Home » Projekty » Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Ape­tyt rośnie w mia­rę czytania”

„Czy­ta­nie mądra rzecz” to jed­no z haseł ogól­no­pol­skiej akcji „Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom”. Dla­cze­go? Ponie­waż czy­ta­nie dziec­ku m. in. uczy języ­ka i myśle­nia, ćwi­czy pamięć i kon­cen­tra­cję, posze­rza wie­dzę i uła­twia naukę, roz­wi­ja wyobraź­nię, poma­ga osią­gnąć suk­ces w życiu. Z tych powo­dów w naszej szko­le, w ostat­nich dniach, mia­ło miej­sce wie­le wyda­rzeń czy­tel­ni­czych. Pierw­szym z nich był trze­ci kon­kurs czy­tel­ni­czy „Mistrz Gło­śne­go Czy­ta­nia 2017”. Cel kon­kur­su: uwraż­li­wia­nie dzie­ci na sło­wo pisa­ne oraz kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści pięk­ne­go czy­ta­nia i rozu­mie­nia tek­stu zre­ali­zo­wa­ny został poprzez czy­ta­nie frag­men­tów książ­ki Astrid Lind­gren „Dzie­ci z Bul­ler­byn” i Marii Konop­nic­kiej „Nasza szka­pa”. Mistrzem Gło­śne­go Czy­ta­nia 2017 w kate­go­rii klas II i III został Wik­tor Zając, w kate­go­rii klas IV-VI – Wik­to­ria Mały­ska. Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my, a zwy­cięz­cy nagro­dy książ­ko­we. Kon­kurs cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Była to praw­dzi­wa „wik­to­ria” pro­mo­cji czy­tel­nic­twa wśród wszyst­kich uczniów szkoły.

W Dniu Dziec­ka ucznio­wie i pra­cow­ni­cy szko­ły wzię­li udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Jak nie czy­tam, jak czy­tam”. W ten spo­sób szko­ła przy­łą­czy­ła się do bicia rekor­du czy­ta­nia. O godzi­nie 10.00, razem z ucznia­mi z całej Pol­ski, wszy­scy czy­ta­li swo­je ulu­bio­ne książ­ki na szkol­nym kory­ta­rzu. 90 osób to nie­wiel­ki wkład ilo­ścio­wy, ale satys­fak­cja ogrom­na, że w tym momen­cie jest się „małą śrub­ką wiel­kiej machi­ny czy­tel­ni­czej w całej Pol­sce”. Z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my wyni­ków i infor­ma­cji o pobi­ciu ubie­gło­rocz­ne­go rekordu.

„Mądra szko­ła czy­ta dzie­ciom” to kolej­ne hasło XVI Ogól­no­pol­skie­go Tygo­dnia Czy­ta­nia Dzie­ciom, któ­re zre­ali­zo­wa­li­śmy 7 czerw­ca. Na spo­tka­nie z wier­sza­mi Jana Brze­chwy zapro­si­li­śmy do szko­ły przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji i śro­do­wi­ska lokal­ne­go. Komen­dę Powia­to­wą Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej repre­zen­to­wa­ła pani Ani­ta Chwoł­ka, któ­ra prze­czy­ta­ła wiersz „Zapał­ka”. Zacho­wa­nie źle wycho­wa­nej „Kwo­ki” przed­sta­wił pan Damian Paw­lak z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji. Pani Ire­na Kowal­czyk z Miej­sko — Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej czy­ta­ła wiersz „Leń”. Biblio­te­kę Powia­to­wą repre­zen­to­wa­ła dyrek­tor pani Kata­rzy­na Idzi­kow­ska, któ­ra przed­sta­wi­ła „Kłam­czu­chę”. Lokal­ną wła­dzę repre­zen­to­wa­ła soł­tys Pie­czysk pani Hele­na Ostry­charz, któ­ra pozna­ła dzie­ci z „Kacz­ką dzi­wacz­ką”. Dyrek­tor szko­ły Mag­da­le­na Gabas czy­ta­ła wiersz „Na stra­ga­nie”. Zain­te­re­so­wa­nie przed­szko­la­ków i uczniów klas I‑III tema­ty­ką wier­szy zna­la­zło odzwier­cie­dle­nie w prze­pro­wa­dzo­nym „spraw­dzia­nie czy­tel­ni­czym”, któ­ry zda­li­śmy na szóstkę.


Biblio­tecz­ne zajęcia

11 paź­dzier­ni­ka 2017 r. kla­sa V odby­ła zaję­cia biblio­tecz­ne w filii MGBP w Pie­czy­skach. Oka­zją do odby­cia zajęć był Ogól­no­pol­ski Dzień gło­śne­go Czy­ta­nia. Pani biblio­te­kar­ka czy­ta­ła frag­ment książ­ki „Char­lie i fabry­ka cze­ko­la­dy”. Ucznio­wie dys­ku­to­wa­li na temat celo­wo­ści czy­ta­nia dzie­ciom. Każ­dy z uczniów prze­czy­tał przy­go­to­wa­ny przez sie­bie frag­ment z ulu­bio­nej książki.

25 paź­dzier­ni­ka 2017 r kla­sy I i III , a 31 paź­dzier­ni­ka kla­sa II uczest­ni­czy­ły w filii biblio­te­ki w Pie­czy­skach w zaję­ciach z oka­zji uro­dzin Kubu­sia Puchat­ka. Dzie­ci wysłu­cha­ły frag­men­tu książ­ki o Kubu­siu Puchat­ku, a następ­nie wyko­na­ły ilu­stra­cje do prze­czy­ta­ne­go frag­men­tu książki.

W dniu 9 listo­pa­da uczest­ni­cy zajęć koła teatral­ne­go prze­bra­ni w ulu­bio­ne kostiu­my uczci­li Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z baj­ki. Dys­ku­to­wa­li pod­czas poby­tu w biblio­te­ce o potrze­bie czy­ta­nia bajek. Opo­wia­da­li o boha­te­rach, któ­rzy pozo­sta­li w ich pamię­ci. Przed­sta­wi­li tak­że frag­men­ty dwóch bajek.

23 listo­pa­da ucznio­wie kla­sy VI w ramach zajęć biblio­tecz­nych pozna­li róż­ne rodza­je kata­lo­gów, nauczy­li się jak korzy­stać z kata­lo­gów znaj­du­ją­cych się w bibliotece.

23 listo­pa­da, w ramach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia dzie­ci 3–4 lat­ki oraz 5–6 lat­ki oglą­da­ły ksią­żecz­ki o misiach. Pani biblio­te­kar­ka prze­czy­ta­ła dzie­ciom krót­ką histo­ryj­kę o misiach, a dzie­ci zaśpie­wa­ły „misio­we” piosenki.

5 grud­nia kla­sa IV i kla­sa VII na spo­tka­niu w filii biblio­te­ki  zapo­zna­ła się ze zwy­cza­ja­mi bożo­na­ro­dze­nio­wy­mi. Czy­ta­na była tak­że „Opo­wieść wigilijna”.