Home » Rekrutacja — Szkoła podstawowa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja — Szkoła podstawowa

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekrutacji:

Zgło­sze­nie rodzi­ca dziec­ka zamiesz­ka­łe­go w obwo­dzie szko­ły do kla­sy pierw­szej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Oświad­cze­nie (SP) (pdf)

Infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (SP) (pdf)

Zarzą­dze­nie nr 14/2019 Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa (pdf)

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA WIERUSZOWA z dnia 28 stycz­nia 2020 r. w spra­wie usta­le­nia ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go i postę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go na rok szkol­ny 2020/2021 w tym ter­mi­nów skła­da­nia doku­men­tów do publicz­nych przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych w publicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych , publicz­nych innych form wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go i klas I publicz­nych szkól pod­sta­wo­wych pro­wa­dzo­nych przez Gmi­nę Wie­ru­szów (pdf)

UCHWAŁA NR LXIII/445/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE z dnia 12 czerw­ca 2018 r. zmie­nia­ją­ca uchwa­łę w spra­wie usta­le­nia kry­te­riów wraz z licz­bą punk­tów oraz doku­men­tów nie­zbęd­nych do potwier­dze­nia tych kry­te­riów na dru­gim eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do publicz­nych przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych oraz publicz­nych innych form wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go pro­wa­dzo­nych przez Gmi­nę Wie­ru­szów (pdf)

UCHWAŁA NR LIV/389/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE z dnia 25 stycz­nia 2018 r. w spra­wie usta­le­nia kry­te­riów wraz z licz­bą punk­tów oraz doku­men­tów nie­zbęd­nych do potwier­dze­nia tych kry­te­riów na dru­gim eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do publicz­nych przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych oraz publicz­nych innych form wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go pro­wa­dzo­nych przez Gmi­nę Wie­ru­szów (pdf)

Rodzi­ce zain­te­re­so­wa­ni prze­nie­sie­niem dziec­ka z innej szko­ły skła­da­ją wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka do szkoły.

Wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka spo­za obwo­du szko­ły do kla­sy I Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Doku­men­ty moż­na pobrać w sekre­ta­ria­cie szkoły.

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.