Dostęp do platformPrzyjaciele szkoły

serwis modowy mybaze

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Dla Babci i Dziadka

22 stycznia 2021
Bab­cia i Dzia­dek to bar­dzo waż­ne oso­by w życiu każ­de­go, dla­te­go w tym szcze­gól­nym dniu dzie­ci  z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach pamię­ta­ły o nich. W tym roku ze wzglę­du ma pan­de­mię w nie­co inny spo­sób uczci­ły ten dzień, wysy­ła­jąc rela­cję onli­ne ze swo­ich wystę­pów. Nato­miast wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie laur­ki oso­bi­ście wrę­czy­ły już w domu. Jed­nak­że, ani pan­de­mia, ani […]


Czy­taj dalej …

w Co ubrać się do szkoły

W co ubrać się do szkoły

4 stycznia 2021
Przygotowanie do szkoły wymaga przede wszystkim odrobienie lekcji i spakowania wszystkich rzeczy do tornistra. Ważną jednak rzeczą jest również ubiór. O ile w pierwszych klasach podstawówki dbają o to jeszcze mamy, o tyle już w starszych klasach i w szkole średniej uczniowie ubierają się sami. Dawno już minął czas szkolnych mundurków, ale nie znaczy to, że do szkoły można ubierać się, jak tylko się zechce. Jak więc ubrać się odpowiednio do szkoły?


Czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I ŚWIĄTECZNYCH PIOSENEK „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…”

4 stycznia 2021
Z ogrom­ną rado­ścią infor­mu­je­my, że tego­rocz­ny Szkol­ny Kon­kurs Kolęd, Pasto­ra­łek i Świą­tecz­nych Pio­se­nek „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach został roz­strzy­gnię­ty! W tym roku nasz kon­kurs odbył się w for­mie zdal­nej, ze wzglę­du na czas epi­de­mii oraz obostrzeń zwią­za­nych z orga­ni­zo­wa­niem imprez kul­tu­ral­nych. Celem kon­kur­su było kul­ty­wo­wa­nie i roz­wi­ja­nie tra­dy­cji wspól­ne­go kolę­do­wa­nia, popu­la­ry­za­cja pol­skich kolęd i pasto­ra­łek, roz­wi­ja­nie […]


Czy­taj dalej …

„Santa’s Christmas”

22 grudnia 2020
Świą­tecz­ne kon­kur­sy zor­ga­ni­zo­wa­ne w naszej szko­le zakoń­czył kon­kurs z języ­ka angiel­skie­go dedy­ko­wa­ny kla­som V‑VIII pt. „Santa’s Chri­st­mas”. Pole­gał on na stwo­rze­niu komik­su, któ­ry opi­sy­wał Boże Naro­dze­nie św. Miko­ła­ja. Komi­sja kon­kur­so­wa bra­ła pod uwa­gę popraw­ność gra­ma­tycz­ną, for­mę, sta­ran­ność wyko­na­nia oraz pomy­sło­wość. Ucznio­wie wyka­za­li się jak zwy­kle ogrom­ną kre­atyw­no­ścią i talen­tem. Wśród uczniów kla­sy V I miej­sce zaję­ła Daria […]


Czy­taj dalej …

Konkurs „Tradycyjna gwiazda kolędnika”

16 grudnia 2020
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że kon­kurs tra­dy­cyj­na GWIAZDA KOLĘDNIKA na dłu­gim kiju, został roz­strzy­gnię­ty. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie daw­nych tra­dy­cji bożo­na­ro­dze­nio­wych, wspól­ne spę­dze­nie cza­su z rodzi­ną. Pra­wie wszyst­kie pra­ce mają mecha­ni­zmy poru­sza­ją­ce gwiaz­dy i mamy przy­pusz­cze­nia że to robo­ta Tatu­siów lub Dziad­ków. Pra­wie wszyst­kie pra­ce speł­ni­ły wyma­ga­nia kon­kur­so­we. Gwiaz­dy były wyko­na­nie z tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów oraz zamon­to­wa­no je na kiju. […]


Czy­taj dalej …

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 2020/21

15 grudnia 2020
Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ły się Woje­wódz­kie kon­kur­sy przed­mio­to­we. Ucznio­wie naszej szko­ły przy­stą­pi­li do kon­kur­su z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki oraz języ­ka angiel­skie­go. Była to oka­zja do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy z okre­ślo­nych dzie­dzin wie­dzy. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim bio­rą­cym udział odwa­gi i osią­gnię­tych wyni­ków. […]


Czy­taj dalej …

Serdecznie Dziękujemy

9 grudnia 2020
[…]


Czy­taj dalej …

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Magiczna broda Św. Mikołaj”

8 grudnia 2020
Z wiel­ką przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Gmin­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny pt. „Magicz­na bro­da św.  Miko­ła­ja ” został roz­strzy­gnię­ty. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie dzie­ciom tra­dy­cji Miko­ła­jek, inspi­ro­wa­nie dzie­ci do pra­cy twór­czej, pobu­dze­nie wyobraź­ni i wraż­li­wo­ści arty­stycz­nej dzie­ci, a tak­że zapre­zen­to­wa­nie przez dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym twór­czo­ści pla­stycz­nej. Oto lista zwy­cięz­ców: Gru­pa dzie­ci 5- let­nich : I miej­sce —  Julia […]


Czy­taj dalej …

Witaj Święty Mikołaju!

7 grudnia 2020
Świę­ty Miko­łaj odwie­dza dzie­ci w każ­dym miej­scu na całym świe­cie. 4 grud­nia z wor­kiem peł­nym pre­zen­tów przy­je­chał rów­nież  do przed­szko­la­ków z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Dzie­ci wybra­ły się na spa­cer w poszu­ki­wa­niu Miko­ła­ja, nasłu­chi­wa­ły dźwię­ku dzwo­necz­ków, któ­re sły­chać było już z dale­ka i świad­czy­ło to o tym, że do szko­ły zbli­ża się nikt inny, jak Świę­ty Miko­łaj we wła­snej oso­bie. […]


Czy­taj dalej …

All about Scotland

7 grudnia 2020
Z oka­zji Dnia Świę­te­go Andrze­ja – patro­na Szko­cji, w naszej szko­le został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs języ­ko­wy pt.”All abo­ut Sco­tland”.  Celem kon­kur­su było posze­rze­nie wie­dzy na temat tego anglo­ję­zycz­ne­go kra­ju i zdo­by­cie jak naj­więk­szej ilo­ści infor­ma­cji o histo­rii, tra­dy­cji, kul­tu­rze, spo­rcie i lite­ra­tu­rze Szko­cji. Zdal­na for­ma kon­kur­su, na szczę­ście, nie znie­chę­ci­ła uczest­ni­ków do udzia­łu. I miej­sce zaję­li: Adam Sztuc­ki  (kl.VII) […]


Czy­taj dalej …