Home » Projekty » Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania…

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania…

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej
w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego

 „ Indy­wi­du­ali­za­cja pro­ce­su naucza­nia i wycho­wa­nia uczniów klas I‑III
szkół pod­sta­wo­wych w kon­tek­ście wdra­ża­nia nowej pod­sta­wy programowej
kształ­ce­nia ogól­ne­go na I eta­pie edukacyjnym”

9 paź­dzier­ni­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach roz­po­czę­ła reali­za­cję pro­jek­tu sys­te­mo­we­go w ramach Prio­ry­te­tu IX- Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regio­nach, Dzia­ła­nia 9.1 Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych i zapew­nie­nie wyso­kiej jako­ści usług edu­ka­cyj­nych świad­czo­nych w sys­te­mie oświa­ty, Pod­dzia­ła­nia 9.1.2- Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jako­ści usług edukacyjnych.

Na reali­za­cję zada­nia przy­zna­na zosta­ła kwo­ta 30 000,00. Pro­jekt w zakre­sie indy­wi­du­ali­za­cji ozna­cza wspar­cie dzia­łań szko­ły na waż­nym, pierw­szym eta­pie edu­ka­cyj­nym w reali­za­cji tre­ści i wyma­gań, okre­ślo­nych w nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej. Ucznio­wie klas I‑III uczest­ni­czyć będą w zaję­ciach w zaję­ciach dla dzie­ci z trud­no­ścia­mi w czy­ta­niu i pisa­niu, z trud­no­ścia­mi w zdo­by­wa­niu wie­dzy mate­ma­tycz­nej i zaję­ciach logo­pe­dycz­nych.  Łącz­nie pro­jek­tem obję­tych zosta­nie 18 dzie­ci pra­cu­ją­cych w 9 gru­pach. Jego reali­za­cja zakoń­czy się w czerw­cu 2013 roku.