Home » Rada rodziców » Informacje

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Informacje

Sza­now­ni Rodzi­ce,

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach przed­sta­wia Pań­stwu infor­ma­cje na temat korzy­ści wyni­ka­ją­cych z przy­stą­pie­nia do Pro­gra­mu Kar­ty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Zachę­ca­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by do zapo­zna­nia się z bro­szu­rą infor­ma­cyj­ną, któ­ra dostęp­na jest w załącz­ni­ku. Jak prze­czy­ta­cie Pań­stwo pro­gram ten zakła­da wspar­cie w posta­ci ulg i upraw­nień ofe­ro­wa­nych przez insty­tu­cje kul­tu­ry, edu­ka­cji, spor­tu, tury­sty­ki, zdro­wia, jak i pry­wat­nych przed­się­bior­ców, dzia­ła­ją­cych w bran­ży spo­żyw­czej, prze­my­sło­wej i gastro­no­micz­nej.

Zachę­ca­my jako insty­tu­cja edu­ka­cyj­na do sko­rzy­sta­nia z tej ofer­ty i przy­stą­pie­nia do w/w pro­gra­mu.

Bro­szu­ra — Woje­wódz­ka Kar­ta Rodzin Wie­lo­dziet­nych (pdf)

 


 

Edu­ka­cja włą­cza­ją­ca w roku szkol­nym 2018/2019

Sza­now­ni Rodzi­ce.

Nowy rok szkol­ny to nowe zmia­ny. Jed­ną z nich jest tzw. edu­ka­cja włą­cza­ją­ca. Jako szko­ła mamy obo­wią­zek poin­for­mo­wać Pań­stwa o for­mach kształ­ce­nia dla uczniów ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi. Poni­żej przed­sta­wia­my mate­riał w załącz­ni­ku dla zain­te­re­so­wa­nych osób, z któ­rym war­to się zapo­znać.

Edu­ka­cja włą­cza­ją­ca uczniów nie­peł­no­spraw­nych (pdf)

 


 

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z nie­po­ko­ją­cy­mi donie­sie­nia­mi doty­czą­cy­mi poja­wia­ją­cych się zagro­żeń prze­sy­łam do Pań­stwa infor­ma­cję na temat gry, któ­ra zagra­ża zdro­wiu, życiu dzie­ci  i nasto­lat­ków. Nie­bie­ski Wie­lo­ryb – gra pole­ga­ją­ca na tym, że trze­ba pod­jąć wyzwa­nie, któ­re wyzna­cza „opie­kun”. W Rosji, skąd trend przy­szedł do Pol­ski, doszło już do samo­bójstw mło­dych ludzi. W Pol­sce pro­ku­ra­tu­ra bada spra­wę 3 nasto­lat­ków. Uczest­ni­cy po zalo­go­wa­niu (poda­niu danych oso­bo­wych, nr tele­fo­nu) dosta­ją róż­ne zada­nia. Przez 50 dni koor­dy­na­tor każe im mię­dzy inny­mi doko­ny­wać samo­oka­le­cze­nia, uni­kać snu i oglą­dać hor­ro­ry. Na liście 50 zadań do wyko­na­nia są m.in. takie: Potnij sobie ramię wzdłuż swo­ich żył, nie za głę­bo­ko, tyl­ko 3 rany. Wyślij zdję­cie do swo­je­go opie­ku­na. Wstań o 4.20 idź na dach (im wyżej tym lepiej). Jeśli jesteś gotów, by zostać „wie­lo­ry­bem” wytnij TAK na swo­jej nodze. Jeśli nie — potnij się wie­le razy (ukarz się) Nie roz­ma­wiaj z nikim przez cały dzień. Złóż przy­się­gę, że jesteś wie­lo­ry­bem. Nary­suj wie­lo­ry­ba na kart­ce, wyślij zdję­cie do opie­ku­na. “Zaba­wę” koń­czy wyko­na­nie pole­ce­nia sko­ku z wyso­kie­go budyn­ku. Sko­ro wyzwa­nie poja­wi­ło się w sie­ci, to zawsze jest ryzy­ko, że ktoś potrak­tu­je je na poważ­nie i zacznie w nią grać. Dla­te­go nie powin­ni­śmy baga­te­li­zo­wać tej spra­wy.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­ję, że w cza­sie wywia­dów­ki w dniu 11 kwiet­nia o godzi­nie 18.00 tema­ty­kę zagro­żeń zwią­za­nych z korzy­sta­niem z tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no- komu­ni­ka­cyj­nych sze­rzej omó­wi pan Dariusz Sobor­czyk kie­row­nik Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Miej­ski Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie.

Zapo­bie­ga­nie — reago­wa­nie (gry kom­pu­te­ro­we) (pdf)


Sza­now­ni Rodzi­ce,
aktu­al­ne wyni­ki badań wska­zu­ją, że nad­wa­gę i oty­łość ma co pią­ty uczeń. Pod­czas IV Naro­do­we­go Kon­gre­su Żywie­nio­we­go Żyw­ność, żywie­nie w pre­wen­cji i lecze­niu postę­py 2018 zosta­ły omó­wio­ne zagad­nie­nia istot­ne dla wska­za­nej pro­ble­ma­ty­ki. Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów pra­wi­dło­we­go podej­ścia do zmia­ny nawy­ków żywie­nio­wych jest zmo­dy­fi­ko­wa­na Pira­mi­da Zdro­we­go Żywie­nia i Aktyw­no­ści Fizycz­nej — Pira­mi­da Zdro­we­go Żywie­nia i Sty­lu Życia Dzie­ci i Mło­dzie­ży (4–18 lat). Zawie­ra ona nowe zale­ce­nia wzbo­ga­co­ne m.in. o higie­nę jamy ust­nej oraz regu­lar­ną kon­tro­lę roz­wo­ju fizycz­ne­go.

Insty­tut Żyw­no­ści i Żywie­nia pro­wa­dzi sta­le aktu­ali­zo­wa­ny por­tal pod nazwą Naro­do­we Cen­trum Edu­ka­cji Żywie­nio­wej: www.ncez.pl. Jest tam dostęp­na zarów­no Pira­mi­da dla dzie­ci i mło­dzie­ży, jak rów­nież arty­ku­ły opra­co­wa­ne przez eks­per­tów:

* https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy

* https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy—co-nowego-

Mając powyż­sze na uwa­dze, bar­dzo pro­si­my o zapo­zna­nie się z powyż­szy­mi mate­ria­ła­mi.