Home » Aktualności » Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listo­pa­da to wyjąt­ko­wy dzień- jest to 30 rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­wen­cji o pra­wach dziec­ka, naj­waż­niej­sze­go doku­men­tu sta­no­wią­ce­go o pra­wach naj­młod­szych. W tym szcze­gól­nym dniu Dzie­ci na całym świe­cie, razem z ucznia­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach jed­no­czą się i podej­mu­ją wie­le dzia­łań w imie­niu swo­ich rówie­śni­ków- tych, któ­rych pra­wa są czę­sto łama­ne. To rado­sny dzień, ale z poważ­nym prze­sła­niem : Dla każ­de­go dziec­ka dzie­ciń­stwo. Podej­mo­wa­ne są przez dzie­ci wspól­ne ini­cja­ty­wy po to, aby ich głos był sły­sza­ny przez doro­słych, poli­ty­ków, media. Rów­nież ucznio­wie w Pie­czy­skach pod­ję­li wspól­ne zada­nia do reali­za­cji. Wszy­scy przy­by­li ubra­ni na nie­bie­sko, jako wyraz soli­dar­no­ści z krzyw­dzo­ny­mi dzieć­mi, wycho­waw­cy prze­pro­wa­dzi­li cie­ka­we zaję­cia przy­bli­ża­jąc uczniom Kon­wen­cję o pra­wach dziec­ka, powsta­ły pra­ce pla­stycz­ne obra­zu­ją­ce poru­sza­ną tema­ty­kę, na kory­ta­rzu poja­wi­ły się gazet­ki tema­tycz­ne, ucznio­wie przy­go­to­wa­li pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne do szkol­ne­go kon­kur­su „Pra­wa Dziec­ka”. Pod­su­mo­wa­niem tego dnia był wspól­ny apel, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no powsta­łe pra­ce.