Home » Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015

30 września 2015
Imię i nazwi­sko ucznia Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce Mar­ta Gabas Patry­cja Zawier­ta Mag­da­le­na Zawier­ta Kon­rad Dąbik Szy­mon Poda­wacz Kamil Żurek Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych powiat udział udział udział II miej­sce udział udział Oli­wier Sem­ba Kon­kurs Plastyczny„Krajobraz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” powiat I Mar­ta Gabas Wik­to­ria Trze­ciak Mag­da­le­na Zawier­ta Patry­cja Zawier­ta Wik­to­ria […]


Czy­taj dalej …

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2014/2015

30 września 2015
kla­sa 1 (w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej) Dęb­ski Michał Kik Kry­stian Kos Woj­ciech Sku­pień Woj­ciech Sztuc­ki Adam kla­sa 2 (w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej) Kik Bar­tosz Olszo­wiak Patryk Puchal­ska Maria Strze­lec­ka Pau­li­na kla­sa 3 (w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej) Dąbik Mał­go­rza­ta Polak Rafał Sowa Nata­lia   kla­sa 4 Mały­ska Wik­to­ria (śred­nia ocen 5,27; zacho­wa­nie: wzo­ro­we) Mro­żek Piotr (śred­nia ocen 5,18; […]


Czy­taj dalej …

Koniec podróżniczych przygód

17 lipca 2015
W dniu 17 lip­ca 2015 roku uczest­ni­cy pro­jek­tu „Waka­cyj­ne biu­ro podró­ży”, reali­zo­wa­ne­go w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2015 i współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Gmi­nę Wie­ru­szów, doko­na­li pod­su­mo­wa­nia swo­ich dzie­się­cio­dnio­wych dzia­łań. „Spraw­dzian wie­dzy o pań­stwach”, jak­że poważ­ne w brzmie­niu okre­śle­nie, szcze­gól­nie w okre­sie waka­cji, oka­zał się kolej­ną cie­ka­wą przy­go­dą i pozwo­lił odświe­żyć wszyst­kie zdo­by­te wia­do­mo­ści. Ostat­ni dzień to tak­że oka­zja […]


Czy­taj dalej …

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

16 lipca 2015
Na pod­sta­wie § 38 ust. 2 Sta­tu­tu Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie sta­no­wią­ce­go załącz­nik do uchwa­ły nr IX/53/2015 Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie z dnia 30 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie powo­ła­nia Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie […]


Czy­taj dalej …

„Wakacyjne biuro podróży”

14 lipca 2015
Pod taką nazwą kry­je się sze­reg dzia­łań podej­mo­wa­nych w ramach reali­za­cji zada­nia publicz­ne­go przez Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci i naszą szko­łę. Zor­ga­ni­zo­wa­nie wypo­czyn­ku dla dzie­ci i mło­dzie­ży w okre­sie waka­cji wyni­ka­ło z […]


Czy­taj dalej …

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2015
W przy­ja­znych murach sali OSP w Pie­czy­skach ucznio­wie i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go poże­gna­li rok szkol­ny 2014/2015. W tej waż­nej lek­cji, pod­su­mo­wu­ją­cej dzie­się­cio­mie­sięcz­ny okres pra­cy, towa­rzy­szy­li im rodzi­ce, dziad­ko­wie, nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy nie­pe­da­go­gicz­ni, […]


Czy­taj dalej …

Pieczyska — Kraków — Wieliczka

26 czerwca 2015
W ostat­nim tygo­dniu roku szkol­ne­go ucznio­wie klas III, IV, V i VI uda­li się na jed­no­dnio­wą wyciecz­kę Kra­ków — Wie­licz­ka. W Kra­ko­wie mogli zwie­dzić Kate­drę na Wawe­lu z dzwo­nem Zyg­mun­ta i Gro­ba­mi Kró­lew­ski­mi, muzeum Kate­dry, podejść do […]


Czy­taj dalej …

Młodzieżowa Rada Miejska w Wieruszowie

25 czerwca 2015
Woje­wo­da Łódz­ki przy­jął w tym tygo­dniu treść uchwa­ły w spra­wie powo­ła­nia Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie. Doku­ment został w tym tygo­dniu opu­bli­ko­wa­ny w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Łódz­kie­go. Pla­no­wa­ny ter­min wybo­rów […]


Czy­taj dalej …

„Najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima w oczach pierwszaka”

24 czerwca 2015
We wto­rek, 23 czerw­ca 2015 r. w naszej szko­le odbył się kon­kurs pla­stycz­ny dla uczniów klas I pt.„ Naj­pięk­niej­sze wier­sze Julia­na Tuwi­ma w oczach pierw­sza­ka”. Cela­mi kon­kur­su, opra­co­wa­ne­go przez panią Ane­tę Kos, było zachę­ca­nie do […]


Czy­taj dalej …