Home » Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2016/2017

20 lipca 2017
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Lena Tra­far­ska Han­na Zna­mi­row­ska Krzysz­tof Śpi­giel Tomasz Śpi­giel Kon­kurs „Bez­piecz­ne waka­cje” ogól­no­pol­ski udział Wik­to­ria Mały­ska Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Wie­dzy Kosmicz­nej dla mło­dzie­ży szkol­nej „Słoń­ce naj­bliż­sza gwiaz­da” ogól­no­pol­ski wyróż­nie­nie Mał­go­rza­ta Dąbik Miko­łaj Soj­ka Kamil Malik Maciej Żurek Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych […]


Czy­taj dalej …

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017

20 lipca 2017
Kla­sa I Doro­ta Bin­kow­ska Danu­ta Bin­kow­ska Oli­wia Sowa Anna Sęk Woj­ciech Mro­żek Kla­sa II Zuzan­na Sku­pień Julia Tra­ła Han­na Zna­mi­row­ska Michał Wró­bel Kla­sa III Adam Sztuc­ki Michał Dęb­ski Woj­ciech Sku­pień Woj­ciech Kos Kry­stian Kik Kla­sa IV Maria Puchal­ska (śred­nia ocen 5,3; wzo­ro­we zacho­wa­nie) Pau­li­na Strze­lec­ka (śred­nia ocen 5,2; wzo­ro­we zacho­wa­nie) Patryk Olszo­wiak (śred­nia ocen 5,1; […]


Czy­taj dalej …

Dzień pełen wrażeń

19 lipca 2017
Kapry­śna pogo­da nie sta­nę­ła na dro­dze do reali­za­cji waka­cyj­ne­go wyjaz­du. Czter­dzie­ści dwóch uczest­ni­ków wyciecz­ki do ZOO Safa­ri w Bory­se­wie sta­wi­ło się na zbiór­ce w ponie­dział­ko­wy pora­nek. Dro­gę do Bory­se­wa uroz­ma­icał deszcz z wszyst­ki­mi jego odmia­na­mi, ale dobry humor i opty­mizm gru­py, z każ­dą minu­tą, roz­wie­wał chmu­ry. Podró­żu­jąc kolej­ką po 26 hek­ta­ro­wej powierzch­ni ZOO  obser­wo­wa­li­śmy dzi­kie zwie­rzę­ta pozna­jąc jed­no­cze­śnie cie­ka­wost­ki z ich życia. […]


Czy­taj dalej …

Przykładowe pytania do testu na kartę rowerową

29 czerwca 2017
Przy­kła­do­we pyta­nia do testu na kar­tę rowe­ro­wą (pdf) […]


Czy­taj dalej …

„Już za parę dni…”

26 czerwca 2017
Zanim roz­pocz­ną się waka­cyj­ne woja­że czas na pod­su­mo­wa­nia.  W gościn­nej sali OSP w Pie­czy­skach spo­tka­li się rodzi­ce, nauczy­cie­le i ucznio­wie. Wszy­scy cze­ka­li na ten dzień. Rodzi­ce , ponie­waż będą mie­li mniej obo­wiąz­ków, ucznio­wie, bo po 10 mie­sią­cach pra­cy nale­ży im się  odpo­czy­nek i w koń­cu nauczy­cie­le, dla któ­rych ostat­nie tygo­dnie były bar­dzo wyczer­pu­ją­ce. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła dyrek­tor […]


Czy­taj dalej …

List do Uczennic i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

26 czerwca 2017
Dro­gie Uczen­ni­ce, Dro­dzy Ucznio­wie szu­kam waka­cyj­nych lide­rów. Nie muszą być naj­więk­si i naj­sil­niej­si, dobre­go lide­ra cechu­je przede wszyst­kim mądrość i odpo­wie­dzial­ność za człon­ków gru­py. Lider, to ktoś kto wsta­wi się za słab­szym, zare­agu­je na krzyw­dę innych, dostrze­że nie­bez­pie­czeń­stwo, powie „nie” zbęd­ne­mu ryzy­ku. Czy są wśród Was tacy? Nie mam wąt­pli­wo­ści, że tak! Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go to naj­wła­ściw­szy moment, aby […]


Czy­taj dalej …

Podziękowanie

26 czerwca 2017
„Cza­sem wdzięcz­ność trud­no jest ubrać w sło­wa… wte­dy pro­ste – dzię­ku­je­my — zawie­ra wszyst­ko co chce­my wyra­zić”. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my: — pań­stwu  Beacie i Mar­ci­no­wi Skup­niom za poda­ro­wa­nie  namio­­tu- wyma­rzo­ne­go miej­sca do spo­tkań kla­so­wych i imprez ple­ne­ro­wych, — pań­stwu Bar­ba­rze i Toma­szo­wi Cięż­kim za prze­ka­za­nie gril­la do przy­go­to­wy­wa­nia przy­sma­ków, — pań­stwu Aga­cie i Bar­tło­mie­jo­wi Skup­niom za ufun­do­wa­nie koszu­lek spor­to­wych, któ­re […]


Czy­taj dalej …

Prezent na zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2017
„Nie ma tego złe­go, co by na dobre nie wyszło”. O tym prze­ko­na­li się ucznio­wie naszej szko­ły.  Naj­pierw odwo­ła­ny festyn ze wzglę­du na  kiep­ską pogo­dę, teraz suche i sło­necz­ne przed­po­łu­dnie peł­ne atrak­cji i zaba­wy. A wszyst­ko dzię­ki  sta­ra­niom rady rodzi­ców i tych, na któ­rych zawsze moż­na liczyć. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za pysz­ne kieł­ba­ski nale­żą się panu rad­ne­mu Dawi­do­wi Borycz­ko. O osło­nę […]


Czy­taj dalej …

O tym, jak zdrowo się odżywiać

26 czerwca 2017
W dniu 21 czerw­ca uczest­ni­czy­li­śmy w spo­tka­niu z die­te­ty­kiem, tech­no­lo­giem żyw­no­ści i żywie­nia czło­wie­ka, panią Agniesz­ką Wali­gó­rą. Pani die­te­tyk szcze­gó­ło­wo omó­wi­ła regu­ły racjo­nal­ne­go żywie­nia oraz głów­ne błę­dy żywie­nio­we pro­wa­dzą­ce m.in. do nad­wa­gi i oty­ło­ści, a w kon­se­kwen­cji do wie­lu groź­nych cho­rób. Na pod­sta­wie pira­mi­dy zdro­we­go żywie­nia pani Agniesz­ka kom­plek­so­wo omó­wi­ła zasa­dy odży­wia­nia się, uświa­do­mi­ła, co jeść, aby dobrze się uczyć. […]


Czy­taj dalej …