Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2016 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2016 r.

Zajęcia świetlicy Koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach

godz. 16.00 – 18.00

tpd-2016

zajtpd

Roz­po­czy­na­my reali­za­cję pro­jek­tu „ Odkry­wa­my i two­rzy­my”. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych w 2016.

Kil­ka słów o projekcie:

 • orga­ni­za­cja zajęć koła teatral­ne­go w I pół­ro­czu (marzec-czer­wiec 2016),
 • orga­ni­za­cja wyciecz­ki do Wro­cław­skie­go Teatru Lalek i Cen­trum Wie­dzy Hydro­po­lis (maj 2016),
 • orga­ni­za­cja zajęć języ­ka angiel­skie­go w II pół­ro­czu (wrze­sień-gru­dzień 2016),
 • orga­ni­za­cja bożo­na­ro­dze­nio­wych warsz­ta­tów pla­stycz­nych (gru­dzień 2016).


Pro­jekt „Odkry­wa­my i two­rzy­my” współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wieruszów

Sobot­nia wyciecz­ka 53 uczniów do Wro­cła­wia to kolej­ny etap reali­zo­wa­ne­go od lute­go pro­jek­tu „Odkry­wa­my i two­rzy­my”. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przez Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci funk­cjo­nu­ją­ce od wie­lu lat przy szko­le. Środ­ki finan­so­we na reali­za­cję zada­nia pozy­ska­ne zosta­ły od Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2016. Tytuł pro­jek­tu suge­ru­je dzia­łal­ność odkryw­czą i twór­czą. Sobot­niej wyciecz­ce towa­rzy­szy­ło przede wszyst­kim odkry­wa­nie tajem­nic wody. Stąd cel wypra­wy: Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej HYDROPOLIS, a w nim … wszyst­ko o wodzie w ośmiu stre­fach tema­tycz­nych. Tutaj, dzię­ki cie­ka­wym inte­rak­tyw­nym eks­po­na­tom, pozna­je­my teo­rie doty­czą­ce pocho­dze­nia wody i jej obec­no­ści we Wszech­świe­cie. Może­my posie­dzieć w kap­su­le baty­ska­fu Trie­ste, któ­ry zanur­ko­wał na dno Rowu Mariań­skie­go, poznać ogrom­nych i małych miesz­kań­ców mórz i oce­anów, dowie­dzieć się o pra­cy urzą­dzeń hydro­tech­nicz­nych i sys­te­mach zarzą­dza­nia wodą współ­cze­śnie, roz­wiać wąt­pli­wo­ści na temat skła­du wody w spo­ży­wa­nych przez nas posił­kach. Odkry­wa­niu kolej­nych wąt­ków towa­rzy­szy­ły odgło­sy pły­ną­cych stru­mie­ni, burzy, desz­czu, szu­mu fal mor­skich. Wie­le emo­cji dostar­czył uczest­ni­kom kolej­ny punkt wyciecz­ki: spek­takl we Wro­cław­skim Teatrze Lalek „YEMAYA Kró­lo­wa Mórz”. Życie pię­cio­lat­ka Oma­ra- chłop­ca z boga­tą wyobraź­nią – prze­ry­wa woj­na. Z ojcem wyru­sza łodzią przez morze szu­kać lep­sze­go świa­ta. Chło­piec nie dopły­wa na dru­gi brzeg lecz tra­fia do peł­ne­go tajem­nic, pod­wod­ne­go świa­ta Yemayi… . Wspa­nia­ła sce­no­gra­fia, muzy­ka, świet­nie zagra­ne role na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci uczest­ni­ków, a może będą inspi­ra­cją do nowe­go przed­sta­wie­nia przy­go­to­wa­ne­go na kole teatralnym?


Pro­jekt „Odkry­wa­my i two­rzy­my” wrze­sień — gru­dzień 2016

W bie­żą­cym roku szkol­nym reali­zu­je­my zaję­cia języ­ka angiel­skie­go dla 19 oso­bo­wej gru­py. Na zaję­ciach ucznio­wie roz­wi­ja­ją wszyst­kie spraw­no­ści języ­ko­we: rozu­mie­nie tek­stu mówio­ne­go, pisa­ne­go, komu­ni­ka­cję oraz umie­jęt­ność pisa­nia krót­kich tek­stów w opar­ciu o zestaw ksią­żek „Time­sa­ver inte­rac­ti­ve” zaku­pio­nych w ramach pro­jek­tu. Zapla­no­wa­no reali­za­cję nastę­pu­ją­cych tematów:

 1. Food — dia­lo­gi w skle­pie i restauracji.
 2. Mon­sters — książ­ka pt. “Alien Mon­ste­r’s Acti­vi­ty Book” by Jon­ny Duddle
 3. Pira­tes w opar­ciu o książ­kę “Pira­te Post”.
 4. Bugs — “The bad — tem­pe­red lady­bird” by Eric Carle.
 5. Ani­mals — “From head to toe” by Eric Carle.
 6. Tra­vel­ling .
 7. “The Gruf­fa­lo­’s child” by Julia Donaldson.
 8. Father Chri­st­mas — świą­tecz­ne tradycje.

Wszyst­kie tema­ty bazu­ją na bry­tyj­skiej lite­ra­tu­rze dla dzie­ci. Na zaję­ciach uczest­ni­cy dosko­na­lą słow­nic­two z zakre­su: jedze­nia, czę­ści cia­ła, ubrań, natu­ry, owa­dów, zwie­rząt, środ­ków trans­por­tu, zimy. W celu lep­sze­go zapa­mię­ta­nia pozna­ne­go słow­nic­twa wyko­na­ją wie­le prac pla­stycz­nych nawią­zu­ją­cych do oma­wia­nej tema­ty­ki: papie­ro­we tace z jedze­niem, potwor­ki z fil­cu i pla­ste­li­ny, kolo­ro­we ety­kie­ty, pirac­ki kata­log z ubra­nia­mi, mapę wyspy pirac­kiej, łąkę z kolo­ro­wy­mi owa­da­mi, zwie­rząt­ka z pom­po­nów i dru­ci­ków kre­atyw­nych, bał­wa­ny ze sty­ro­pia­nu i zabaw­ki z pian­ki poli­ure­ta­no­wej. Pra­ce pla­stycz­ne zosta­ną wyko­rzy­sta­ne jako narzę­dzie do ćwi­czeń zwią­za­nych z komu­ni­ka­cją. W celu dosko­na­le­nia funk­cji języ­ko­wych uła­twia­ją­cych poro­zu­mie­wa­nie się w sytu­acjach życia codzien­ne­go ucznio­wie będą odgry­wa­li krót­kie dia­lo­gi w skle­pie, restau­ra­cji i autobusie.


Warsz­ta­ty Bożonarodzeniowe

Nie­zwy­kły kli­mat świą­tecz­ny zago­ścił w Kole TPD przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w minio­ny week­end. Wszyst­ko dzię­ki warsz­ta­tom bożo­na­ro­dze­nio­wym prze­pro­wa­dzo­nym w ramach pro­jek­tu „Odkry­wa­my i two­rzy­my”, któ­ry reali­zo­wa­ny jest od mar­ca i współ­fi­na­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert. Warsz­ta­ty to ostat­nia jego odsło­na, w któ­rej udział wzię­ło 46 uczniów z klas I‑VI, podzie­lo­nych na trzy gru­py. Odkry­wa­nie i two­rze­nie pole­ga­ło na pozna­wa­niu mate­ria­łów, dobo­rze ele­men­tów deko­ra­cyj­nych, malo­wa­niu, kle­je­niu i łącze­niu. Wszyst­ko po to, aby wyko­nać nie­po­wta­rzal­ną ozdo­bę lub wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wać świą­tecz­ny upo­mi­nek. Ucznio­wie pra­co­wa­li na wcze­śniej przy­go­to­wa­nych drew­nia­nych ele­men­tach, któ­re musie­li odpo­wied­nio wykoń­czyć i ozdo­bić, aby na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów podzi­wiać uro­cze­go drew­nia­ne­go Miko­łaj­ka oraz bar­dzo prak­tycz­ną świą­tecz­ną tablicz­kę. Warsz­ta­ty te nie tyl­ko poka­za­ły uczniom, że nie trze­ba mieć talen­tu pla­stycz­ne­go, aby wyko­nać cudow­ne ozdo­by bożo­na­ro­dze­nio­we i upo­min­ki, ale rów­nież dały im moż­li­wość poma­ga­nia sobie nawza­jem i inte­gra­cji. Uczest­ni­cy wyka­za­li się ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem i pra­co­wi­to­ścią. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na kolej­ne warsz­ta­ty z panią Izą i panem Bartkiem.