Home » Szkoła

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkoła

Ser­decz­nie wita­my na witry­nie inter­ne­to­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Na poszcze­gól­nych pod­stro­nach pra­gnie­my przy­bli­żyć Pań­stwu wszyst­kie atu­ty naszej szko­ły, podać ogól­ne infor­ma­cje o pla­ców­ce. Przed­sta­wi­my gro­no peda­go­gicz­ne, uczniów, radę rodzi­ców. Dowie­cie się rów­nież Pań­stwo, jakie mia­ły miej­sce uro­czy­sto­ści szkol­ne, czy też jakie pro­jek­ty aktu­al­nie reali­zu­je­my.

Wszyst­ko to zosta­nie przed­sta­wio­ne nie tyl­ko za pomo­cą tek­stu, ale tak­że doku­men­ta­cji zdję­cio­wej, któ­ra przy­bli­ży Pań­stwu to, co aktu­al­nie dzie­je się w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Nasze przed­się­wzię­cia reali­zu­je­my w ści­słej współ­pra­cy z rodzi­ca­mi naszych uczniów, w miłej atmos­fe­rze, co sprzy­ja efek­tyw­no­ści i pro­wa­dzi do suk­ce­sów.

Do szko­ły uczęsz­cza 80 uczniów z Cho­ba­ni­na, Pie­czysk, Gór­ki Wie­ru­szow­skiej, Klat­ki i Mie­le­szyn­ka. W oddzia­le przed­szkol­nym miło spę­dza czas 14 pię­cio­lat­ków oraz 16 trzy i czte­ro­lat­ków.