Home » Szkoła » Dokumenty szkoły

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dokumenty szkoły

Sta­tut Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Pro­gram wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ny Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach na rok szkol­ny 2020/2021 (pdf)

Pro­gram wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ny Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach na rok szkol­ny 2019/2020 (pdf)

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go w I pół­ro­czu 2019–2020 (pdf)

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go w II pół­ro­czu 2019–2020 (pdf)

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go za I pół­ro­cze roku szkol­ne­go 2018/19 (pdf)

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji Pro­gra­mu Wycho­waw­czo-Pro­fi­lak­tycz­ne­go za II pół­ro­cze roku szkol­ne­go 2018/19 (pdf)

Pro­ce­du­ry postę­po­wa­nia obo­wią­zu­ją­ce w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)


Regu­la­min funk­cjo­no­wa­nia dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go (pdf)

Załącz­nik nr 1 — Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych (pdf)

Załącz­nik nr 2 — Potwier­dze­nie (pdf)

Załącz­nik nr 3 — Instruk­cja (pdf)


Regu­la­min świe­tli­cy szkol­nej w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji dzie­ci do świe­tli­cy szkol­nej (pdf)

Wnio­sek o przy­ję­cie ucznia Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach do świe­tli­cy szkol­nej (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.