Home » Projekty » Rozwój kompetencji uczniów…

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rozwój kompetencji uczniów…

Projekt konkursowy „Rozwój kompetencji uczniów
poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020

 Oś prio­ry­te­to­wa: XI Edu­ka­cja Kwa­li­fi­ka­cje Umiejętności

Dzia­ła­nie: XI.1 Wyso­ka jakość edukacji

Pod­dzia­ła­nie: XI.1.2 Kształ­ce­nie ogólne

Okres reali­za­cji: sty­czeń 2017-sier­pień 2018

Cel pro­jek­tu:

 • wyrów­na­nie dostę­pu do wyso­kiej jako­ści ofer­ty edukacyjnej,
 • wzrost kom­pe­ten­cji matematyczno-przyrodniczych,
 • wzrost kom­pe­ten­cji językowych,
 • wzrost umie­jęt­no­ści w zakre­sie kre­atyw­no­ści, inno­wa­cyj­no­ści i pra­cy zespołowej,
 • wzrost kom­pe­ten­cji informatycznych.

Pla­no­wa­ne efekty:

 • reali­za­cja zajęć roz­wi­ja­ją­cych kom­pe­ten­cje kluczowe,
 • wypo­sa­że­nie pra­cow­ni przy­rod­ni­czej i infor­ma­tycz­nej w środ­ki dydaktyczne,
 • roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji cyfro­wych i matematycznych,
 • roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji w zakre­sie przed­mio­tów przyrodniczych,
 • zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia nauką.

War­tość pro­jek­tu: 935032,50

Wkład Fun­du­szy Euro­pej­skich: 854737,50

Opis pro­jek­tu:

W pro­jek­cie udział bie­rze m.in. 37 uczniów klas IV-VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach:

 • 11 dziew­czy­nek i 27 chłopców.

W ramach pro­jek­tu ucznio­wie uczest­ni­czą w:

 • zaję­ciach wyrów­naw­czych  z języ­ka angielskiego
 • zaję­ciach wyrów­naw­czych z  matematyki,
 • kole języ­ka angielskiego,
 • kole mate­ma­tycz­nym,
 • kole przy­rod­ni­czo- ekologicznym,
 • kole infor­ma­tycz­nym,
 • warsz­ta­tach z tech­nik szyb­kie­go ucze­nia się.

Pro­jekt zakła­da tak­że udział uczniów w:

 • wyciecz­ce do Cen­trum Nauki Koper­nik w Warszawie,
 • wyciecz­ce do Cen­trum Wie­dzy o Wodzie Hydro­pi­lis i Ogro­du Japoń­skie­go we Wrocławiu,
 • mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie informatycznym,
 • mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie matematycznym,
 • mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie przyrodniczym,
 • mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie języ­ka angielskiego.

Har­mo­no­gram zajęć w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach


W zaję­ciach infor­ma­tycz­nych
udział bie­rze 10 uczest­ni­ków. Pro­gram zajęć zakłada:

 • zapo­zna­nie z pro­gra­mem do two­rze­nia ani­ma­cji poklatkowej,
 • two­rze­nie ani­ma­cji w pro­gra­mie UnFREEz,
 • pozna­nie pro­gra­mu typu flash do two­rze­nia ani­ma­cji i symu­la­cji komputerowych,
 • korzy­sta­nie z pro­gra­mów Scratch, ELI oraz Delphi.


Zaję­cia z tech­nik szyb­kie­go ucze­nia się
odby­wa­ją się w dwóch gru­pach w for­mie warsztatów.

W cza­sie zajęć ucznio­wie nabę­dą umie­jęt­ność orga­ni­zo­wa­nia nauki, samo­kon­tro­li i moty­wa­cji; pozna­ją tech­ni­ki szyb­kie­go czy­ta­nia i akty­wi­za­cji myśle­nia; nauczą się efek­tyw­nie noto­wać, anga­żo­wać wszyst­kie zmy­sły w sku­tecz­ne zapa­mię­ty­wa­nie i twór­czo roz­wią­zy­wać problemy.


Zaję­cia mate­ma­tycz­ne
orga­ni­zo­wa­ne są w for­mie zajęć wyrów­naw­czych i koła zain­te­re­so­wań. Ucznio­wie na kole mate­ma­tycz­nym roz­wią­zu­ją zada­nia o zwięk­szo­nym stop­niu trud­no­ści, pozna­li taj­ni­ki roz­wią­zy­wa­nia, a tak­że budo­wa­nia kwa­dra­tów magicz­nych. Pro­jek­to­wa­li wła­sne krzy­żów­ki z zasto­so­wa­niem haseł mate­ma­tycz­nych, roz­wią­zy­wa­li szy­fro­gra­my utrwa­la­jąc kolej­ność wyko­ny­wa­nia dzia­łań, szu­ka­li bra­ku­ją­cych cyfr w dzia­ła­niach pisem­nych. Szó­sto­kla­si­ści roz­wią­zy­wa­li zada­nia prak­tycz­ne z wyko­rzy­sta­niem pręd­ko­ści, dro­gi i cza­su, ponad­to roz­wią­zu­ją zada­nia przy­go­to­wu­ją­ce na kon­kurs matematyczny.

Zaję­cia wyrów­naw­cze poświę­co­ne są  utrwa­la­niu zagad­nień:  jed­nost­ki pola, obwo­dy wie­lo­ką­tów, pola powierzch­ni pro­sto­pa­dło­ścia­nów, pro­cen­ty. “Rekre­acja na dział­ce” to zagad­nie­nie, w któ­rym ucznio­wie mogli ćwi­czyć obli­cza­nie pól i obwo­dów figur pła­skich. Pozna­wa­li skład pro­cen­to­wy róż­nych pro­duk­tów, pozna­wa­li naj­szyb­sze i naj­wol­niej­sze zwie­rzę­ta świa­ta zgłę­bia­jąc taj­ni­ki pręd­ko­ści. Two­rzy­li ankie­ty na temat róż­nych zain­te­re­so­wań uczniów, przed­sta­wia­jąc wyni­ki w tabe­lach i na dia­gra­mach. Ucznio­wie klas IV- V wyko­ny­wa­li obli­cze­nia pie­nięż­ne, robiąc zaku­py w skle­pie, pozna­wa­li pod­sta­wo­we figu­ry mate­ma­tycz­ne, roz­po­zna­wa­li pro­ste rów­no­le­głe i pro­sto­pa­dłe, pozna­wa­li jed­nost­ki wagi, wyko­ny­wa­li obli­cze­nia kalen­da­rzo­we, utrwa­la­li dzia­ła­nia pamię­cio­we i pisem­ne, dzia­ła­nia na ułam­kach przy uży­ciu gier mate­ma­tycz­nych, pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych, apli­ka­cji matematycznych.


Zaję­cia koła zain­te­re­so­wań przy­rod­ni­czo-eko­lo­gicz­nych
odby­wa­ja się w dwóch gru­pach. Dotych­czas przed­mio­tem zain­te­re­so­wań były:  obser­wa­cja świa­ta w powięk­sze­niu, pozna­nie skła­du krwi i obser­wa­cja jej  pod mikro­sko­pem, pozna­nie zmy­słów czło­wie­ka, doświad­cze­nia mają­ce na celu odpo­wie­dzieć, czy rośli­ny piją wodę, budo­wa pro­to­ty­pu płuc, w celu zaob­ser­wo­wa­nia, co dzie­je się w klat­ce pier­sio­wej pod­czas wymia­ny gazo­wej, bada­nie linii papi­lar­nych. Uczest­ni­cy zajęć  pozna­li rów­nież naj­brzyd­sze zwie­rzę­ta świa­ta, a tak­że zwy­cza­je panu­ją­ce u psz­czół w ulu.


Koło zain­te­re­so­wań i zaję­cia wyrów­naw­cze z języ­ka angielskiego

W ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020, 9 czerw­ca Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zor­ga­ni­zo­wa­ła Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go. Uczest­ni­ka­mi kon­kur­su były wszyst­kie szko­ły pod­sta­wo­we i gim­na­zjal­ne, któ­re reali­zu­ją zaję­cia koła zain­te­re­so­wań z języ­ka angiel­skie­go w pro­jek­cie, czy­li Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie oraz Szko­ła Pod­sta­wo­wa i Gim­na­zjum z Zespo­łu Szkół nr 2 w Wie­ru­szo­wie. Celem kon­kur­su było roz­bu­dza­nie i roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań języ­ko­wych oraz kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści uczniów.

Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych zmie­rzy­li się z zada­nia­mi z zakre­su zna­jo­mo­ści słow­nic­twa i wybra­nych zagad­nień gra­ma­tycz­nych oraz spraw­dzi­li swo­je umie­jęt­no­ści czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem. Ucznio­wie gim­na­zjum nato­miast doko­na­li pró­by swo­ich sił w czy­ta­niu ze zro­zu­mie­niem tek­stów i wyko­na­niu do nich odpo­wied­nich zadań. Były to zada­nia otwar­te i zamknięte.

Ucznio­wie wyka­za­li się bar­dzo wyso­kim pozio­mem umie­jęt­no­ści językowych.

Wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych lau­re­ata­mi zostali:

I miej­sce Nata­lia Sowa

II miej­sce Hubert Szczepański

III miej­sce Olaf Ceglarek

wśród gim­na­zja­li­stów:

I miej­sce Julia Wróbel

II miej­sce Karo­li­na Fiołka

III miej­sce Daria Siwek

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i już roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do przy­szło­rocz­nej edycji.

Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angielskiego

W ramach pro­jek­tu  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020  11 kwiet­nia 2018r. nasza szko­ła zor­ga­ni­zo­wa­ła II Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go, któ­ry dzię­ki gościn­no­ści  stra­ża­ków odbył się w sali Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su było roz­bu­dza­nie i roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań oraz umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczniów klas V‑VII szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zja­li­stów, bio­rą­cych udział w kołach zain­te­re­so­wań z języ­ka angiel­skie­go. Ucznio­wie gim­na­zjum zmie­rzy­li się z czy­ta­niem ze zro­zu­mie­niem, nato­miast ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych spraw­dzi­li swo­je umie­jęt­no­ści nie tyl­ko w zakre­sie czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, ale rów­nież zna­jo­mo­ści funk­cji i środ­ków językowych.

 Lau­re­ata­mi kon­kur­su w kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych zostali:

 I miej­sce — Olaf Cegla­rek–  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wieruszowie

 II miej­sce — Hubert Szcze­pań­ski — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pieczyskach

 III miej­sce — Hubert Dra­piew­ski- Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wieruszowie

w kate­go­rii gim­na­zjum – uczen­ni­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w Wieruszowie:

I miej­sce — Julia Wróbel

II miej­sce — Daria Siwek

III miej­sce — Nata­lia Brzezińska


Dwa w jed­nym — o nocy w szkole

Reali­za­cja pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020 sta­ła się oka­zją do wyko­rzy­sta­nia zaso­bów pro­gra­mu „Żół­ty talerz”. Nasza nauczy­ciel­ka – Anna Zna­mi­row­ska — pro­wa­dzą­ca koło języ­ka angiel­skie­go i zaję­cia wyrów­naw­cze z tego przed­mio­tu posta­no­wi­ła roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia uczniów i kom­pen­so­wać bra­ki w nie­co­dzien­ny spo­sób. Kil­ku­na­sto­go­dzin­ny wspól­ny pobyt i reali­za­cja zadań w gru­pach umoż­li­wi­ła uczest­ni­kom nie tyl­ko inte­gra­cję, ale przede wszyst­kim obco­wa­nie z języ­kiem angiel­skim w róż­no­rod­nych sytu­acjach. Pro­gram „Żół­ty talerz” stwo­rzył moż­li­wość wspól­ne­go przy­go­to­wa­nia posił­ków z pro­duk­tów zaku­pio­nych przez uczniów w „angiel­skim skle­pie”. W cza­sie wie­czor­no-noc­nej przy­go­dy z języ­kiem angiel­skim na uczest­ni­ków pro­jek­tu cze­ka­ły ponad­to: gry plan­szo­we, rucho­we, komu­ni­ka­cyj­ne, zaba­wy języ­ko­we, kara­oke, baj­ki i fil­my ani­mo­wa­ne. Ini­cja­ty­wa potwier­dzi­ła, że do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści poro­zu­mie­wa­nia się w języ­ku angiel­skim każ­da oka­zja jest dobra.


Zaję­cia wyrów­naw­cze z języ­ka angiel­skie­go
mają na celu utrwa­le­nie pozna­ne­go słow­nic­twa i struk­tur gra­ma­tycz­nych oraz roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści słu­cha­nia i czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem. Ucznio­wie wyko­nu­ją rów­nież wie­le zadań utrwa­la­ją­cych funk­cje i środ­ki języ­ko­we oraz ćwi­czeń roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­ność mówie­nia. Ucznio­wie uczą się poprzez zaba­wę, gra­jąc w gry plan­szo­we i wyko­rzy­stu­jąc wie­le róż­no­rod­nych pomo­cy dydaktycznych.

Koło zain­te­re­so­wań z języ­ka angielskiego

Zaję­cia koła zain­te­re­so­wań z języ­ka angiel­skie­go pro­wa­dzo­ne są w dwóch gru­pach. Pod­czas zajęć ucznio­wie roz­wi­ja­ją umie­jęt­no­ści języ­ko­we, pozwa­la­ją­ce na swo­bod­ne uży­wa­nie języ­ka w róż­no­rod­nych aspek­tach sytu­acyj­no- tema­tycz­nych, dosko­na­lą przy­dat­ne funk­cje języ­ko­we uła­twia­ją­ce poro­zu­mie­wa­nie się w sytu­acjach życia codzien­ne­go. Ucznio­wie roz­wi­ja­ją rów­nież umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i słu­cha­nia ze zro­zu­mie­niem poprzez kon­takt z auten­tycz­ny­mi wypo­wie­dzia­mi ust­ny­mi i pisem­ny­mi. Wszyst­ko to za pomo­cą nowo­cze­snych tech­no­lo­gii (table­tów, tabli­cy inte­rak­tyw­nej oraz inte­rak­tyw­nych ksią­żek), gier i zabaw języ­ko­wych. Pod­czas zajęć ucznio­wie przy­go­to­wu­ją się rów­nież do kon­kur­sów języ­ko­wych. A efek­ty ich pra­cy są już widocz­ne. W Powia­to­wym Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go ucznio­wie bio­rą­cy udział w zaję­ciach zaję­li I oraz II miej­sce, a w Gmin­nym Kon­kur­sie Wie­dzy o Kra­jach Anglo­ję­zycz­nych 3 miejsce.


„W świe­cie samo­dziel­ne­go eksperymentowania”

Pod takim hasłem kry­ją się tajem­ni­ce Cen­trum Nauki Koper­nik a w rolę odkryw­ców wcie­li­ło się 21 uczniów i uczen­nic naszej szko­ły i 6 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie. Uczest­ni­cy koła przy­rod­ni­czo-eko­lo­gicz­ne­go, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół  w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020, w cza­sie poby­tu w Koper­ni­ku eks­pe­ry­men­to­wa­li, pozna­wa­li i odkry­wa­li świat. Pozna­li tajem­ni­ce Teatru Wyso­kich Napięć, Teatru Robo­tycz­ne­go. Eks­pe­ry­men­to­wa­li w labo­ra­to­rium che­micz­nym, bio­lo­gicz­nym i fizycz­nym. Obej­rze­li cie­ka­we wysta­wy tema­tycz­ne i otrzy­ma­li odpo­wie­dzi na sze­reg pytań. Stre­fa świa­tła, korze­nie cywi­li­za­cji, zmy­sły, funk­cjo­no­wa­nie czło­wie­ka w ota­cza­ją­cym świe­cie, krą­że­nie wody w przy­ro­dzie nie mają przed nimi tajem­nic. Cie­ka­wym pod­su­mo­wa­niem poby­tu w Koper­ni­ku oka­zał się seans 3d w Pla­ne­ta­rium. Pro­jek­cja „Astro­nau­ty” i pokaz na żywo uzmy­sło­wi­ły uczest­ni­kom, jak trud­ne i wyczer­pu­ją­ce są  przy­go­to­wa­nia do poby­tu na sta­cji kosmicz­nej i ile nie­bez­pie­czeństw czy­ha na ludzi w prze­strze­ni kosmicz­nej. Odpo­wie­dzi na pyta­nie „co było naj­cie­kaw­sze?” —  „wszyst­ko”, „chciał­bym jesz­cze raz tam poje­chać”, „toną­cy sta­tek”, „robo­ty bada­ją­ce dno” „tajem­ni­czy kamień, po któ­rym moż­na pisać”, „kosmicz­ny śmiet­nik”, „balon”, „bań­ko­wa ścia­na”, „wyrzut­nia”, „mor­skie dno i powsta­wa­nie fal”, pla­ne­ta­rium … utwier­dzi­ły orga­ni­za­to­rów w prze­ko­na­niu, że cel zasad­ni­czy pro­jek­tu i tym razem został osiągnięty.


Tajem­ni­ce i pięk­no przy­ro­dy – Hydro­po­lis i Ogród Japoński

W ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020, odby­ła się wyciecz­ka do Wro­cła­wia dla uczest­ni­ków koła przy­rod­ni­czo- eko­lo­gicz­ne­go: 21 uczniów naszej szko­ły i 6 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Teklinowie.

Ucznio­wie zwie­dzi­li Hydro­po­lis – nowo­cze­sne muzeum poświę­co­ne naj­prost­szej, a zara­zem naj­bar­dziej nie­zwy­kłej sub­stan­cji, jaką jest woda. W zabyt­ko­wym, pod­ziem­nym zbior­ni­ku wod­nym, pocho­dzą­cym z XIX wie­ku, mogli zgłę­biać wie­dzę na jej temat w ośmiu róż­nych stre­fach tema­tycz­nych. Mie­li oka­zję na chwi­lę usiąść w baty­ska­fie i poznać legen­dar­ną podróż do naj­głęb­sze­go miej­sca na Zie­mi. Zgłę­bi­li tech­ni­ki kamu­fla­żu pod­wod­nych stwo­rzeń, szcze­gó­ły życia raf kora­lo­wych. Zapo­zna­li się z wod­ny­mi wyna­laz­ka­mi sta­ro­żyt­nych inży­nie­rów, zasa­da­mi dzia­ła­nia stwo­rzo­nych maszyn. Odkry­wa­niu kolej­nych wąt­ków towa­rzy­szy­ły odgło­sy pły­ną­cych stru­mie­ni, burzy, desz­czu, szu­mu fal morskich.

Pod­czas zwie­dza­nia z chę­cią odda­li się chwi­li bło­gie­go odpo­czyn­ku w stre­fie relak­su, gdzie w baj­ko­wej i fan­ta­stycz­nej sce­ne­rii nabie­ra­li sił do dal­sze­go eta­pu wyciecz­ki- zwie­dza­nia Ogro­du Japoń­skie­go. W tej nie­zwy­kłej oazie zie­le­ni ucznio­wie mie­li oka­zję zoba­czyć, jak pro­jek­tu­je się ogro­dy zgod­nie z filo­zo­fią zen. Ogród Bota­nicz­ny to oka­zja do powtór­ki ze zna­jo­mo­ści zna­nych już roślin i pozna­nia zupeł­nie nowych, egzo­tycz­nych gatun­ków. Poza nauką był to wspa­nia­ły relaks w oto­cze­niu pięk­nych oka­zów roślinnych.


Wrę­cze­nie nagród

W pią­tek, w sali sesyj­nej Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie, odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom kon­kur­sów orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wieruszów”.

Jeste­śmy dum­ni z fak­tu, że na 21 lau­re­atów 6 nagród otrzy­ma­li ucznio­wie naszej szko­ły. Odnie­śli­śmy suk­ces w kon­kur­sie infor­ma­tycz­nym, przy­rod­ni­czo-eko­lo­gicz­nym i języ­ka angiel­skie­go. Lau­re­aci: Oli­wia Sowa, Wik­to­ria Mały­ska, Mał­go­rza­ta Dąbik, Hubert Szcze­pań­ski, w dniu dzi­siej­szym, sta­li się wła­ści­cie­la­mi cudow­nych i war­to­ścio­wych nagród: apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go, radio­ma­gne­to­fo­nu CD, MP4. Bur­mistrz Wie­ru­szo­wa wrę­cza­jąc uczniom nagro­dę zacy­to­wał łaciń­ską sen­ten­cję „Cze­go­kol­wiek się uczysz, uczysz się dla sie­bie ” wzbo­ga­ca­jąc ją o stwier­dze­nie: „wie­dzy nie odbie­rze ani woda, ani ogień”. Niech te sło­wa sta­ną się uczniow­skim mot­tem nie tyl­ko dla bio­rą­cych udział w kon­kur­sach.  Życzy­my odkry­wa­nia kolej­nych tajem­nic wie­dzy na zaję­ciach i suk­ce­sów w przy­szło­rocz­nej edy­cji konkursów.

 

Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angielskiego

W ramach pro­jek­tu  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020  11 kwiet­nia 2018r. nasza szko­ła zor­ga­ni­zo­wa­ła II Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go, któ­ry dzię­ki gościn­no­ści  stra­ża­ków odbył się w sali Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su było roz­bu­dza­nie i roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań oraz umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczniów klas V‑VII szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zja­li­stów, bio­rą­cych udział w kołach zain­te­re­so­wań z języ­ka angiel­skie­go. Ucznio­wie gim­na­zjum zmie­rzy­li się z czy­ta­niem ze zro­zu­mie­niem, nato­miast ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych spraw­dzi­li swo­je umie­jęt­no­ści nie tyl­ko w zakre­sie czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, ale rów­nież zna­jo­mo­ści funk­cji i środ­ków językowych.

 Lau­re­ata­mi kon­kur­su w kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych zostali:

 I miej­sce — Olaf Cegla­rek–  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wieruszowie

 II miej­sce — Hubert Szcze­pań­ski — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pieczyskach

 III miej­sce — Hubert Dra­piew­ski- Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wieruszowie

w kate­go­rii gim­na­zjum – uczen­ni­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w Wieruszowie:

I miej­sce — Julia Wróbel

II miej­sce — Daria Siwek

III miej­sce — Nata­lia Brzezińska

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.


„Eks­pe­ry­men­tu­je­my”

W ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” 27 kwiet­nia ucznio­wie naszej szko­ły z kla­sy V i VI- uczest­ni­cy koła eko­lo­gicz­no- przy­rod­ni­cze­go uda­li się na wyciecz­kę do Łodzi.

Ucznio­wie odwie­dzi­li Eks­pe­ry­men­ta­rium, gdzie poprzez samo­dziel­ne prze­pro­wa­dza­nie doświad­czeń moż­na tu zro­zu­mieć i wyja­śnić pra­wa nauki i tech­ni­ki. Ani­ma­tor obja­śnił uczniom w pasjo­nu­ją­cy i zabaw­ny spo­sób skom­pli­ko­wa­ne zagad­nie­nia z róż­nych dzie­dzin. Uczest­ni­cy obser­wo­wa­li zja­wi­ska na róż­nych wła­sno­ręcz­nie obsłu­gi­wa­nych przy­rzą­dach oraz na sta­no­wi­skach inte­rak­tyw­nych (m.in. Nurek Kar­te­zju­sza, Mły­nek Cro­ok­sa, czło­wiek bate­ria, słup zagro­że­nia, lewi­tu­ją­ca pił­ka czy gło­wa na tacy).

Moż­na było zagrać melo­dię świa­tłem, wywo­łać pio­ru­ny i tor­na­do, spraw­dzić, czy jest się dobrą bate­rią, oszu­ki­wać wła­sne zmy­sły, wypró­bo­wać, co dzie­je się z kom­pa­sem w Trój­ką­cie Ber­mudz­kim, posłu­chać bicia ser­ca myszy i samo­dziel­nie wyko­nać wie­le innych eksperymentów.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było pla­ne­ta­rium EC1. Ucznio­wie uczest­ni­czy­li w poka­zie: „Gwiaz­do­zbio­ry wio­sen­ne­go nie­ba”. Pod okrą­głą kopu­łą  w połą­cze­niu z ciem­nym wnę­trzem stwo­rzo­no wra­że­nie bez­po­śred­nie­go patrze­nia w nie­bo, a efek­ty wizu­al­ne i dźwię­ko­we dodat­ko­wo potę­go­wa­ły prze­ży­cia dzie­ci i roz­bu­dzi­ły zain­te­re­so­wa­nie astro­no­mią. W trak­cie poka­zu oma­wia­no gwiaz­do­zbio­ry widocz­ne wio­sną po zacho­dzie Słoń­ca. Oprócz obiek­tów widocz­nych gołym okiem ucznio­wie mogli zoba­czyć mgła­wi­ce, kon­ste­la­cje gwiazd, galak­ty­ki i planety.

Wyciecz­ka oka­za­ła się dosko­na­łą oka­zją do posze­rze­nia wie­dzy i wyja­śnie­nia zja­wisk, któ­re od zawsze nur­to­wa­ły człowieka.


Gmin­ny Kon­kurs Wie­dzy Przyrodniczo–Ekologicznej

10 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie odby­ła się dru­ga edy­cja Gmin­ne­go Kon­kur­su Wie­dzy Przy­rod­ni­czo – Eko­lo­gicz­nej dla klas IV – VII szkół pod­sta­wo­wych oraz klas gim­na­zjal­nych. Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no w ramach reali­zo­wa­ne­go przez szko­ły pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wieruszów” .

W kon­kur­sie wzię­ło udział 16 uczniów szkół podstawowych.

Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska, Nata­lia Sowa, Patryk Olszo­wiak, Mał­go­rza­ta Dąbik.

Inte­rak­tyw­ny Park Roz­ryw­ki i Edu­ka­cji  „Rose­nau – Zagi­nio­ne miasto”

Inte­rak­tyw­ny Park Roz­ryw­ki i Edu­ka­cji  „Rose­nau – Zagi­nio­ne mia­sto” to cel kolej­nej wyciecz­ki reali­zo­wa­nej w ramach pro­jek­tu.  Wypra­wę po kil­ku­hek­ta­ro­wym par­ku roz­po­czę­li­śmy od pozna­nia  tajem­ni­c „Kamien­ne­go krę­gu”  i  wyko­pa­lisk mia­sta Rose­nau.  Część edu­ka­cyj­ną wyciecz­ki sta­no­wi­ły: pra­wa fizy­ku i cha­rak­ter 4 żywio­łów: zie­mi, wody, powie­trza i ognia, któ­re  pozna­wa­liśmy w „Par­ku Żywio­łów”.  W inte­rak­tyw­nym „Ogro­dzie Wody” odkry­liśmy taj­ni­ki dzia­ła­nia ręcz­nych pomp, zapór, fon­tan­ny,  koła młyń­skie­go i innych urzą­dzeń wod­nych. Nie­spo­dzie­wa­nie prze­nie­śliśmy się „ win­dą stra­chu” do „Kopal­ni zło­ta”. Poru­sza­jąc się ciem­ny­mi kory­ta­rza­mi „Strasz­nej sztol­ni”,  tra­fi­liśmy do poko­ju, w któ­rym pobyt oka­zał się nie­sa­mo­wi­tą przy­go­dą. Wyciecz­ka to nie tyl­ko zwie­dza­nie i poszu­ki­wa­nie, to tak­że rekre­acja i roz­ryw­ka w par­ku tram­po­lin, dmu­cha­nym zam­ku i na karuzeli.


Pod­su­mo­wa­nie konkursów

7 czerw­ca pod­su­mo­wa­li­śmy  wyni­ki  kon­kur­sów prze­pro­wa­dzo­nych w minio­nym roku szkol­nym w ramach pro­jek­tu. Ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li we wszyst­kich kon­kur­sach tj. — kon­kur­sie  języ­ka angiel­skie­go pn. „Czy­tam i rozu­miem” – orga­ni­zo­wa­nym przez naszą szkołę,

- kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą Nr 2 im. Józe­fa Pił­sud­skie­go  w Wieruszowie,

- kon­kur­sie infor­ma­tycz­nym orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wieruszowie,

- kon­kur­sie przy­rod­ni­czo eko­lo­gicz­nym  orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Teklinowie.

Nagro­dze­ni ucznio­wie naszej szko­ły są laureatami:

- II miej­sca w kon­kur­sie infor­ma­tycz­nym- Filip Domań­ski – uczeń kla­sy VI

- II miej­sca w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym – Nata­lia Sowa- uczen­ni­ca kla­sy VI

- II miej­sca w kon­kur­sie języ­ka angiel­skie­go- Hubert Szcze­pań­ski kla­sa VII

Noc z języ­kiem angielskim

W pią­tek 15 czerw­ca 2018 r. odby­ła się w naszej szko­le kolej­na edy­cja “Nocy z języ­kiem angiel­skim”, któ­ra była nagro­dą, jak  rów­nież pod­su­mo­wa­niem cało­rocz­nej pra­cy uczniów klas V‑VII na zaję­ciach kół zain­te­re­so­wań i wyrów­naw­czych reali­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów”. Noc­ną zaba­wę z języ­kiem roz­po­czę­li­śmy od kon­wer­sa­cji przy ogni­sku, oraz gry w rin­go z ele­men­ta­mi two­rze­nia zdań w języ­ku angiel­skim. Następ­nie gra­li­śmy w wie­le gier języ­ko­wych, utrwa­la­ją­cych pozna­ne na zaję­ciach słow­nic­two i kon­struk­cje gra­ma­tycz­ne. Two­rzy­li­śmy zabaw­ne histo­rie oraz  ćwi­czy­li­śmy umie­jęt­ność rozu­mie­nia ze słu­chu wyko­rzy­stu­jąc plat­for­mę Lyric­stra­ining. Na zakoń­cze­nie obej­rze­li­śmy film. Było bez­sen­nie, śmiesz­nie i twórczo.