Home » Szkoła » RODO

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

RODO

Kon­takt do Inspek­to­ra Ochro­ny Danych:

Marek Wal­czak

Infor­ma­cje doty­czą­ce ochro­ny danych oso­bo­wych w Szkole:

dla Uczniów i Rodzi­ców (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.