Home » Polityka cookies

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Polityka cookies

 1. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.
 2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu: 
  1. dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  2. two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawartości;
  3. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;
 1. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 2. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies: 
  1. „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  2. pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  3. „wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu;
  4. „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi Użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.;
  5. „rekla­mo­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie Użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 1. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki internetowej).
 2. Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.
 3. Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wi­su rekla­mo­daw­ców oraz partnerów.
 4. Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­nych jest w sek­cji „Pomoc” w menu prze­glą­dar­ki internetowej.
 5. Poziom ochro­ny przed cookies usta­wia się w każ­dej prze­glą­dar­ce. Poziom ochro­ny przed cookies moż­na usta­wić w swo­jej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej — aż do cał­ko­wi­te­go blo­ko­wa­nia pli­ków cookies. Zwięk­sza to poziom bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych, ale może tak­że unie­moż­li­wiać nie­któ­re funk­cje. Jak zmie­nia się usta­wie­nia w naj­bar­dziej popu­lar­nych wyszukiwarkach:
  • Google Chro­me
  Trze­ba klik­nąć na menu (w pra­wym gór­nym rogu), zakład­ka Usta­wie­nia > Pokaż usta­wie­nia zaawan­so­wa­ne. W sek­cji „Pry­wat­ność” trze­ba klik­nąć przy­cisk Usta­wie­nia tre­ści. W sek­cji „Pli­ki cookie” moż­na zmie­nić nastę­pu­ją­ce usta­wie­nia pli­ków cookie:
  Usu­wa­nie pli­ków cookie
  Domyśl­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookie
  Domyśl­ne zezwa­la­nie na pli­ki cookie
  Domyśl­ne zacho­wy­wa­nie pli­ków cookie i danych stron do zamknię­cia przeglądarki
  Okre­śla­nie wyjąt­ków dla pli­ków cookie z kon­kret­nych witryn lub domen
  • Inter­net Explorer
  Z menu prze­glą­dar­ki (pra­wy gór­ny róg): Narzę­dzia > Opcje Inter­ne­to­we >Pry­wat­ność, przy­cisk Witry­ny. Suwa­kiem usta­wia­my poziom, zmia­nę zatwier­dza­my przy­ci­skiem OK.
  • Mozil­la Firefox
  Z menu prze­glą­dar­ki: Narzę­dzia > Opcje > Pry­wat­ność. Uak­tyw­nić pole Pro­gram Fire­fox: „będzie uży­wał usta­wień użyt­kow­ni­ka”. O cia­stecz­kach (cookies) decy­du­je zakli­ka­nie – bądź nie – pozy­cji Akcep­tuj ciasteczka.
  • Ope­ra
  Z menu prze­glą­dar­ki: Narzę­dzie > Pre­fe­ren­cje > Zaawan­so­wa­ne. O cia­stecz­kach decy­du­je zazna­cze­nie – bądź nie – pozy­cji Ciasteczka.
  • Safa­ri
  W menu roz­wi­ja­nym Safa­ri trze­ba wybrać Pre­fe­ren­cje i klik­nąć iko­nę Bez­pie­czeń­stwo. Tu wybie­ra się poziom bez­pie­czeń­stwa w obsza­rze „Akcep­tuj pli­ki cookie”.