Home » Projekty » Cybernauci

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Cybernauci

Cyber­nau­ci – kom­plek­so­wy pro­jekt kształ­to­wa­nia bez­piecz­nych zacho­wań w sie­ci” to pro­jekt szko­le­nio­wy reali­zo­wa­ny przez fun­da­cję Nowo­cze­sna Pol­ska w part­ner­stwie z Col­le­gium Civi­tas. Głów­nym dzia­ła­niem w pro­jek­cie jest reali­za­cja warsz­ta­tów z ucznia­mi, rodzi­ca­mi i nauczy­cie­la­mi szkół wszyst­kich pozio­mów w całej Polsce. 

Wśród nich zna­leź­li­śmy się tak­że my!!!!!

Głów­nym celem pro­jek­tu jest pod­nie­sie­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa korzy­sta­nia z sie­ci przez dzie­ci i mło­dzież, a tak­że ich rodzi­ców, opie­ku­nów i nauczy­cie­li. Do osią­gnię­cia celu przy­czy­ni się reali­za­cja warsztatów.

Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­na  tre­ner­ka — Mał­go­rza­ta Jegier- prze­pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty dla uczniów, dla rodzi­ców oraz dla nauczy­cie­li naszej szkoły.

Pro­jekt jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­stra Edu­ka­cji Narodowej.
Pro­jekt został obję­ty hono­ro­wym patro­na­tem przez Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji, Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka Mar­ka Micha­la­ka oraz Ośro­dek Roz­wo­ju Edukacji.