Home » Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2012/2013

16 stycznia 2014
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Bar­tosz Żurek Indy­wi­du­al­ne Bie­gi Prze­ła­jo­we powiat I Mar­ta Kowa­liń­ska Nata­lia Smo­ra­wa Karo­li­na Rzep­ka Mar­ta Grusz­ka Alek­san­dra Strzel­czyk Mar­ta Gabas Par­ty­cja Zawier­ta […]


Czy­taj dalej …

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2012/2013

16 stycznia 2014
kla­sa 1 Nata­lia Sowa Mał­go­rza­ta Dąbik Mar­ty­na Kik kla­sa 2 Wik­to­ria Mały­ska Piotr Mro­żek Mate­usz Krzy­ża­now­ski Hubert Szcze­pań­ski kla­sa 3 Filip Hadryś Kac­per Kos Domi­ni­ka Zie­liń­ska Ame­lia Rzep­ka Wik­to­ria Cichosz […]


Czy­taj dalej …

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013

1 lipca 2013
Jak zawsze, w cza­sie waż­nych uro­czy­sto­ści, aka­de­mię roz­po­czę­li­śmy hym­nem naro­do­wym. Dyrek­tor szko­ły roz­po­czę­ła wystą­pie­nie cytu­jąc sło­wa Kon­fu­cju­sza „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrę­tu, któ­ry nie zna por­tu swe­go prze­zna­cze­nia”. Był to wstęp […]


Czy­taj dalej …

Kolejne sukcesy jezykowe naszych uczniów

27 czerwca 2013
25 kwiet­nia 2013 r. ucznio­wie kla­sy II i III wzię­li udział w VI Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go „Mel­ting Pot”. Jest to jeden z nie­wie­lu kon­kur­sów języ­ka angiel­skie­go orga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce dla uczniów […]


Czy­taj dalej …

Dzień Rodziny

26 czerwca 2013
W śro­dę 26 czerw­ca dzie­ci z gru­py 3, 4‑latków świę­to­wa­ły Dzień Rodzi­ny. Uro­czy­stość ta połą­czy­ła dwa nie­zwy­kle waż­ne świę­ta: Dzień Mat­ki oraz Dzień Ojca. Dzie­ci wystą­pi­ły z przy­go­to­wa­nym pro­gra­mem. Były wier­sze, pio­sen­ki i […]


Czy­taj dalej …

Mamy nowy Samorząd Uczniowski

26 czerwca 2013
Alek­san­dra Strzel­czyk — prze­wod­ni­czą­ca Nata­lia Smo­ra­wa — z‑ca prze­wod­ni­czą­cej Julia Olszo­wiak — skarb­nik Mag­da­le­na Zawier­ta — sekre­tarz Wik­to­ria Trze­ciak — sek­cja deko­ra­cyj­na Patry­cja Zawier­ta — sek­cja porząd­ko­wa […]


Czy­taj dalej …

Biegi z okazji Dni Wieruszowa

26 czerwca 2013
24 czerw­ca 2013 r. odby­ły się bie­gi z oka­zji Dni Wie­ru­szo­wa. Nasza szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach wie­ko­wych: 5 — lat­ki: Strze­lec­ka Pau­li­na, Puchal­ska Maria; 6 — lat­ki: Skład­ni­kie­wicz Mar­cin; […]


Czy­taj dalej …

Na “Madagaskar III” do kina Słońce

21 czerwca 2013
Co praw­da Dzień Dziec­ka już za nami, ale ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach cią­gle świę­tu­ją. Tym razem wybra­li się do kina Słoń­ce na film pt. “Mada­ga­skar III”. To już dru­ga taka wypra­wa, któ­ra zosta­ła sfi­nan­so­wa­na dzię­ki środ­kom pozy­ska­nym w ramach […]


Czy­taj dalej …

Wycieczka do Karpacza

21 czerwca 2013
Koń­czy się kolej­ny pra­co­wi­ty rok szkol­ny. Czas na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek. Nasi ucznio­wie mie­li już przed­smak waka­cyj­nej bez­tro­ski, gdy uda­li się na wyciecz­kę do Kar­pa­cza. Jako pierw­szy na naszej tra­sie zna­lazł się zamek […]


Czy­taj dalej …