Home » Projekty » “Biały Orlik”- Upowszechnianie Sportów Zimowych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

“Biały Orlik”- Upowszechnianie Sportów Zimowych

Od 08 stycz­nia ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czą w zaję­ciach na lodo­wi­sku. W ramach pro­gra­mu Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki — “Upo­wszech­nia­nie spor­tów zimo­wych”  dwu­dzie­stu dzie­wię­ciu uczniów i uczen­nic klas I‑VI uczest­ni­czy w zajęciach.

Wto­rek 15.10 — 17.10

Śro­da 14.30 — 16.30

W stycz­niu lodo­wi­sko będzie ogól­no­do­stęp­ne  przez cały tydzień w nastę­pu­ją­cych godzinach:

w ponie­dzia­łek  16.30 – 21.00

we wto­rek 12.00 – 13.45, 17.30 – 21.00

w śro­dę 17.00 – 21.00

w czwar­tek 17.30 – 21.00

w pią­tek 16.30 – 21.00

w sobo­tę i nie­dzie­lę 12.00 – 21.00 (kon­ser­wa­cja lodo­wi­ska 16.00 – 16.30)