Home » Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2013/2014

25 września 2014
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Mag­da­le­na Zawier­ta Patry­cja Zawier­ta Wik­to­ria Trze­ciak Ame­lia Rzep­ka Wik­to­ria Cichosz Oli­wia Soj­ka Urszu­la Łukow­ska Domi­ni­ka Zie­liń­ska […]


Czy­taj dalej …

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2013/2014

25 września 2014
kla­sa 1 (w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej) Olszo­wiak Patryk Puchal­ska Maria Strze­lec­ka Pau­li­na kla­sa 2 (w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej) Dąbik Mał­go­rza­ta Polak Rafał Sowa Nata­lia kla­sa 3 Mały­ska Wik­to­ria […]


Czy­taj dalej …

Happy Bus

22 lipca 2014
„Weso­ły auto­bus”, czy­li figlo­bus łódz­kie­go MPK zna­lazł na mapie swo­jej podró­ży Pie­czy­ska. Wtor­ko­wy przy­sta­nek obfi­to­wał w gry i zaba­wy z wolon­ta­riu­sza­mi, naukę żon­gler­ki, robie­nia baniek mydla­nych, jaz­dy na desko­rol­ce i […]


Czy­taj dalej …

Happy Bus w naszej szkole

14 lipca 2014
Zapra­sza­my w dniach 22,23,24 lip­ca (wto­rek, śro­da, czwar­tek) na teren rekre­­a­cy­j­no-spo­r­to­­wy. Cze­ka na Was “Hap­py Bus” z salą zabaw i kawia­ren­ką inter­ne­to­wą oraz dmu­cha­ny zamek, tram­po­li­na, malo­wa­nie twa­rzy i […]


Czy­taj dalej …

Podsumowanie czas zacząć …

30 czerwca 2014
W cza­sie uro­czy­sto­ści inau­gu­ru­ją­cej roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2013/2014 Mag­da­le­na Gabas — Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zapro­si­ła uczniów i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go do wypra­wy po bez­kre­snym  […]


Czy­taj dalej …

„Jestem bezpieczny w drodze do szkoły i w szkole”

26 czerwca 2014
W szkol­nym kon­kur­sie „Jestem bez­piecz­ny w dro­dze do szko­ły i w szko­le” uczest­ni­czy­li ucznio­wie klas I‑III. Kon­kurs miał na celu utrwa­le­nie zdo­by­tej wie­dzy z zakre­su bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym i w szko­le,  […]


Czy­taj dalej …

Dzień Rodziny w Pieczyskach

25 czerwca 2014
Hej, hej, hej Rodzi­na dziś w przed­szko­lu zaba­wę zaczy­na. Mama, tata, syn i cór­ka, bukiet kwia­tów i laur­ka. Tymi sło­wa­mi do popu­lar­nej melo­dii „Hej soko­ły” gru­pa  […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkiej Atletyce

25 czerwca 2014
24 czerw­ca 2014 r. na Sta­dio­nie WKS „Pro­sna” odby­ły się III Mistrzo­stwa Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Poda­wacz Szy­mon z kla­sy IV, Trze­ciak Wik­to­ria z kla­sy V, Grusz­ka Mar­ta i Strzel­czyk Alek­san­dra z kla­sy VI. […]


Czy­taj dalej …

Od przedszkola do Opola

25 czerwca 2014
Wyciecz­ka do ZOO do Opo­la była kolej­ną cie­ka­wą przy­go­dą jaka spo­tka­ła przed­szko­la­ki z gru­py 3–4 i 5–6 lat­ków SP w Pie­czy­skach w dniu 23 czerw­ca 2014 r. Przed­szko­la­ki mia­ły oka­zje zoba­czyć nie­spo­ty­ka­ne na co dzień […]


Czy­taj dalej …