Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2012 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2012 r.

“Popo­łu­dnie w szko­le — ja tak wolę!”

Cel zada­nia:

  1. Orga­ni­za­cja cza­su wol­ne­go dzie­ciom i młodzieży.
  2. Pro­wa­dze­nie zajęć roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia tech­no­lo­gią infor­ma­cyj­ną i kom­pu­te­ro­wą, pla­sty­ką, spor­tem, teatrem, języ­kiem angielskim.
  3. Wyrów­ny­wa­nie szans edukacyjnych.
  4. Inte­gra­cja dzie­ci i młodzieży.

Zaję­cia spor­to­we w gru­pie star­szej pro­wa­dzo­ne przez mgr Rena­tę Owcza­rek. Uczest­ni­cy będą się uczyć i dosko­na­lić pod­sta­wo­we ele­men­ty gry w teni­sa sto­ło­we­go, w teni­sa ziem­ne­go i mini koszykówkę.

Zaję­cia teatral­ne w gru­pie 6–12 lat pro­wa­dzo­ne przez mgr Annę Nogę. W cza­sie spo­tkań ucznio­wie przy­go­tu­ją się do wysta­wie­nia dwóch sztuk teatral­nych: „Na stra­ga­nie”, „Jaseł­ka”. Nabę­dą umie­jęt­ność odgry­wa­nia sce­nek rodza­jo­wych i obra­zo­wa­nia świa­ta meto­dą dramy.

Zaję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci młod­szych pro­wa­dzo­ne przez mgr E. Szew­czyk zakła­da­ją wyra­że­nie poprzez róż­ne tech­ni­ki i for­my malar­skie hasła “W zdro­wym cie­le — zdro­wy duch”, dosko­na­le­nie spraw­no­ści manu­al­nej, pozna­nie cie­ka­wych tech­nik i form plastycznych.

Zaję­cia kom­pu­te­ro­we w gru­pie dzie­ci 6–9 lat pro­wa­dzić będzie mgr Ane­ta Kos. Uczest­ni­cy zdo­bę­dą umie­jęt­ność prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia kom­pu­te­ra, jako źró­dła nauki i rozrywki.

Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go w gru­pie 6–10 lat popro­wa­dzi mgr Anna Zna­mi­row­ska. W cza­sie spo­tkań dzie­ci będą roz­wi­jać spraw­ność języ­ko­wą i posze­rzać zasób słow­nic­twa, ćwi­czyć wymo­wę, umie­jęt­ność słuchania.

 Zaję­cia świe­tli­cy popo­łu­dnio­wej TPD
przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach
w godz. 16:00 – 18:00

”W zdro­wym cie­le — zdro­wy duch”

Zaję­cia świe­tli­co­we pt. ”W zdro­wym cie­le — zdro­wy duch” odby­wa­ją się w pię­ciu blokach:

  • Pod­czas zajęć kom­pu­te­ro­wych ucznio­wie kształ­cą umie­jęt­ność prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia kom­pu­te­ra jako źró­dła nauki i roz­ryw­ki. Przy­go­to­wa­li m.in. laur­kę na Dzień Kobiet, pla­kat pt. ”Zdro­wa żyw­ność”, pre­zen­ta­cję pt. ”Wiem, co jem”.
  • W cza­sie zajęć pla­stycz­nych gro­ma­dzi się gru­pa młod­sza i wyko­nu­je cie­ka­we pra­ce róż­ny­mi tech­ni­ka­mi. Są to zwy­kle zaję­cia tema­tycz­ne np. o zdro­wiu, o odży­wia­niu, czy o zbli­ża­ją­cym się EURO 2012. Ucznio­wie są auto­ra­mi pla­ka­tu „Sport to zdro­wie”, pej­za­żu wyko­na­ne­go tech­ni­ką mokre na mokrym.
  • Zaję­cia spor­to­we to przede wszyst­kim popra­wa spraw­no­ści fizycz­nej poprzez boga­ty wachlarz ćwi­czeń ogól­no­ro­zwo­jo­wych. Dosko­na­le­nie tech­ni­ki teni­sa sto­ło­we­go, ziem­ne­go i mini koszykówki.
  • W cza­sie zajęć teatral­nych ucznio­wie bawią się w ama­tor­ski teatr. Odgry­wa­ją róż­ne scen­ki, pozby­wa­ją się tre­my, bio­rą udział w zaba­wach, któ­re popra­wia­ją kon­cen­tra­cję, pamięć i umoż­li­wia­ją wcie­la­nie się w role róż­nych bohaterów.
  • Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go to szan­sa na roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się tym języ­kiem. Ucznio­wie posze­rza­ją zasób słow­nic­twa, ćwi­czą wymo­wę i umie­jęt­ność słu­cha­nia tekstu.

Co nowe­go w Kole Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci?

Pozo­sta­ły tyl­ko dwa mie­sią­ce do zakoń­cze­nia pro­jek­tu „W zdro­wym cie­le-zdro­wy duch” – reali­zo­wa­ne­go w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i inne pod­mio­ty w 2012 r. Kon­kurs ogło­sił Bur­mistrz Wie­ru­szo­wa a nasze koło wpi­sa­ło się w trze­ci zakres: „ reali­za­cja zajęć świe­tli­co­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży z tere­nu Gmi­ny Wieruszów”.

Roz­po­czę­ły się przy­go­to­wa­nia do spo­tka­nia pod­su­mo­wu­ją­ce­go, w cza­sie któ­re­go zespół teatral­ny przed­sta­wi Jaseł­ka. Sek­cja kom­pu­te­ro­wa zaj­mie się przy­go­to­wa­niem zapro­szeń i kart świą­tecz­nych, pla­sty­cy wspie­ra­ją pro­jek­to­we dzia­ła­nia swo­ją arty­stycz­ną pra­cą. Swo­im ryt­mem toczą się zaję­cia spor­to­we, w cza­sie któ­rych uczest­ni­cy już naby­li umie­jęt­ność odbi­cia piłecz­ki róż­ny­mi spo­so­ba­mi w miej­scu i w ruchu, od ścia­ny, prze­bi­cia piłecz­ki przez siat­kę w dowol­ne miej­sce na sto­le. Z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem dzie­cia­ki uczest­ni­czą w zaję­ciach języ­ka angiel­skie­go. Przed nimi słow­nic­two zwią­za­ne ze świa­tem fan­ta­zji i wyko­na­nie kukie­łek do bajek, pozna­nie pio­se­nek „Head and sho­ul­ders”, „Trick or tre­at”, „Apples , sausages”.

Oj będzie się działo!!!!!!

Zaję­cia plastyczne

Zaję­cia spor­to­we w gru­pie starszej

Zaję­cia spor­to­we w gru­pie młodszej

Zaję­cia języ­ka angielskiego

Zaję­cia teatralne