Home » Projekty » Aktywna tablica

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktywna tablica

Pro­gra­mu Rzą­do­wy Aktyw­na tabli­ca zakła­da m.in.  działania:

- zor­ga­ni­zo­wa­nie wewnątrz­sz­kol­nych szko­leń pn.  Narzę­dzia tech­no­lo­gicz­ne uła­twia­ją­ce pra­cę nauczy­cie­la, Inte­rak­tyw­ne gry i zaba­wy roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­ne, Two­rzy­my inte­rak­tyw­ne książ­ki, Gry i zaba­wy inte­rak­tyw­ne w nauce ortografii.

- spo­tka­nia orga­ni­zo­wa­ne w ramach mię­dzysz­kol­nych sie­ci współ­pra­cy nauczy­cie­li  „Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie na lek­cjach języ­ka angielskiego”,

- prze­pro­wa­dze­nie pro­jek­tu z ucznia­mi z wyko­rzy­sta­niem tablicy/monitora: „Moja elek­tro­nicz­na ksią­żecz­ka- pozna­ję nowe słow­nic­two” w cza­sie zajęć języ­ka angiel­skie­go oraz  „ Róż­ne for­my wypo­wie­dzi pisem­nych z wyko­rzy­sta­niem elek­tro­nicz­nej ksią­żecz­ki” na zaję­ciach języ­ka polskiego.

- pre­zen­to­wa­nie nowych tre­ści m.in. z wyko­rzy­sta­niem pre­zen­ta­cji Power Point,  zaso­bów por­ta­lu inter­ne­to­we­go Pre­zi);  spraw­dza­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów z wyko­rzy­sta­niem tablicy/monitora w for­mie quizów, kart­kó­wek z wyko­rzy­sta­niem por­ta­lu kahoot.it);

- pre­zen­to­wa­nie efek­tów samo­dziel­nej pra­cy uczniów  z wyko­rzy­sta­niem tablicy/ moni­to­ra w cza­sie zajęć otwar­tych dla nauczy­cie­li, zajęć otwar­tych dla rodzi­ców i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go, spo­tkań z rodzi­ca­mi, szkol­ne­go kon­kur­su infor­ma­tycz­ne­go, kon­kur­su na inte­rak­tyw­ną książeczkę.