Łodzi. Zapro­sze­nie do poszu­ki­wa­nia wysy­pisk przy­ję­ło Gim­na­zjum nr 1 im. Jana Paw­ła II, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tekli­no­wie, Wysza­no­wie i Pie­czy­skach. Efek­tem pra­cy czte­ro­oso­bo­wych zespo­łów jest dzie­więć pre­zen­ta­cji dowo­dzą­cych, że w naszych miej­sco­wo­ściach jest jesz­cze dużo do zro­bie­nia w zakre­sie dba­nia o śro­do­wi­sko. Do pra­cy w komi­sji kon­kur­so­wej zosta­li zapro­sze­ni nauczy­cie­le ze szkół bio­rą­cych udział, infor­ma­tyk i pra­cow­nik Wydzia­łu Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścią i Ochro­ny Śro­do­wi­ska Urzę­du Miej­skie­go. Wyni­ki kon­kur­su przed­sta­wia­ją się następująco:

w kate­go­rii szko­ła podstawowa:

I miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tekli­no­wie – Mate­usz Kup­czyk, Kon­rad Gajew­ski, Kac­per Popra­wa, Mate­usz Jusz­czak  (54 pkt)

II miej­sce — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach – Wik­to­ria Mały­ska, Kor­ne­lia Figiel, Hubert Szcze­pań­ski, Piotr Mro­żek (53 pkt)

III miej­sce – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wysza­no­wie – Patry­cja Mar­czak, Jadwi­ga Zawidz­ka, Celi­na Kędzier­ska, Oli­wia Pruch­nic­ka (45 pkt)

w kate­go­rii gimnazjum:

zespo­ły repre­zen­tu­ją­ce Gim­na­zjum nr 1

I miej­sce — Gra­cjan Woj­ciesz­ko, Dawid Sodom­ski, Jakub Hącia, Hubert Cegla­rek (60 pkt)

II miej­sce — Anna Nawroc­ka, Oli­wia Niko­dem, Mał­go­rza­ta Win­kow­ska, Kami­la Mora (54 pkt)

III miej­sce — Domi­ni­ka Łuczak, Ewa Bar­to­szek, Kon­rad Łuczak, Jakub Miko­łaj­czyk (49 pkt)

wyróż­nie­nie — Ewa Soł­ty­sik, Wik­to­ria Trze­ciak, Mar­ta Gabas, Ali­cja Bystrek (42 pkt)


Kon­kurs eko­lo­gicz­ny dla uczniów pt. „Zbie­ra­my surow­ce wtórne”

Do kon­kur­su przy­stą­pi­ła więk­szość uczniów i pra­wie wszyst­kie przed­szko­la­ki. Łącz­nie zebra­no: 748,12 kg maku­la­tu­ry, 177,90 kg kor­ków pla­sti­ko­wych, 36,93 kg puszek aluminiowych

W kate­go­rii: Makulatura:

I miej­sce — Tomasz Kos – kla­sa III – 204 kg 

II miej­sce – Adam Lisiec­ki – gru­pa 3–4 lat­ki – 168,50 kg

III miej­sce – Poda­wacz Jakub –kla­sa IV – 94 kg

W kate­go­rii: Kor­ki plastikowe:

I miej­sce – Han­na Zna­mi­row­ska – kla­sa I – 16,80 kg 

II miej­sce – Szy­mon Poda­wacz – kla­sa VI – 13,80 kg

III miej­sce – Oli­wier Sem­ba – kla­sa II – 12,50 kg

W kate­go­rii: Pusz­ki aluminiowe:

I miej­sce — Wik­tor Lisiec­ki – gru­pa 3–4 lat­ków – 21,88 kg 

II miej­sce – Mag­da­le­na Fer­dy­nus – gru­pa 3–4 lat­ki – 6,52 kg

III miej­sce – Tra­ła Julia – kla­sa I – 5,70 kg

Nagro­dy zosta­ną wrę­czo­ne w cza­sie spo­tka­nia z oka­zji pod­su­mo­wa­nia pro­jek­tu 22 czerw­ca 2016 r.


Pod­su­mo­wa­nie Projektu

22 czerw­ca w sali OSP w Pie­czy­skach pod­su­mo­wa­li­śmy reali­za­cję pro­jek­tu „Z eko­lo­gią za pan brat od naj­młod­szych lat — edu­ka­cja eko­lo­gicz­na w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach”. Zapro­sze­nie do udzia­łu w pod­su­mo­wa­niu przy­ję­li: Rad­ny Rady Miej­skiej pan Dawid Borycz­ko, ucznio­wie i nauczy­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, przed­sta­wi­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Wysza­no­wie i Gim­na­zjum nr 1 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie wraz z opie­ku­na­mi. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło przed­sta­wie­nie trze­cio­kla­si­stów będą­ce nie tyl­ko z tytu­łu odpo­wie­dzią na pyta­nie „Jak roz­we­se­lić Zie­mię?” Myśl prze­wod­nia spo­tka­nia – sło­wa Sir Pete­ra Scot­ta „Im wię­cej będzie pośród nas ludzi zain­te­re­so­wa­nych świa­tem przy­ro­dy i żyją­cych z nim w zgo­dzie, tym więk­sze będą szan­se na to, że świat ten zosta­nie zacho­wa­ny” zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej przed­sta­wia­ją­cej dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w ramach pro­jek­tu: zaję­cia dodat­ko­we w oddzia­le przed­szkol­nym, koło eko­lo­gicz­ne w kla­sie I, II, III, koło przy­rod­ni­cze w kla­sach IV-VI, wyciecz­ka do Gmin­nej Oczysz­czal­ni Ście­ków w Wie­ru­szo­wie, szkol­ny kon­kurs „Zbie­ra­my surow­ce wtór­ne”, gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych „Na tro­pie dzi­kich wysy­pisk śmie­ci”. W cza­sie spo­tka­nia, zwy­cięz­com i wyróż­nio­nym, wrę­czo­no nagro­dy rzeczowe.

Pro­jekt w uję­ciu statystycznym:

  • budżet pro­jek­tu: 16298,30 (w tym dota­cja WFO­ŚiGW w Łodzi: 14387,00, udział wła­sny: 1911,30),
  • czas trwa­nia pro­jek­tu: 01.02–30.06.2016r.,
  • godzi­ny zajęć z zakre­su edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej — 60,
  • zaję­cia edu­ka­cyj­ne nt. „Czy­sta woda zdro­wia doda” w kla­sach I‑III — 3 godziny,
  • licz­ba wycie­czek edu­ka­cyj­nych — 1,
  • zlo­ka­li­zo­wa­ne i udo­ku­men­to­wa­ne dzi­kie wysy­pi­ska śmie­ci w Gmi­nie Wie­ru­szów – 9,
  • zebra­no 748,12 kg maku­la­tu­ry, 177,90 kg kor­ków pla­sti­ko­wych, 36,93 kg puszek aluminiowych,
  • kon­kur­sy: szkol­ny — 1, gmin­ny – 1.