Home » Rekrutacja — Oddział przedszkolny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja — Oddział przedszkolny

Rekru­ta­cja na nowy rok szkol­ny 2019/2020

Ser­decz­nie zapra­sza­my rodzi­ców do sko­rzy­sta­nia z naszej ofer­ty w oddzia­le przed­szkol­nym przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach na nowy rok szkol­ny 2019/2010.

Zapew­nia­my miłą, bez­piecz­ną i ser­decz­ną atmos­fe­rę. Gwa­ran­tu­je­my wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę peda­go­gicz­ną, opie­kę w godzi­nach od 6:30–16:30, zaję­cia dodatkowe.

Wir­tu­al­ny spa­cer po sali: https://www.google.pl/maps/@51.295233,18.198322,3a,90y,22.1h,84.53t/data=!3m5!1e1!3 m³!1svoDpsJNGug4AAAQZL7HOjw!2e0!3e2

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekrutacji:

Wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka do przedszkola/ oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Oświad­cze­nie o wycho­wy­wa­niu w rodzi­nie wie­lo­dziet­nej (pdf)

Oświad­cze­nie o samot­nym wycho­wy­wa­niu (pdf)

Oświad­cze­nie o aktyw­no­ści zawo­do­wej (pdf)

Oświad­cze­nie (pdf)

Oświad­cze­nie woli rodziców/prawnych opie­ku­nów kan­dy­da­ta zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go do oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Dekla­ra­cja o kon­ty­nu­owa­niu wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go (pdf)

Infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (OP) (pdf)

Zarzą­dze­nie nr 14/2019 Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa (pdf)

Doku­men­ty moż­na pobrać w sekre­ta­ria­cie szkoły.

Pro­to­kół z posie­dze­nia komi­sji rekru­ta­cyj­nej (pdf)

Wypraw­ka przedszkolaka:

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 2–3 (pdf)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 4–5 (pdf)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2020 6 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.