Home » Articles posted by Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

Author Archives: Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zapraszamy do wsparcia Akcji Charytatywnej

2 grudnia 2020
[…]


Czy­taj dalej …

Andrzejkowy bal

1 grudnia 2020
Dnia 30.11.2020r. w andrzej­ko­wy dzień dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych z gru­py 6 lat­ków oraz 3 lat­ków świę­to­wa­ły Andrzej­ki. Przed­szko­la­ki w prze­pięk­nych prze­bra­niach, roz­po­czę­ły ten dzień od wróżb zor­ga­ni­zo­wa­nych przez swo­je panie w poszcze­gól­nych gru­pach. Z wiel­ką rado­ścią wypo­wia­da­ły andrzej­ko­we zaklę­cia i bra­ły udział w licz­nych wróż­bach. Swo­ją przy­szłość odkry­wa­ły losu­jąc przed­mio­ty, któ­re prze­po­wia­da­ły w jakim zawo­dzie będą pra­co­wa­ły kie­dy doro­sną, […]


Czy­taj dalej …

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Pieczyskach

26 listopada 2020
Jak co roku  tego dnia każ­dy misio­wi życze­nie skła­da.  Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia, któ­ry przy­pa­da na dzień 25 listo­pa­da tak­że  przed­szko­la­ki z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uczci­ły ten wyjąt­ko­wy dzień. Dzie­ci z uwa­gą obej­rza­ły pre­zen­ta­cję, wysłu­cha­ły histo­rii tego świę­ta, a tak­że opo­wie­dzia­ły o swo­ich misio­wych przy­ja­cio­łach, któ­rych  nie­ste­ty w tym roku nie mogli­śmy […]


Czy­taj dalej …

Dzień Świętego Andrzeja

24 listopada 2020
30 listo­pa­da obcho­dzi­my Dzień Świę­te­go Andrze­ja – patro­na Szko­cji. Z tej oka­zji zapra­sza­my uczniów klas VI,VII i VIII  do udzia­łu w kon­kur­sie języ­ko­wym pt. „All abo­ut Sco­tland”.  Celem kon­kur­su jest posze­rze­nie wie­dzy na temat tego anglo­ję­zycz­ne­go kra­ju — zdo­by­cie jak naj­więk­szej ilo­ści infor­ma­cji na temat histo­rii, tra­dy­cji, kul­tu­ry, jedze­nia, spor­tu i lite­ra­tu­ry Szko­cji. Kon­kurs odbę­dzie się zdal­nie 30 […]


Czy­taj dalej …

Już jestem przedszkolakiem!

23 listopada 2020
Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka to pierw­sza tak waż­na uro­czy­stość dla dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Odby­ło się ono 20 listo­pa­da 2020r. Uro­czy­stość ta w dużym stop­niu sta­no­wi zakoń­cze­nie pro­ce­su adap­ta­cyj­ne­go dzie­ci do warun­ków i zasad panu­ją­cych w przed­szko­lu. Pod­czas uro­czy­sto­ści paso­wa­nia malu­chy swo­im zacho­wa­niem potwier­dzi­ły, że dobrze się czu­ją w przed­szko­lu. Odświęt­ny strój i wystrój sali pod­kre­śli­ły donio­słość […]


Czy­taj dalej …

Szkolny konkurs kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek „Hej kolęda”

23 listopada 2020
REGULAMIN KONKURSU KOLĘD 2020 (pdf) KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU (doc) […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do konkursu “Magiczna broda św. Mikołaja”

18 listopada 2020
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza wszyst­kie dzie­ci 5 i 6‑letnie z przed­szko­li i oddzia­łów przed­szkol­nych z Gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie pt. „ Magicz­na bro­da św. Miko­ła­ja” Regu­la­min gmin­ne­go kon­kur­su świą­tecz­ne­go (pdf) Załącz­nik nr 1 Załącz­nik nr 2 […]


Czy­taj dalej …

„Święto Kredki”

17 listopada 2020
29 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie Gmin­ne­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Świę­to Kred­ki” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Biblio­te­kę Peda­go­gicz­ną w Sie­ra­dzu filia w Wie­ru­szo­wie. W kon­kur­sie tym udział wzię­ły trzy dziew­czyn­ki z oddzia­łu przed­szkol­ne­go z gru­py 6 lat­ków: Kin­ga Kuświk, Nata­lia Smo­raw­ska i Sha­man­tha Ter­pis. War­to było, ponie­waż Kin­ga Kuświk zaję­ła III miej­sce, a pra­ce Saman­thy Ter­pis oraz Nata­lii Smo­raw­skiej zdo­by­ły wyróż­nie­nie. Gra­tu­lu­je­my […]


Czy­taj dalej …

Być Patriotą od najmłodszych lat

10 listopada 2020
Rocz­ni­ca Odzy­ska­nia Nie­­po­d­le­­gło­­­ści- 11 listo­pa­da to naj­waż­niej­sze pol­skie świę­to naro­do­we. Z tej oka­zji 10 listo­pa­da dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z gru­py 6- lat­ków obej­rza­ły film o sym­bo­lach naro­do­wych pt. „ Polak mały”, samo­dziel­nie wyko­na­ły koty­lio­ny w bar­wach ojczy­stych oraz poko­lo­ro­wa­ły orła bia­łe­go, nasze godło. Ubra­ne na galo­wo i w posta­wie na bacz­ność dum­nie odśpie­wa­ły hymn Pol­ski  „ […]


Czy­taj dalej …