Home » Szkoła » Misja i wizja szkoły

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Misja i wizja szkoły

  1. WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH

a) Szko­ła jako wspól­no­ta uczniów, rodzi­ców i nauczycieli. 

b) Szko­ła umoż­li­wia­ją­ca uczniom wszech­stron­ny roz­wój, kształ­cą­ca potrze­bę aktyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su, stwa­rza­ją­ca warun­ki do nauki wszyst­kim, bez wzglę­du na ich moż­li­wo­ści psy­chicz­ne i fizyczne. 

c) Szko­ła, w któ­rej panu­je życz­li­wa i bez­piecz­na atmos­fe­ra opar­ta na kul­tu­rze oso­bi­stej nauczy­cie­li, uczniów i rodzi­ców, wza­jem­nym sza­cun­ku, akcep­ta­cji, pomo­cy i współdziałaniu. 

d) Szko­ła, któ­rej kadrę two­rzy zespół osób nasta­wio­nych inno­wa­cyj­nie wobec przy­ję­tych zało­żeń, chęt­nych do dosko­na­le­nia kwa­li­fi­ka­cji zawodowych.

e) Szko­ła zna­na w śro­do­wi­sku jako pla­ców­ka ofe­ru­ją­ca usłu­gi edu­ka­cyj­ne na wyso­kim pozio­mie jakości.

f) Szko­ła aktyw­nie włą­cza­ją­ca się do dzia­łań na rzecz spo­łecz­ność lokalnej.

g) Szko­ła współ­pra­cu­ją­ca z inny­mi pla­ców­ka­mi w gmi­nie i poza nią.

h) Szko­ła, któ­rej ucznio­wie i absol­wen­ci odno­szą suk­ce­sy w róż­nych dzie­dzi­nach nauki, kul­tu­ry i spor­tu, są dobrze wycho­wa­ni, god­nie repre­zen­tu­ją rodzi­nę, szko­łę, Ojczyznę.

  1. MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH

a) Wypo­sa­ża­nie uczniów w wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re pozwo­lą im doko­nać wybo­ru dro­gi dal­sze­go kształ­ce­nia i funk­cjo­no­wa­nia w nowo­cze­snym społeczeństwie. 

b) Roz­wi­ja­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści uczniów oraz wia­ry we wła­sne możliwości.

c) Ukie­run­ko­wa­nie na dobro uczniów i ich potrze­by, roz­wi­ja­nie zdol­no­ści i zainteresowań. 

d) Pod­no­sze­nie efek­tyw­no­ści uczenia. 

e) Dosko­na­le­nie pro­ce­su lek­cyj­ne­go poprzez wpro­wa­dze­nie metod akty­wi­zu­ją­cych i inno­wa­cji pedagogicznych.

f) Wyko­rzy­sty­wa­nie tech­no­lo­gii informacyjno-komunikacyjnych. 

g) Pro­mo­wa­nie zdro­we­go sty­lu życia. 

h) Stwo­rze­nie dzia­łań wycho­waw­czych, aby szko­ła była bez­piecz­na i przyjazna. 

i) Zapew­nie­nie opie­ki i pomo­cy w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i socjalnych. 

j) Kształ­to­wa­nie samo­dziel­no­ści, samo­rząd­no­ści i zasad demokracji.